Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
22.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iepazīstoties ar informatīvo ziņojumu par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu (KLP SP), secinām, ka tā intervences sniegs ieguldījumu dažādu ES definēto lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanā; vienlaicīgi konstatējam, ka KLP SP neparedz intervenču ietekmes novērtējumu konkrētu, nacionāli noteiktu vides un klimata mērķu vērtību sasniegšanā, kā arī līdzsvarotu ienākumu panākšanā starp dažādām saimniecību grupām, proti:
intervencēm, kas paredz ietekmi uz vides un klimata mērķu sasniegšanu,  netiks novērtēts to ieguldījums konkrētu vērtību izmaiņās, piemēram, amonjaka piesārņojums, oglekļa dioksīda piesaiste, augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars, izlietotais AAL īpatsvars, labā stāvoklī biotopu īpatsvars, fosfora un nitrātu noplūdes izmaiņas;
intervencēm, kas paredz ienākumu līdzsvarošanu starp dažādām saimniecību lieluma grupām, netiks novērtētas mazo saimniecības grupu ienākumu izmaiņas, kas pietiekamas, lai sekmētu mazo saimniecību dzīvotspēju un ilgtspējīga apdzīvojuma saglabāšanu lauku telpā.
Ievērojot minēto un ZM  Pagaidu Uzraudzības komitejā sniegto informāciju (9.decembrī) par KLP SP investīciju apmēru, kas paredzēts klimata un vides mērķvērtību sasniegšanai (vairāk kā 40% no KLP SP investīcijām), lūdzam informatīvajā ziņojumā norādīt konkrētu plānoto vai prognozējamo KLP SP intervenču ieguldījumu a) nacionālo vides un klimata mērķvērtību sasniegšanā, kā arī b) mehānismu, kura ietvaros tiks novērtēts līdzsvarots TM sadalījums dažādām saimniecību grupām, jo īpaši fokusējoties uz mazo saimniecību dzīvotspēju (ienākumu pietiekamību) lauku telpā, c) ietekme uz iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju blīvumu novadu teritorijās.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 37. punktā ir norādīts, ka saistībā ar investīciju samazinājumu lauku attīstībai jaunajā plānošanas periodā, ir apdraudēta nacionālo klimata un vides mērķvērtību sasniegšana. Ievērojot minēto, lūdzam informatīvo ziņojumu papildināt ar informāciju, kas pamato izteikto pieņēmumu par KLP SP investīciju nepietiekamo ietekmi un prognozes uz vides un klimata mērķvērtību sasniegšanu, kā arī analīzi par papildu pieprasīto līdzekļu (248 milj euro apmērā) pietiekamu ietekmi sekmīgai (kādā pakāpē un kuru rādītāju) klimata un vides mērķvērtību sasniegšanai. Vienlaicīgi norādām, ka minētās prognozes par KLP SP intervenču vājo sniegumu vides un klimata mērķvērtību sasniegšanā nav identificētas KLP SP stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā.
Turklāt atgādinām, ka valsts budžeta veidošanā sagaidāma lielāka ietekme un uzraudzība par tā atbilstību ilgtspējīgai finanšu taksonomijai, kā rezultātā lauksaimniecības politikas plānošana, kas saistīta ar valsts budžeta ieguldījumiem bez skaidrojuma par pasākumu / projektu ticamas atdeves konkrētu klimata un vides nacionālo mērķvērtību sasniegšanā, var būt neatbilstoša klimata un vides mērķu sasniegšanai un konfliktējoša ar ilgtspējīgu attīstību veicinoša finansējuma politikas principiem.
 
Piedāvātā redakcija
-