Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums

Iepriekšējā redakcijā bija norādīts, ka noteikumi nosaka arī iesaistītās institūcijas.  Ņemot vērā, ka šie noteikumi nosaka konkrētas institūcijas, kuras ir atbildīgas par šīs investīcijas ieviešanu/īstenošanu, tad attiecīgi lūdzu papildināt pirmo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums

1. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar normu, nosakot, ka sabiedrībai “Altum” ir jāpiemēro attiecīgie standarti un tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu un krāpšanu nodokļu jomā. Tāpat lūdzam nodrošināt, ka atbalsts netiek piešķirts galasaņēmējiem, kuri veic uzņēmējdarbību un uztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas teritorijās, kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu piemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iepriekšējā versijā bija atšifrējums saīsinājumam "investīcija", šajā versijā vairs nav. Lūdzu ietvert attiecīgo skaidrojumu atkārtoti.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu izvērtēt un apakšpunktu, noteikt kā atsevišķu punktu, ņemot vērā, ka minētais regulē izsniegšanas kārtību, nevis nosacījumu, kas veido atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt punktu ar 13.3. apakšpunktu, paredzot noteikumu projektā, ka Ekonomikas ministrija veic arī šādu pārbaudi: sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaude, t.sk. datu ticamības pārbaude.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka AF investīciju plānots īstenot, paredzot, ka finansējuma saņēmējs atbalstu sniedz tālāk gala labuma guvējiem, tad lūdzam pienākumu veikt minētās pārbaudes arī sabiedrībai Altum gala labuma guvēju līmenī.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam paredzēt, ka rādītāju sasniegšanu pamatojošā dokumentācija, jāiesniedz vēlākais līdz 2026.gada 30.jūnijam.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst no 16. punkta Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA), ņemot vērā, ka šīs investīcijas ietvaros, CFLA nenodrošina šo noteikumu 8. punktā noteikto rādītāju ievadīšanu un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniegšanu KPVIS, savukārt, KPVIS funkcionalitātes nodrošināšanas pienākums CFLA ir noteikts ANM plānā un 621. MK noteikumos un nav nepieciešams investīcijas MK noteikumos to norādīt.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums

1. Lūdzam skaidri noteikt, ka pievienotās vērtības nodoklis tiks segts tikai no Altum papildus piesaistītā finansējuma, kas ir noteikts šo noteikumu 16.punktā. Papildus lūdzam skaidrot ko nozīmē šajā apakšpunktā noteiktais izņēmums attiecībā uz de minimis atbalstu.

2. Informējam, ka saskaņā ar “Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu  investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim” MK protokollēmuma projektu, atbalstam tiek virzīti šādi nosacījumi PVN izmaksu finansēšanai Atveseļošanās fonda projektu ietvaros:
“Nozaru ministrijas un Valsts kanceleja, izstrādājot Atveseļošanas fonda plāna Ministru kabineta noteikumus vai informatīvo ziņojumu par reformu vai investīciju ieviešanu (un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Valsts ieņēmumu dienestu), attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) finansēšanu, ievēro šādus nosacījumus:
 - valsts budžeta iestādes PVN sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
 - tādas atvasinātas publiskās personas kā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes (slimnīcas), augstskolas un  zinātniskās institūcijas,  ja PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
 - ja biedrības un nodibinājumi veic valsts deleģētu funkciju un PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
pašvaldības, t.sk. pašvaldību kapitālsabiedrības, nepieciešamo finansējumu Atveseļošanas fonda projekta ieviešanai var aizņemties Valsts kasē;
 - komersanti PVN sedz no saviem privātajiem finanšu līdzekļiem.”
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt MK noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, tai skaitā, ietverot skaidrojumu anotācija, kā notiks PVN priekšfinansēšana konkrētā apakšpunkta ietvaros. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda ietvaros PVN nav attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums

