Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no ziņojuma skaidri neizriet nosacījumi un kārtība, kā tiek apstiprināts finansējuma saņēmēja sagatavots investīcijas projekts. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un atbilstoši papildināt ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 42. punktā norādīts uz noteiktām institūcijām, kuras nozares ministrijai jāņem vērā. Saistībā ar minēto lūdzam precizēt minēto punktu, nodrošinot nepārprotamu ziņojumā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 29.1.6., 29.2.3. apakšpunktā izdarīt atbilstošu atsauci uz konkrētu normatīvo aktu jomu, tādējādi ievērojot juridiskās tehnikas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 41. punktā norādīts, ka izmaksas attiecināmas no 2022.gada 1.janvāra, ja uzsāktās darbības saistītas ar noteikto rezultātu sasniegšanu ir pabeigtas. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotams, vai ziņojumā paredzēts pabeigtu darbību finansēšana no Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros paredzētā finansējuma, kādēļ lūdzam ziņojumā skaidrot minēto un attiecīgā nosacījuma atbilstību regulai Nr. 2021/241.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam ziņojuma 39. punktā skaidrot, par kādām iesaistītajām pusēm 39. punktā ir runa, bet 40. punktā - par kādu informāciju 40. punktā ir runa.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 32. apakšpunktā nedublēt ziņojuma 21.6. apakšpunkta saturu, savukārt ziņojuma 37. punktā - ziņojuma 45. punkta saturu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 29.1. apakspunktā skaidrot, kura tiesību subjekta un kādu atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, tādējādi nodrošinot nepārprotamu ziņojumā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka ziņojuma III nodaļā nav ietvertas atbalstāmās darbības, lūdzam atbilstoši precizēt minētās nodaļas nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka ziņojuma 23.2.5. apakšpunktā paredzētā ārējo ekspertu piesaiste pati par sevi neveido patstāvīgu un mērķtiecīgu atbalstāmo darbību, kādēļ lūdzam precizēt minēto apakšpunktu, paredzot konkrētu darbību, kuras ietvaros nepieciešamības gadījumā pieļaujama arī attiecīgo ekspertu piesaiste.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt ziņojuma 22. punktu, nedublējot tajā ziņojuma 23. punktā ietverto saturu.
Kā arī lūdzam ziņojuma 22. punktā ietvertos pienākumus izteikt konkrētu un izpildāmu pienākumu veidā. Norādām, piemēram, nav skaidri saprotams, kā izpaužas proaktīva rīcība valsts pārvaldes pusē u.tml., kā arī, piemēram, nav pamatoti kā pienākumu paredzēt veikt nepieciešamos grozījumus 5.1.1.2.i. investīcijas regulējošajos normatīvajos aktos, kas nav nozares ministrijas kompetencē (turklāt nav skaidrs, par kuriem normatīvajiem aktiem ir konkrēti runa, ņemot vērā, ka no ziņojuma neizriet, ka minētās investīcijas īstenošanai paredzēta ārējo normatīvo aktu izstrāde).
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Komerclikuma 18. pantu termins "uzņēmums" apzīmē organizatoriski saimniecisku vienību un nevis komercdarbības vai saimnieciskās darbības subjektu, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt ziņojumu (sk. jo īpaši 20-23. punktu u.c.), termina "uzņēmums" vietā izmantojot terminu "komersants" vai "saimnieciskās darbības veicējs".
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 21.3. un 21.6. apakšpunktā paredzēta inovācijas klastera (vadības grupa) izveide un tā nolikuma izstrāde. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka klasteri ir uzņēmumu un saistītu atbalstošu iestāžu kopums (grupa), kas cieši sadarbojas noteiktā apvidū (reģionā) (sk. Eiropas Komisijas definīciju: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/cluster-policy_en). Vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotams, kā atbilstoši ziņojumam var tikt izveidota attiecīga grupa, kuras sastāvā ir privātpersonas, t.i., kādā juridiskā formā to paredzēts izveidot (vai paredzēts slēgt līgumu ar citiem grupas dalībniekiem u.tml.). Attiecīgi lūdzam atbilstoši papildināt (precizēt) ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt ziņojuma 18. punktā ietverto atsauci uz pamatojošiem dokumentiem, jo ziņojuma 12. punktā norādīts uz pamatojošiem pierādījumiem, kas ir plašāks jēdziens.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Latvijas Zinātņu akadēmija ir atvasināta publiska persona un ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumu nevar minētajai institūcijai noteikt saistošus pienākumus, ciktāl tas neizriet no ārējiem normatīvajiem aktiem. Attiecīgi lūdzam svītrot vai precizēt ziņojuma normas, kas paredz noteikt pienākumus Latvijas Zinātņu akadēmijai (sk. ziņojuma 18. punktu, 23.3. apakšpunktu, 24. punktu u.c. vienības).
