Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Klimata un enerģētikas ministrija
Atzinums iesniegts
07.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi
Priekšlikums
1. Viscaur noteikumu projektā aicinām apsvērt “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas” 2. saīsinājumu lietojumu (turpmāk – VIRSIS), pirmo reizi to atšifrējot.
2. Neattiecas uz noteikumu projekta grozījumu mērķi vai tvērumu, bet Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk - Ministrija) aicina atbildīgas institūcijas – citas iesaistītās puses, nodrošināt:
a) Tehnisko atbalstu, pamācību/vadlīniju pieejamību rakstveidā vai video formātā par informācijas ievietošanu VIRSIS, ņemot vērā, ka līdzšinēji iestāžu portāla pārziņi informāciju ievietoja un atjaunoja sistēmā viss.gov.lv.
b) Plašāku komunikāciju par drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošu personu elektroniskos identifikācijas līdzekļus izmantošanu fiziskām personām pieslēgšanās vajadzībām portālā latvija.lv kā vienīgo autentifikācijas veidu (saskaņā ar šo noteikumu projekta grozījumu ar 2025.gada 1. janvāri autentifikācija ar bankas starpniecību nav iespējama).
c) komunikāciju ar portāla pārziņiem par izrietošiem pienākumiem par to, kādā veidā notiks informācijas migrēšana/pārcelšana no viss.gov.lv uz VIRSIS. Noteikumu projekta grozījumi aptver portāla pārziņa pienākumu informācijas ievietošanai VIRSIS, kas pirmšķietami tiek attiecināts ne tikai uz turpmākās informācijas ievietošanu VIRSIS, bet visas vēsturiskās informācijas pārcelšanu, kas paredz cilvēkresursu pieejamību pienākumu izpildei. 
Piedāvātā redakcija
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (turpmāk – VIRSIS).
2.
Noteikumu konsolidētā versija
8. Iestāde vismaz reizi ceturksnī pārbauda valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā publicēto un tās kompetencē esošo dzīves situāciju apraksta aktualitāti. Ja tas aktualitāti ir zaudējis, iestāde nekavējoties par to ziņo un sniedz aktuālu informāciju valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzinim vai Ekonomikas ministrijai, vai par dzīves situāciju atbildīgajai iestādei. Pēc informācijas saņemšanas valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzinis vai par dzīves situāciju atbildīgā iestāde, vai Ekonomikas ministrija triju darbdienu laikā aktualizē dzīves situācijas aprakstu valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā.
Priekšlikums
Aicinām norādīt/ atšifrēt “dzīves situāciju atbildīgā iestāde”, ņemot vērā, ka portāla pārziņa definīcija noteikumu projektā ir atrunāta.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
17.1 Portālā tiek atspoguļota informācija, ko iestādei ir pienākums ievietot valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli.
Priekšlikums
Noteikumu projekta anotācijā ir norādīts, ka informācijas ievietošana VIRSIS tiek nodrošināta sākot ar 2023. gada septembri, noteikumu projektā termiņš nav minēts. Ja termiņu nevar norādīt noteikumu grozījumu projektā citu saistošo normatīvo aktu dēļ, aicinām šo informāciju rekomendāciju veidā (e-pastā) nosūtīt portāla pārziņiem. Vienlaikus, ja līdz 2023. gada septembrim ir jāveic visas vēsturiskās informācijas pārcelšana uz VIRSIS, 2023. gada septembris kā pārejas periods Ministrijas ieskatā ir īss. Ministrija aicina apsvērt garāku termiņu – divi mēneši, kopš noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, ņemot vērā, ka portāla pārziņiem esošās informācija pārcelšana nozīmē apjomīgu darbu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
35. Šo noteikumu 18.2 punktā minētais risinājums, ar kuru portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir izmantojams līdz 2024. gada 31.decembrim.
Priekšlikums
Ministrija aicina šo termiņu konceptuāli salāgot ar gaidāmajiem noteikumu projekta grozījumiem “Par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas progresu” (turpmāk – Noteikumu projekta grozījumi).  Šajos minētajos noteikumu projekta grozījumos ir atrunāti termiņi, līdz kuram fiziskai personai saziņas nolūkos ir pienākums lietot e-adresi.  Nodokļu maksātājiem no 2026. gada 1. janvāra, bet fiziskām personām, kam ir pienākums lietot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ar 01.01.2025. E-adreses izveidē ir nepieciešams izveidot vispirms e-paraksts, e-paraksts (mobile). Ministrija aicina izvērtēt iespēju termiņu noteikt 01.01.2026.
 
Piedāvātā redakcija
-