Uzturam spēkā Finanšu ministrijas š.g. 7.janvāra iebildumu izziņas 23.punkts un lūdzam pievienot programmas izvērtējumu, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka noteikumu projektā tiek paredzēts arī aizdevuma pagarinājums, vēršam uzmanību, ka uz atbalsta piešķiršanas brīdi, nosakot maksimālo atbalsta intensitāti, ir jāņem vērā arī iespējamais pagarinājums. Ievērojot izziņas 27.punktā sniegto EM skaidrojumu uz FM izteikto iebildumu, lūdzam precizēt noteikumu 24.punkta redakciju tā, lai ir skaidrs, ka aizdevuma pagarinājums ir iespējams tikai saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja termiņa pagarinājums nebūs noteikts jau uz atbalsta piešķiršanas brīdi, jaunu atbalstu nevarēs saņemt kā  reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 651/2014 14. pantu, jo termiņa pagarinājuma gadījumā neizpildīsies stimulējošās ietekmes nosacījums.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums

Lūdzam papildināt, ka tiks izvērtēta interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas un dubultā finansējuma neesamība projekta iesniegumā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt šo punktu ar nosacījumu, kas paredzētu, ka finansējums tiks piešķirts tikai ieguldījumiem, kuriem nav atrasts pietiekams finansējums no tirgus avotiem.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka punkts ir saglabāts, lūgums papildināt anotāciju, norādot datu apjomu, ko nepieciešams pieprasīt no anotācijā norādītajām datu bāzēm, īpaši uzsverot datus, kas skar privātpersonas.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepiekrītam izziņas 44.punktā Ekonomikas ministrijas sniegtajam skaidrojumam, ka termiņa pagarinājuma gadījumā atbalsts vairs netiktu sniegts digitalizācijai, jo tā jau ir notikusi, un, ka tas būtu uzskatāms par jaunu atbalstu.
Vēršam uzmanību, ja aizdevumam jau ir piešķirts reģionālais atbalsts ar maksimālo atbalsta intensitāti, šāda aizdevuma pagarināšanai de minimis atbalstu nevar piešķirt, jo tādā gadījumā tiktu pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, ņemot vērā, ka atbalsts tiek piešķirts tām pašām attiecināmām izmaksām (tas ir tas pats aizdevums, kas sniegts digitalizācijai, par tām pašām attiecināmajām izmaksām). Atbilstoši lūdzam precizēt noteikumu projektu, kā arī informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu kādi kritēriji tiks piemēroti, lai noteiktu kapitāla atlaides apmēru, ņemot vērā, ka tā ir paredzēta līdz 35%. Lūdzam izvērtēt iespēju šos kritērijus noteikt noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot pēdējos norādījumus, lūdzu precizēt punktu, nosakot to šādā redakcijā "nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijām Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.  Attiecīgu precizējumu lūdzu veikt arī noteikumu projekta 54.7.apakšpunktā."
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Līdz brīdim, kamēr nav saņemts Eiropas Komisijas viedoklis e-wiki (jautājums ievietots 29.12.2021), par atbalsta subsīdijas ekvivalenta aprēķina kārtību iespējamajiem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi un paralēliem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi, neatbalstām 51.punkta redakcijas tālāku virzību. Atkārtoti vēršam Jūs uzmanību, ka šobrīd nav korekti noteikta subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtība, attiecībā uz aizdevumu - jārēķina ekvivalents visā periodā, jo tajā pretendents no kredīta, kas ir uz atvieglotiem nosacījumiem, gūst priekšrocību, savukārt summas, kas norakstās (grants), tiek summētas pie aizdevuma ekvivalenta. Lūdzam atbilstoši precizēt subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtību, kā arī atbilstoši precizēt informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā tiek paredzēta kumulācija, lūdzam papildināt ar nosacījumu, ka atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto/piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt punktu, jo pēc pieprasījuma informācija ir jāiesniedz arī Atveseļošanas fonda koordinatoram, CFLA, EK auditoriem
Piedāvātā redakcija
-
21.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar investīcijas sasaisti ar Digitālo dimensiju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 12.februāra regulas Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 16.panta 2.punkta (b) daļas ii) apakšpunktam. Lūdzam atbilstoši AF plāna 2.pielikumā noteiktajam anotācijā norādīt arī atbilstošu intervences kodu. Regula ir pieejama te: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN)
Piedāvātā redakcija
-
22.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu kā tiks nodrošināta demarkācija ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2017.gada plānošanas periodam 1.2.2.4.pasākumu “Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai” un kā tiks novērsts dubultfinansējuma risks gala labuma guvēju līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums

