Atzinums

Projekta ID
23-TA-2935
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām papildināt anotācijas 1.3. apakšpunktu, pilnīgāk skaidrojot Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" plānotās izmaiņas, tai skaitā pamatojot visas veiktās izmaiņas (piemēram, noteikumu projekta 3. punktā paredzētās izmaiņas).
Lūdzam arī papildināt anotācijas 1.3. apakšpunktu ar informāciju par paredzēto grozījumu ietekmi uz atbalsta saņēmējiem, ņemot vērā paredzēto finansējuma pārdali no ilgtspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsta uz ekoshēmu intervencēm. Tostarp lūdzam sniegt informāciju par to, vai tiek ievērots tiesiskās paļāvības princips, t.i., vai nepastāv riski, ka atbalsta samazināšanas rezultātā potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, kuriem līdz šim bija iespēja saņemt atbalstu, tā zūd nepietiekama finansējuma dēļ, kas radies pamatojoties uz šiem grozījumiem. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām nepieciešamības gadījumā precizēt anotācijas 1.3.apakšpunktā sniegto skaidrojumu, nodrošinot, ka informācija ir korekta, nepārprotama un nav pretrunīga. Vēršam uzmanību, ka, piemēram, problēmas apraksta daļā tiek norādīts: "Ekoshēmu atbalsta intervencēm nav noteikts maksimālā finansējuma ierobežojums [..]", bet pašreizējās situācijas aprakstā skaidro: "Katrai atbalsta intervencei KLP stratēģiskajā plāna 2023. – 2027. gadam ir  noteikts finansējuma apjoms un noteikta plānotā vienības summa, plānotā vienības minimālā summa un plānotā vienības maksimālā summa." 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Aicinām anotācijas 5.4. apakšpunkta 1. tabulā skaidrāk norādīt informāciju par rīcības brīvības izmantošanu, ņemot vērā, ka tajā norāda un kādēļ ir izmantota Eiropas Savienības tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij ieviest noteiktas Eiropas Savienības tiesību akta normas. No anotācijā sniegtā skaidrojuma izriet, ka rīcības brīvība tiek izmantota, bet nav viennozīmīgi secināms, kā un kāpēc šī rīcības brīvība tiek izmantota.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Iesakām izvērtēt, vai līdz ar projektā norādītajiem grozījumiem nav nepieciešams izteikt jaunā redakcijā arī noteikumu 371.9 apakšpunktu.
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 371.9.apakšpunktā tiek noteikta tālākā rīcība gadījumā, ja, nodrošinot iepriekšējos apakšpunktos (371.7. un 371.8. apakšpunktā) minēto finansējuma pārdalīšanu, ir izveidojies finansējuma pārpalikums. Ņemot vērā, ka noteikumi tiek papildināti ar 371.7apakšpunktu, kurš arī regulē finansējuma pārdali, noteikumu 371.9 apakšpunkts šķietami būtu papildināms ar atsauci uz 371.71 apakšpunktu, līdzīgi, kā jaunā redakcijā tiek izteikts noteikumu 371.10 apakšpunkts. 
Piedāvātā redakcija
-