Atzinums

Projekta ID
22-TA-1016
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu lūdzam precizēt un papildināt noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā ietverto informāciju. Norādām, ka:
pirmkārt, arī, piemēram, ar noteikumu projekta redakcijā izteikto Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus" (turpmāk - noteikumi Nr. 194) 4.5. apakšpunktu tiek ieviestas Eiropas Savienības regulas prasības;
otrkārt, nepieciešams informāciju minētajā tabulā atspoguļot precīzi, norādot uz noteikumu projekta, nevis noteikumu vienībām (noteikumu vienības var norādīt iekavās), kā arī nodrošinot precīzas atsauces uz noteikumu Nr. 194 3.1 punktu, nevis 31. punktu u.tml.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un salāgot noteikumu projekta 2., 7. un 9. punktā ietverto regulējumu attiecībā uz to, kā tiek pārbaudīta pārvadātāja finansiālā stāvokļa atbilstība. Kā arī lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 2. punktā nesaīsināt norādi - "finansiālā stāvokļa atbilstība", ņemot vērā, ka noteikumu projektā nav konsekventi norādīts, ar kādiem pierādījumiem katrā gadījumā atbilstība tiek pārbaudīta (piemēram, sk. noteikumu projekta 12. punktu). Norādām, ka saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām, ja konkrēts apzīmējums tiek saīsināts, tad šis saīsinājums lietojams arī turpmāk tekstā. Tā vietā ierosinām noteikumu projektā konsekventi izdarīt iekšējas atsauces uz noteikumu Nr. 194 vienību, kas noteic, ar kādiem pierādījumiem finansiālā stāvokļa atbilstība tiek pārbaudīta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam izziņas 3. punktā ietverto iebildumu. Norādām, lai gan izziņā norādīts uz attiecīgā iebilduma ņemšanu vērā, tomēr noteikumu projektā nav identificētas (norādītas) konkrētas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma vienības, kuras jāņem vērā saistībā ar noteikumu projekta piemērošanu, kā arī izziņā nav sniegts pamatojums, kādēļ tas nebūtu iespējams.
Piedāvātā redakcija
-