Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-764
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.662) 25.punkts paredz: "Darba devējs neļauj šo noteikumu 24. punktā minētajiem darbiniekiem (amatpersonām) veikt darba pienākumus, kas saistīti ar darba devēja apzinātajiem inficēšanās riskiem darba vietā, ja darbinieks (amatpersona) nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu."
Ievērojot to, ka projektā paredzēts imperatīvs MK noteikumu Nr.662 24.punkta regulējums (darba devējs pieprasa, lai darbiniekiem (amatpersonām), tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kas veic darba (amata) pienākumus klātienē, būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts) bez darba devēja izvērtējuma par inficēšanās riskiem, precizējams arī MK noteikumu Nr.662 25.punkts. Lūdzam papildināt projektu ar attiecīgiem grozījumiem MK noteikumu Nr.662 25.punktā, ievērojot projektā paredzēto 24.punkta regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka MK noteikumos Nr.662 jau ir spēkā 24.punkts, lūdzam precizēt projektā iekļauto pārejas normu, paredzot, ka grozījumi noteikumu 24.punktā, kas paredz to izteikt jaunā redakcijā,  stājas spēkā 2022.gada 12.janvārī. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka MK noteikumos Nr.662 jau ir 337.punkts, līdz ar ko lūdzam mainīt normas numerāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Kaut arī projektā paredzētais regulējums par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību darba vai amata pienākumu veikšanai ir pārņemts no spēkā esošajām normām Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", šāds regulējums paredz personu tiesību ierobežojumu. Tādējādi lūdzam projekta anotāciju papildināt ar projektā paredzētā regulējuma pamatotību, norādot tā leģitīmo mērķi un samērīgumu. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Piedāvātās normas pēdējais teikums paredz, ka darba devējs nodrošina šajos noteikumos paredzēto nosacījumu par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību ievērošanu.
Darba devēja rīcību gadījumos, kad darbiniekam vai amatpersonai nav vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīga sertifikāta, paredz MK noteikumu Nr.662 25.punkts. Ierosinām projektā paredzētā 24.punkta pēdējo teikumu par darba devēja atbildību arī iekļaut MK noteikumu Nr.662 25.punktā, vienā normā iekļaujot darba devēja pienākumu nodrošināt noteikumu prasības un no šā pienākuma izrietošās tiesības. 
Piedāvātā redakcija
-