Atzinums

Projekta ID
22-TA-57
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
7. Izteikt 6.17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
Iebildums
Labklājības ministrijas ieskatā datu apstrāde attiecībā uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas amatpersonu (vārds (vārdi) un uzvārds), kura noteikusi invaliditāti, ir plašāks par e-veselības sistēmas noteikto datu apstrādes mērķi. Bez tam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk- Datu regula) 5.panta c) apakšpunktā ir ietverts datu minimizēšanas princips, proti, personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos. Par personas datu apstrādes atbilstību Datu regulai ir atbildīgs pārzinis, un pārzinim katrā konkrētā gadījumā ir jāvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis plānotajai datu apstrādei, vai šo mērķi var sasniegt ar iecerēto personas datu apstrādi un vai šo mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā, citā veidā vai arī neapstrādājot tos vispār. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot vārdus "amatpersonas vārds (vārdi), uzvārds". 
Piedāvātā redakcija
Izteikt 6.17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.17.4. invaliditāte vai prognozējama invaliditāte – pamatdiagnoze, blakusdiagnoze atbilstoši SSK-10, invaliditātes grupa, invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes sākuma datums un beigu datums, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma datums un numurs".
2.
Anotācija (ex-ante)
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Iebildums
Grozījumu Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" projekta 7.punktā tiek noteikts, ka MK noteikumu Nr.134 6.17.4. punktā tiek paplašināts tas datu apjoms, kas tiek iekļauts e-veselības sistēmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Invaliditātes informatīvās sistēmas - tiek iekļauti dati par prognozējamo invaliditāti. Līdz ar to lūdzam anotācijas 6.1. punktā norādīt, vai projekta izstrādē tika iesaistīta arī VDEĀVK.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Iebildums
Ar Grozījumu Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" projekta 7.punktu tiek noteikts, ka e-veselības sitēmā tiek paplašināts no VDEĀVK Invaliditātes informatīvās sistēmas iekļauto datu apjoms (papildus jau iepriekš sniegtajiem datiem tiek iekļauti dati par prognozējamo invaliditāti). Līdz ar to uzskatām, ka projekta izpildē ir iesaistīta arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, un lūdzam to norādīt anotācijas 7.1. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
7. Veselības informācijas sistēmā iekļauj šādus medicīniskos dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības papilddatus par pacientu:
Iebildums
Saskaņā ar MK 23.12.2014. noteikumu Nr.805 “Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi” 3.2. apakšpunktu, nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk - VDEĀVK) ir obligāti iesniedzamais dokuments, lai personai tiktu veikta invaliditātes vai darbspēju ekspertīze. Savukārt, saskaņā ar MK 03.04.2021. noteikumu Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 17.1. apakšpunktu nosūtījums uz VDEĀVK ir nepieciešams, lai personai sniegtu atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām. Nosūtījuma izstrāde e-veselības sistēmā samazinās administratīvo slogu personām, kuras tiek nosūtītas uz VDEĀVK, kas it īpaši bija aktuāli ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī atvieglotu VDEĀVK ārstu ekspertu darbu, nodrošinot drukāta, labi salasāma teksta lasīšanu.
Lūdzam papildināt ar 7.22.apakšpunktu - Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju  (veidlapu Nr.088/u). Kā arī lūdzam trešajā nodaļā Datu apstrādes un izsniegšanas kārtība veselības informācijas sistēmā iekļaut, ka VDEĀVK ir tiesības apstrādāt šāda veida informāciju e-veselības sistēmā.
Ņemot vērā, ka šobrīd nav definētas tehniskās prasības nosūtījuma izstrādei e-veselība sistēmā, kā arī nav zināms, kāds varētu būt datu izgūšanas risinājums (persona iesniedz nosūtījumu VDEĀVK e-pakalpojumā vai VDEĀVK piekļūst e-veselība esošajam nosūtījumam ar tīmekļa pakalpi), nav iespējams sagatavot sistēmas pielāgojumu veikšanai nepieciešamā finansējuma aprēķinus.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
III. Datu apstrādes un izsniegšanas kārtība veselības informācijas sistēmā
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabienta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokuementa izsniegšanas noteikumi" Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK) sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ja darbnespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem (turpmāk - atzinums). Lai VDEĀVK varētu sniegt atzinumu, nepieciešams atrunāt kārtību, kādiem datu laukiem VDEĀVK ir piekļuve.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
33.3. var atcelt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā attiecīgu iesniegumu.
Iebildums
Lūdzam precizēt 33.3. punktā, kādā saziņas veidā persona var atcelt citai personai pilnvarotās tiesības apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā attiecīgu iesniegumu (iesniedzot iesniegumu klātienē vai nosūtot eklektroniski, vai pa pastu, vai kā citādi).
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Pielikuma saturu skatīt dokumentā
Iebildums
Labklājības ministrijas ieskatā datu apstrāde attiecībā uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas amatpersonu (vārds (vārdi) un uzvārds), kura noteikusi invaliditāti, ir plašāks par e-veselības sistēmas noteikto datu apstrādes mērķi. Bez tam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk- Datu regula) 5.panta c) apakšpunktā ir ietverts datu minimizēšanas princips, proti, personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos. Par personas datu apstrādes atbilstību Datu regulai ir atbildīgs pārzinis, un pārzinim katrā konkrētā gadījumā ir jāvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis plānotajai datu apstrādei, vai šo mērķi var sasniegt ar iecerēto personas datu apstrādi un vai šo mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā, citā veidā vai arī neapstrādājot tos vispār. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot 20.4. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-