Lūdzam dzēst šo rindkopu anotācijas "Atbalsta piešķiršanas un piemērošanas kārtība" sadaļā, jo šāds nosacījums ar noteikumu projektu nav aptverts:
"Pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti nosaka pēc faktiskās aktivitātes īstenošanas reģiona.
Ja projekts tiek īstenots dažādas intensitātes reģionos un ir iespējams skaidri identificēt aktīvu atrāšanās vietu (nodrošinot to nepāŗvietošanu attiecīgu periodu pēc projekta pabeigšanas), tad pieļaujamo intensitāti nosaka, atbilstoši katram reģionam piekritīgo aktīvu izmaksām piemērojot katrā reģionā pieļaujamo intensitāti. Ja projekts tiek īstenots dažādas intensitātes reģionos un nav iespējams skaidri identificēt aktīvu atrāšanās vietu (nodrošinot to nepāŗvietošanu attiecīgu periodu pēc projekta pabeigšanas), tad visam projektam piemēro zemāko pieļaujamo intensitāti no tiem reģioniem, kuros notiek faktiskā darbība."
Piedāvātā redakcija
-
24.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 1.3. sadaļas "2.2.1.4.i Investīcijas ieviešanas termiņi" minēto "Tai pašā laikā MK Noteikumu redakcija paredz, ka lēmumam par atbalsta piešķiršanu jābūt pieņemtam līdz regulu darbības termiņa beigām, ja notiek citas izmaiņas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 un Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības termiņos.", vēršam uzmanību, ka, ja Komisijas regulas Nr. 1407/2013 un Komisijas regulas Nr.651/2014 grozījumi paredzēs citas izmaiņas nosacījumos, ne tikai darbības termiņos, tad būs jāveic atbilstoši grozījumi arī šajos MK noteikumos, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajam regulējumam. Lūdzam atbilstoši precizēt informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas sadaļā "Aizdevuma un aizdevuma atmaksas termiņa pagarinājums" dzēst informāciju, jo tā neatbilst noteikumos norādītajam: "Piešķirot aizdevuma pagarinājumu, netiks palielināts atbalsta apmērs:
a) ja sākotnēji piešķirot atbalstu atbalsta ekvivalents noteikts kā atbalsta nominālā summa;"

Vienlaikus vēršam uzmanību, ja aizdevumam jau ir piešķirts reģionālais atbalsts ar maksimālo atbalsta intensitāti, šāda aizdevuma pagarināšanai de minimis atbalstu nevar piešķirt, jo tādā gadījumā tiktu pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, ņemot vērā, ka atbalsts tiek piešķirts tām pašām attiecināmām izmaksām. Atbilstoši lūdzam precizēt informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu netiek paredzētas ar nemateriālo aktīvu lietošanas tiesību iegūšanu saistītās izmaksas kā attiecināmas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 4. punkta a apakšpunktam, lūdzam šo skaidrojumu: "2.2.1.4i. investīcijas ietvaros atbilstoši MK Noteikumu projektam ir paredzēts, ka ar nemateriālo aktīvu lietošanas tiesību iegūšanu saistītās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 4. punkta a apakšpunktam." no anotācijas "Atbalstāmo darbību sadaļa" dzēst.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzu izvērtēt skaidrojuma  par Regulu Nr.2021/1060 nepieciešamību vai arī to precizēt. Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz AF projektiem regula Nr.2021/1060. Izņēmums ir pie situācijas, ja atbalstu tupās sniegt ES fondu 2021-2027.gada plānošanas perioda ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt 1. tabulas informāciju par tiesību akta projekta atbilstību ES tiesību aktiem - daudzu tabulā minēto noteikumu projekta apakšpunktu noteikumu projektā nav, jo mainījusies noteikumu projekta numerācija.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Ņemot vērā, ka punkts, kurā tika noteikts Altum pilnais nosaukums ir svītrots, tad lūdzu šeit aizstāt vārdus “sabiedrības “Altum”” ar vārdiem “akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība “Altum”)”
Piedāvātā redakcija
2.5. kapitāla atlaide – akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība “Altum”) aizdevuma vai sabiedrības “Altum”  paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots izpildoties konkrētiem nosacījumiem vai kritēriju kopai;
 
30.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzam norādīt slīprakstā vārdu "de minimis" visā dokumentā.
Piedāvātā redakcija
2.10. viens vienots uzņēmums – šo noteikumu 40. punktā minētajos atbalsta piešķiršanas gadījumos attiecas uz atbalsta saņēmēju un ietver visus ar to saistītus  uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz vienas no  attiecībām, kas minētas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā.
 
