Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Izsakām iebildumu  pret 52.7panta otrās daļas redakciju. Vēršam uzmanību uz to, ka ne visu saskaņā ar minēto normu pieprasāmo dokumentu izskatīšana ir Valsts darba inspekcijas kompetencē. Turklāt jānorāda, ka arī pārsvarā gadījumu autopārvadājumu jomā pārkāpumus konstatēs Valsts policija vai Autotransporta direkcija. Līdz ar to lietderīgāks risinājums būtu, ja dokumentus, izmantojot IMI sistēmu, pieprasa kompetentā iestāde, kas konstatējusi pārvadātāja pārkāpumu vai darbības neatbilstību, nevis visu dokumentu pārsūtīšana un attiecīgi arī saņemšana IMI sistēmā notiek tikai ar Valsts darba inspekcijas starpniecību. Vienlaikus Labklājības ministrijas ieskatā panta norma varētu paredzēt, ka Valsts darba inspekcija tiek informēta par dokumentu saņemšanu.
Tāpat rosinām apsvērt arī šā panta trešās daļas regulējumu, kas sniegtu iespēju elastīgāk un ātrāk reaģēt uz iespējamiem Latvijas darba devēju pārkāpumiem, paredzot, ka informāciju apstrādā tā iestāde, kuras rīcībā tā ir nonākusi, iesaistot arī pārējās atbildīgās iestādes.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par to, kā praktiski tiks ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 15.jūlija direktīvas 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012, prasība attiecībā uz darba devēju informēšanu par prasībām (direktīvas 1.panta 9.punkts). Šobrīd anotācijas attiecīgajā tabulā ir norādīts, ka šī direktīvas prasība ir ieviesta ar likumprojekta 12.pantu (52.1 panta piektā daļa), kurš noteic, ka transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanai piemēro Darba likuma normas tiktāl, ciktāl to neierobežo šā likuma normas. Jānorāda, ka Darba likums nereglamentē informēšanu. Šobrīd attiecībā uz nosūtīšanu šobrīd virkne jautājumu tiek regulēti Ministru kabineta 2016.gada 24.maija ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu". Ņemot vērā to, ka Labklājības ministrijas un Valsts darba inspekcijas tīmekļvietnē ir sniegta vispārīgā informācija, kas attiecināma uz citu valstu darba devējiem, kas nosūta darbiniekus veikt darbu Latvijā, aicinām Satiksmes ministriju detalizētāk anotācijā aprakstīt, kā tiek plānots informēt autopārvadājumu jomā darbojošos darba devējus un darbiniekus par izvirzītajām prasībām un piemērojamiem noteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-