Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-908
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
19.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Biedrība “Zemnieku saeima” (turpmāk ZSA) ir iepazinusies ar Zemkopības ministrijas (turpmāk ZM) sagatavoto  Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"" (23-TA-908) un sniedz sekojošus priekšlikumus:

ZSA neatbalsta ZM iecerētos grozījumus noteikumos, kas tiek papildināti ar 52.5. apakšpunktu, nosakot, ka putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecībām, īstenojot projektu atbilstoši noteikumu 35. punktā minētajam, maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek palielināts no 2 000 000  līdz 4 000 000 euro.
Aicinām daļu no atlikušā finansējuma putnkopības vai cūkkopības nozarei, tas ir  6 000 000 euro novirzīt apakšpasākumam “4.2.Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, ja ieguldījumi paredzēti energoefektivitātē un atjaunojamos resursos, kā arī paredz eksportspējas palielināšanu.
Vēršam uzmanību, ka attiecināmo izmaksu griesti 4 000 000 miljoni nav pat Latvijas lielākajām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī lauksaimnieku aploksnei maksimālās attiecināmās izmaksas tiek saglabātas 2 000 000 euro apmērā, tādejādi radot nevienlīdzīgu konkurenci starp dažādu nozaru lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Tāpat arī atgādinām, ka pēdējās investīciju kārtās ir bijis būtisks finansējuma iztrūkums lielo saimniecību grupā, kurā startē arī cūkkopības un putnkopības uzņēmumi;

Lai veiksmīgāk sasniegtu ZM nospraustos mērķus, aicinām gaidāmo investīciju kārtu paredzēt tikai vides, klimata, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas pasākumiem visās saimniecību grupās (mazās, vidējās, lielās), novirzot plānveida un iepriekšējās kārtās neapgūto IMA finansējumu;

ZSA aicina ZM veikt sarunas ar Klimata un enerģētikas ministriju, ņemot vērā, ka lielai daļai arī lauksaimniecības produkcijas ražotāju pašlaik nav iespējams veikt jaunus pieslēgumus elektrotīklam un uzsākt atjaunojamās enerģijas ražošanu pašpatēriņam;

Lai veicinātu ieguldījumus energoefektivitātē, atbalstām priekšlikumu, ka tiek paplašināts attiecināmo ieguldījumu loks, precizējot noteikumu 28. punktu un nosakot, ka ir atbalstāma tādu iekārtu iegāde, kurām ir augstākais energoefektivitātes marķējums.
Atbalstām 74.9.2. apakšpunkta grozījumus, nosakot, ka atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā līdz ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz arī informācija par iekārtu energoefektivitātes marķējumu, lai apliecinātu augstāko energoefektivitātes marķējumu.
Aicinām ZM sniegt skaidrojumu vai zem šiem punktiem tiks attiecinātās iekārtas, būves kuru energoefektivitāte ir lielāka nekā pārējām iekārtām, būvēm (graudu kaltes ar minimālo apsaisti, ventilējami bunkuri, noliktavas ar grīdas ventilāciju, iekārtas ar inteleģentajām vadības sistēmām u.c. )

Aicinām veikt labojumus noteikumu projekta anotācijā par sabiedrības līdzdalības rezultātiem attiecībā uz ZSA viedokli 2023. gada 20. aprīļa Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdē un izteikt to šādā redakcijā:
“Biedrība “Zemnieku saeima” neatbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumu maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru cūkkopības un putnkopības uzņēmumiem palielināt no 2 000 000  līdz 4 000 000 euro. Lai veiksmīgāk sasniegtu ZM nospraustos mērķus, ZSA aicināja gaidāmo investīciju kārtu paredzēt tikai vides, klimata, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas pasākumiem visās saimniecību grupās (mazās, vidējās, lielās), novirzot plānveida un iepriekšējās kārtās neapgūto IMA finansējumu”

ZSA neatbalsta noteikuma proketa virzību esošajā redakcijā. 
Piedāvātā redakcija
-