31.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzu papildināt ar vārdiem “šo noteikumu” aiz vārda “izņemot”.
Piedāvātā redakcija
9. Investīcijas uzraudzības rādītājs un mērķis, izņemot šo noteikumu 8.1.1. apakšpunktā noteikto, uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums.
 
32.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzu izvērtēt un aizstāt ar vārdu “īsteno”, jo Altum šo noteikumu izpratnē pēc būtības ir finansējuma saņēmējs, savukārt komersanti ir gala labuma guvēji.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt, vai divu, ar Atveseļošanas fondu deleģēto funkciju izpildes ietvaros noteiktām institūcijām ir pamats atrunāt vienpusēja uzteikuma nosacījumus MK līmenī, par MK līmenī un EK līmenī definētu funkciju izpildi. 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un, ja attiecināms, aizstāt vārdu “investīcijas” ar vārdiem “šajos noteikumos un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā”
Piedāvātā redakcija
12.1. sabiedrība "Altum" nepilda līgumu, tai skaitā netiek ievēroti šajos noteikumos un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
 
35.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un aizstāt vārdu “līgumu” ar vārdiem “līguma nosacījumus”.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršu uzmanību, ka pēdējais maksājums ir noslēguma maksājums, attiecīgi lūdzam precizēt redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu pārcelt vārdus un skaitļus “2021.gada 7.septembra” aiz vārdiem “Ministru kabineta”
Piedāvātā redakcija
16. Sabiedrība “Altum” kā finansējuma saņēmējs, Ekonomikas ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības institūcijas savu funkciju ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumiem Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” nodrošina šo noteikumu 8. punktā noteikto rādītāju uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā šajā punktā norādīto termiņu ietvaros, bet ne retāk kā divas reizes gadā.
 
38.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Iepriekš tekstā attiecīgais saīsinājums nav atrunāts. Lūdzu aizstāt vārdus “Atveseļošanas fonda” ar vārdiem “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma”.
Piedāvātā redakcija
16. Sabiedrība “Altum” kā finansējuma saņēmējs, Ekonomikas ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības institūcijas savu funkciju ietvaros saskaņā ar 2021.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” nodrošina šo noteikumu 8. punktā noteikto rādītāju uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā šajā punktā norādīto termiņu ietvaros, bet ne retāk kā divas reizes gadā.
 
39.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzu precizēt punktā ietverto atsauci. Vēršu uzmanību, ka noteikumu projekta 16.punktā nav minēts de minimis.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 39. punktu ar vārdiem “kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta”, ņemot vērā, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, piem., šādā redakcijā:

Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 41.4. punktu ar vārdiem “kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta”, ņemot vērā, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros visu saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, piem., šādā redakcijā:

Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atbilstoši Atveseļošanas fonda vadlīnijās noteiktajam: atbalsta Eiropas Savienība – JaunāPaaudzeES. Attiecīgu precizējumu lūdzu veikt arī noteikumu projekta 54.7.apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
50. Komersants nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021.gada 12. februāra Regulā Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajam, iekļaujot atsauci – “Atbalsta Eiropas Savienība – JaunāPaaudzeES”, saskaņā ar prasībām, kas ietvertas Finanšu ministrijas vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas aizdevuma līgumā ar sabiedrību “Altum”.
 
43.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums

Lūgums papildināt sadaļas "Digitālā brieduma tests, digitālās attīstības ceļa karte un atzinums" piekto rindkopu, norādot par ko ir atzinums.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un precizēt terminoloģiju attiecībā uz vārdu salikumu Atveseļošanas un noturības mehānisms un Atveseļošanas fons . Vēršu uzmanību, ka Atveseļošanas un noturības mehānisms nacionāli, tiesību aktos tiek noteikts kā Atveseļošanas fonds. Papildus aicinu tekstā lietot tikai vienu terminu, lai neradītu interpretācijas iespējas ANM vai AF, attiecīgi to salāgojot ar noteikumu projektu un nacionāli ieviesto terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums

Vēršu uzmanību, ka sākotnēji saīsinājums ANM norādīts jau pie 1.2.punkta. Attiecīgi lūdzu precizēt anotācijā ietverto redakciju.
Piedāvātā redakcija
-