Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
28.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka izvērsts 4.punktā atbalsta saņēmēju loks:  "tai skaitā Latvijas Republikā reģistrētas ārvalstu filiāles, kas veic saimniecisko darbību Latvijā", attiecīgi nepieciešams precizēt 9.3.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
Pamaotojoties, ka 4.punktā ir uzskaitīti visi atbalsta saņēmēji, kas noteikti kā "gala labuma guvējs", iespējams šajā punktā nav nepeiciešams visus uzskaitīt, bet ietvert iepriekš noteikto terminu: "gala labuma guvējs"
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām salāgot punkta redakciju, pamatojoties uz to, ka 14.punkts nosaka, ka pirmajā kārtā projekta iesniedzējs ir EDIC.
Piedāvātā redakcija
Pirmās atlases kārtas ietvaros EDIC sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniedz projektu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) ministrijas noteiktā termiņā
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienādu formulējumu lietošanu attiecībā uz veidojamo projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvu, nepieciešams precizēt nozares ministrijas nosaukumu, atbilstoši 11.punktam.
Piedāvātā redakcija
Projektu iesniegumu vērtēšanai CFLA izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ir CFLA pārstāvji, vismaz viens pārstāvis no investīcijas ieviešanas atbildīgās nozares ministrijas un pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM).
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt apmācību moduļa nosaukumu
Piedāvātā redakcija
mākoņpakalpojumi un tā menedžements
 
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā sadaļu "1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi " papildināt ar informāciju par:

1. Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam;
2. Digitālās Eiropas programmu
3. Digitālās dekādes politikas programmu, ar kuru nosaka līdz 2030.gadam sasiedzamos digitālos mērķrādītājus tostarp, uzņēmumu digitālo pārveidi.

 
Piedāvātā redakcija
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam ietver rīcības virzienu 4.4.11.: Komercdarbības digitalizācijas veicināšana ar  uzdevumu "Izveidot uzņēmēju digitālās transformācijas inovāciju ekosistēmu, nodrošināt atbalsta instrumentus komersantu digitālajai transformācijai" un uzdevumu "Eiropas Digitālo inovāciju centru izveide uzņēmējdarbības digitalizācijas un pētniecības, kā arī inovāciju attīstībai, augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšanai";

Digitālās Eiropas programma 2021.-2027.gadam paredz digitālo pārveidi sabiedrībai nozīmīgās jomās, tai skaitā, sniedzot ieguldījumu Eiropas Digitālās inovācijas centru tīkla paplašināšanā, lai ikvienam uzņēmumam jebkurā Savienības reģionā, jo īpaši MVU, nodrošinātu piekļuvi digitālajām spējām, t.sk., padziļinātām digitālajām prasmēm. Attiecībā uz Digitālās Eiropas programmas 2021.-2027.gadam īstenošanu Eiropas Digitālās inovācijas centri veic  aktivitātes, kuru ieguvēji ir  jo īpaši MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu, tostarp a) palielina informētību un nodrošina ar digitālo pārveidi saistītās speciālās zināšanas, zinātību un pakalpojumus, b) palīdz uzņēmumiem, jo īpaši MVU un jaunuzņēmumiem, organizācijām un publiskās pārvaldes iestādēm kļūt konkurētspējīgākiem un uzlabot savus uzņēmējdarbības modeļus, izmantojot Digitālās Eiropas programmā 2021.-2027.gadam aptvertās jaunās tehnoloģijas; c) reģioniem nodrošina iespēju vieglāk savstarpēji nodot speciālās zināšanas un zinātību, jo īpaši savienojot tīklā viena reģiona MVU, jaunuzņēmumus un vidēji liela kapitāla uzņēmumus ar citos reģionos izveidotiem Eiropas digitālās inovācijas centriem, kuri ir vispiemērotākie attiecīgo pakalpojumu sniegšanai; veicina prasmju un zināšanu, kopīgu iniciatīvu un labas prakses apmaiņu.

2023. gada 9. janvārī ir pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2022/2481, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam, lai sasniegtu Eiropas digitālās pārveides kopīgos mērķus un mērķrādītājus, tostarp, uzņēmumu digitālo pārveidi, kur 1) vairāk nekā 90 % Savienības MVU ir sasnieguši vismaz digitālās intensitātes pamatlīmeni; 2) vismaz 75 % Savienības uzņēmumu atbilstīgi savai uzņēmējdarbībai izmanto vienu vai vairākus no šādiem risinājumiem: mākoņdatošanas pakalpojumi; lielie dati; mākslīgais intelekts.