Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā iekļaut kritēriju, kas paredz, ka prioritāri atbalsts tiek sniegts pieslēgumam pie centralizētās siltumapgādes vai tādu atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju uzstādīšanai, kas nerada gaisu piesārņojošo vielu emisijas.
Savukārt gadījumā, ja tiek izvēlēts uzstādīt un iegādāties tādas apkures iekārtas, kas kā kurināmo izmanto biomasu gadījumā, ja tehniski un ekonomiski nav iespējams pieslēgties centralizētās siltumapgādes sistēmai un izmantot tādus atjaunojamos energoresursus (tupmāk - AER), kas nerada emisijas, tad uzstādāmajām apkures iekārtām jāatbilst ekodizaina regulējuma prasībām attiecībā uz pieļaujamajiem gaisu piesārņojošo vielu emisiju līmeņiem.

Šāds princips atbilst "Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam" 4.pielikumā 2.punktā noteiktajam rīcības virzienam: Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē, un rūpniecībā. Tas paredz, ka tiesību aktos – nozaru tiesību aktos, kas izstrādāti, lai noteiktu ES struktūrfondu un citu finansējuma avotu ietvaros īstenojamo pasākumu atbalsta nosacījumus, tiek noteikts, ka pirms pasākumu ieviešanas, kas tiek finansēti no minētajiem finansējuma avotiem vai pašvaldību budžeta, īstenošanas tiek veikts pasākuma efektivitātes (atbilstības) novērtējums, ņemot vērā vai ir ekonomiski pamatoti, tehniski vai juridiski iespējams:
1) lokālo siltumapgādi/individuālo siltumapgādi pieslēgt centralizētajai siltumapgādei;
2) uzstādīt ne-emisiju AER tehnoloģijas (vēja, saules enerģijas iekārtas, siltumsūkņi un aukstumsūkņi);
3) uzstādīt augsti efektīvus biomasas katlus vai esošos biomasas katlu nomainīt uz augsti efektīviem biomasa katliem.

Iepriekš minētos prioritizācijas principus iekļaut regulējumā kopā ar “energoefektivitāte pirmajā vietā” principu un visaptveroši ieviest visās ES struktūrfondu programmās.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Lūdzam noteikumu projekta sākumā sniegt skaidrojumu terminam “mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu”, lai noteikumu piemērotājiem būtu pilnībā skaidrs kādu tehnoloģiju iegādei atbalsts tiek sniegts.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijas pamatojuma sadaļā, vērtējot atbilstību Atveseļošanas fonda plāna 1.pielikumā iekļautajam principam  “Nenodarīt būtisku kaitējumu” izvērtēt, kādu ietekmi uz gaisa kvalitāti radīs plānoto projektu īstenošana gadījumā, ja plānots sniegt atbalstu tāda AER izmantošanas veicināšanai kā biomasa, kas rada papildus gaisa piesārņojumu.
Piedāvātā redakcija
-