Atzinums

Projekta ID
22-TA-876
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
30.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar IZ sniegto informāciju, lai nodrošinātu Tieslietu akadēmijas darbības uzsākšanu, ir plānots  ar 2025.gadu  izveidot 6 jaunas amata vietas, papildu nepieciešams valsts budžeta  finansējums 283 120 euro apmērā 2025.gadam, 294 070 euro apmērā 2026. gadam un 305 014 euro  apmērā 2027.gadam un turpmāk ik gadu. Savukārt ar 2026.gadu ir paredzēts vēl izveidot 18 jaunas amata vietas, papildu nepieciešams valsts budžeta finansējums kopā ar mācību programmu īstenošanu 740 945 euro apmērā 2026.gadam,  817 600 euro apmērā 2027.gadam un turpmāk ik gadu. Uzskatām, ka saskaņā ar MK 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam” 10.4. apakšpunktā noteikto ir atbalstāmi izdevumi projekta ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai, savukārt jautājums par papildu nepieciešamo valsts budžetu finansējumu personāla izmaksām un mācību programmu īstenošanai ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Līdz ar to lūdzam precizēt sniegto informāciju IZ un MK sēdes protokollēmuma  projekta 7., 8. un 9.punktus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam pārskatīt arī MK sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu, kas paredz Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 30. jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību, tai skaitā lēmumu par mācību centra amata vietu izveidi. Vēršam uzmanību, ka likumprojektu varēs virzīt izskatīšanai MK, ja tā īstenošanai būs nodrošināts finansējums.
 
Piedāvātā redakcija
-