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka ziņojuma 9.2.3. apakšpunktā ietverts atskaites punkts, nevis mērķis, kādēļ lūdzam atbilstoši precizēt ziņojuma 12.4. apakšpunktā ietverto atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt ziņojuma 12.3.4. apakšpunktu un 18. punktu, jo nav skaidri saprotama tā jēga un mērķis.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam pārskatīt ziņojuma 12. punktu, nodrošinot, ka Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā tiek apliecināti vai nozares ministrijai tiek iesniegti vienīgi dokumenti un informācija, kuru ir lietderīgi iesniegt un kas nav vērtējams kā lieks administratīvais slogs. Tai skaitā norādām, ka, piemēram, nav skaidri saprotama nepieciešamība finansējuma saņēmējam iesniegt trīs ikgadējos monitoringa ziņojumus, ko publicējusi nozares ministrija (gan finansējuma saņēmējs, gan nozares ministrija ir Ekonomikas ministrija) (sk. ziņojuma 12.3.2. apakšpunktu), tāpat piemēram, nav skaidra nepieciešamība iesniegt Ministru kabineta noteikumu kopiju, ņemot vērā normatīvajos aktos ietvertās prasības attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu publicēšanu (sk. ziņojuma 12.4.2. apakšpunktu).

 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt ziņojuma 12.1.1. apakšpunktu u.c., kas paredz iesniegt kopsavilkuma dokumentu kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Vēršam uzmanību, ka nav nepārprotami skaidrs, vai kopsavilkumam ir jāpievieno pierādījumi vai uz pierādījumiem tikai jānorāda, kā arī nav skaidrs, kādi fakti ar pierādījumiem ir jāpamato.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 12.1.2. apakšpunktā norādīts uz darbinieku pienākumu aprakstu (amata aprakstu). Ņemot vērā, ka tālāk ziņojumā norādīts vienīgi uz amata aprakstiem (sk., piemēram, ziņojuma 21.13.1. apakšpunktu), lūdzam precizēt ziņojumu, svītrojot 12.1.2. apakšpunktā norādi uz pienākumu aprakstu vai konsekventi ziņojumā norādot uz pienākumu aprakstu (amata aprakstu).
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot ziņojuma 9.2.2. apakšpunktā paredzētā termiņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulai (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu- (turpmāk - regula Nr. 2021/241), 18. panta 4. punkta "i" apakšpunktam, kā arī ziņojuma 10.2. apakšpunktam. Ja atbilstošu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam atbilstoši precizēt ziņojuma 9.2.2. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 10., 11. punktā u.c. nodrošināt korektas atsauces uz šī ziņojuma 9. punkta saturu. Norādām, ka ziņojuma 9. punktā ir norādīts viens mērķis un vairāki atskaites punkti, nevis vairāki mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un svītrot vai precizēt ziņojuma 10. un 11. punktā paredzētos Latvijas investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas noteiktos atbildības rādītājus vai sniegt pamatotu skaidrojumu to nepieciešamībai. Norādām, ka no ziņojuma 1.1. apakšpunkta neizriet šādu atbildības rādītāju izstrāde, savukārt citos ziņojuma punktos, piemēram, 22.1.6. apakšpunktā, nav paredzēta atbildība par attiecīgo rādītāju izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam salāgot ziņojuma 8. punkta ievaddaļā norādīto pieejamo finansējumu ar minētā punkta tālākajos apakšpunktos paredzēto kopējo finansējumu. Tāpat līdzīgi lūdzam salāgot ziņojuma 8.2. apakšpunkta ievaddaļā paredzēto finansējumu ar minētā apakšpunkta tālākajos apakšpunktos paredzēto kopējo finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā lietoti vairāki termini, par kuriem nav gūstama pārliecība, ka ar tiem saprotams viens un tas pats, investīcijas projekts un projekts (arī investīciju pasākumu projekts), projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs, darbības un aktivitātes (sk. ziņojuma 28. punktā ietverto atsauci uz aktivitātēm). Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt ziņojumu, nodrošinot vienveidīgu un konsekventu terminoloģijas lietojumu.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 7. punktā norādīts uz Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomes (turpmāk - Padome) izveidi, kas ir koleģiāls P&A&I politikas un RIS3 stratēģiskās vadības līmenis un jauns elements P&A&I institucionālās pārvaldības uzlabošanai. Padomes funkcijas ir nodrošināt stratēģisku zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas, kā arī RIS3 procesu vadības plānošanu, koordinēšanu, saskaņošanu un īstenošanu, kā arī mērķu un rezultātu definēšanu un sasniegto rezultātu uzraudzību. Vēršam uzmanību, ka no ziņojuma neizriet Padomes statuss, tās juridiskās padotības forma (arī padotības iestādes, ja attiecināms), izveidošanas un darbības kārtība, kā arī atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likumā ietvertajiem ierobežojumiem (tai skaitā principiem, ka nav paredzēta vienas institūcijas padotību diviem vai vairākiem Ministru kabineta locekļiem, ministriju statusam un funkcijām attiecībā uz nozares politikas izstrādāšanu u.tml.). Uzsveram, ka Tieslietu ministrija nevar atbalstīt Padomes izveidi, ja tā neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumā ietvertajam regulējumam. Attiecīgi lūdzam papildināt ziņojumu ar atbilstošu skaidrojumu vai precizēt ziņojumā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam ziņojuma 42. punktā atsaucē uz noteiktu kārtību papildināt ar norādi uz normatīvajiem aktiem, ņemot vērā, ka attiecīgā kārtība nostiprināta Ministru kabineta noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un tehniski precizēt ziņojumu, jo īpaši tā 22. un 23. punktu u.c., lietojot korektas vārdu galotnes un tādējādi atvieglojot ziņojuma uztveramību.
Piedāvātā redakcija
-