Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ievērojot tabulā (6.pielikumā) iekļauto pamatnostādņu 1. rīcības virziena 1.7.3. apakšuzdevuma tvērumu, ierosinām papildināt līdzatbildīgo institūciju uzskaitījumu ar Valsts policiju.
Piedāvātā redakcija
VM, IZM, LM,
PTAC, IeM, VP,
VUGD,
Krasta
apsardzes
dienests
pašvaldības,
NVO
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka pamatnostādņu tekstā rīcības virzienu uzdevumu tabulās nav paredzēta atbildīgo un līdzatbildīgo institūciju detalizācija līdz padotības iestādēm, ierosinām svītrot 1. rīcības virziena tabulā pie 1.7. pasākuma kā līdzatbildīgo norādīto VUGD.
Piedāvātā redakcija
-