Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Atzinums iesniegts
02.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 5.pielikuma “Skolu tīkla izmaksu raksturojums”:
 - otrajā rindkopā katrā no apakšpunktiem precizēt, cik no ziņojumā norādītajiem izdevumiem attiecas uz vispārējo pamata un vidējo izglītību, atbilstoši šī informatīvā ziņojuma ietvaram;
- Apakšpunkta “Mācību telpu noslodze un izglītības iestādes kapacitāte uz vienu skolēnu”:
-- pirmajā rindkopā norādīt Ministru kabineta noteikumu izdošanas datumu: 27.12.2002.;
--Analizējot mācību telpu kapacitāti, ņemt vērā visus būtiskos higiēnas prasību kritērijus, ne tikai kvadrātmetrus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 3.pielikuma “Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums” ceturto rindkopu papildināt ar 5.punktu sekojošā redakcijā: “5. Izglītības programmas īstenošanas ietvaros nevar pedagogam nodrošināt pilnu slodzi (piemēram, pamatizglītības programmā ir 6 bioloģijas (ja nav paralēlklases) mācību stundas nedēļā, sākumskolas skolotājam - aptuveni 14 mācību stundas nedēļā, jo sports, vizuālā māksla, mūzika, svešvaloda ir pedagogiem ar mācību priekšmetam atbilstošu kvalifikāciju).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 6.nodaļā “Laika grafiks un tālākās darbības”:
- 3.   un 4.punktos noteikt termiņu līdz 2023.gada 1.novembrim;
- 7.1.punktu papildināt ar “[…] un Ministru kabineta 25.08.2020. noteikumos Nr.538 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs””;
- 7.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “līdz 2023.gada 15.novembrim izdod  jaunus Ministru kabineta noteikumus, saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta pirmās daļas 41. un 42.puntu”;
- Pie 7.3.punkta sniegt skaidrojumu, kas notiek, ja neizpildās Ministru kabineta noteiktie sistēmiskai izglītības kvalitātei noteiktie kritēriji.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 5.nodaļas “Ieguldījumi izglītības infrastruktūras kapacitātē” otro rindkopu papildināt ar datiem par attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju vecuma struktūru,  iedzīvotāju suburbanizāciju, dzīvojamās infrastruktūras attīstību.  Vai ir bijušas sarunas ar VARAM un LPS par teritoriju viedās sarukšanas politiku, kur būtiska loma ir arī kvalitatīvas izglītības pieejamībai?
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 4.nodaļā “Ilgtspējīgs skolu tīkls”:
- Ievaddaļā, norādot uz izlases veidā atlasītiem starptautiskajā vidē publicētiem pētījumiem pedagoģijā pēdējo 10 gadu laikā, kas iekļauts 2020.gada 21.septembra Informatīvajā ziņojumā “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” un secināts, ka izglītības kvalitātei ir saistība ar skolēnu skaitu klasē, tāpēc lūdzam ziņojuma sadaļā “Galvenie rādītāji, kas raksturo efektīvu un ilgtspējīgu skolu tīklu” izmantot augstākminētā ziņojuma Piedāvājumu minimālajam skolēnu skaitam pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 4.tabulā nosakot: Pierobežai un reti apdzīvotām pašvaldībām noteikt:
1.-3.kl - 20;
4.-6.kl - 20;
7.-9.kl - 20;
10.-12.kl - Pierobeža un reti apdzīvotas pašvaldības 40, teritorijas pie ES ārējās robežas 25;

- Aprakstošajā daļā “Sasniedzamības kritērijs atkarībā no izglītības posma”  abos gadījumos norādīt vai nu par minūtes vai kilometrus;
- Aprakstošajā daļā “Pedagoģiskā personāla kapacitāte” noteikt reālāk sasniedzamu mērķi, piemēram., 55%, ņemot vērā, ka 2022./2023.m.g. pilna darba slodze bija 35,2% pedagogu.
- Papildināt nodaļu ar aprakstošo daļu, kur tiek analizēti izglītības iestāžu kvalitatīvie rādītāji, atbilstoši akreditācijas rezultātiem, un to sasaiste ar skolu tīkla efektivitāti.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 3.nodaļā “Jaunais finansēšanas modelis”:
Aprakstošajā daļā “Jaunā modeļa pamatprincipi”:
- Pirmajā rindkopā -  ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītība ir vispārējās izglītības pakāpe un speciālā izglītība ir vispārējās izglītības veids, kā arī to, ka vienā vispārējās izglītības iestādē var tikt vienlaicīgi piedāvāta izglītība vairākās pakāpēs un īstenotas vairāku veidu izglītības programmas, finansējuma modelis visām vispārējās izglītības pakāpēm un veidiem ir jāizstrādā vienlaicīgi, pilnveidei atstājot profesionālo ievirzi un interešu izglītību;
- Ceturtajā rindkopā – no apraksta nav skaidrs, kā tiks aprēķināts finansējums par programmas izmaksām, ja skolēnu skaits 1.-6.klasē (ES ārējā robežā 1.-9.klase) būs mazāks kā normatīvos noteiktais optimālais skolēnu skaits. Vai tas nozīmē, ka būs pielietots “nauda seko skolēnam” princips, ja norādīts, ka finansējums “[…] proporcionāli faktiskajam skolēnu skaitam.”?
- Piektajā rindkopā - iebilstam pret noteikumu dalīt paralēlklasēs, ja ir 32 un vairāk skolēni, kā arī noteikumam, ka ir paredzēti tikai 2 veidu klases lielumi: maza klase ir 10-26 skolēni, un, liela klase 26+. Ieteikums dalīt 3 klašu lieluma grupās: maza klase 8-14, vidēja klase 15-24, liela klase 25-30, paralēlklasēs dalīt no 31 skolēna, un atbilstoši veikt arī nepieciešamo pedagoģisko slodžu aprēķinu;
- Aprakstošajā daļā “Konkurētspējīgs atalgojums” pirmajā rindkopā svītrot “(40h nedēļā), jo pedagoga pilna slodzes likme, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, ir 36h nedēļā;
- Izslēgt no ziņojuma Aprakstošo daļu “Likmes programmas īstenošanai”, ņemot vērā, ka nav bijusi diskusija par šo tēmu, nav veikti aprēķini par fiskālo ietekmi uz budžetu, netiek ņemti vērā iepriekšējie ieteikumi uz pretrunīgajiem kritērijiem, kā arī fakts, ka 2022./2023.m.g. valstī bija aptuveni 400 vispārizglītojošās skolas ar izglītojamo skaitu līdz 200, kas pēc piedāvātajiem kritērijiem nenodrošina pilnas slodzes darbu atbalsta personālam. Tāpat nav skaidrs, kādu finansējumu valsts piešķirs par 3.tabulā norādītājām likmēm, jo izglītojamo skaita sadalījums iestādē neatbilst MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 1.nodaļas “Augstvērtīga izglītības nodrošināšana” pirmās apakšnodaļas “Plašs un daudzveidīgs izglītības piedāvājums” 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
      •    Vispārējā vidējā izglītībā iespēja apgūt trīs no vismaz 4 - 6 īstenotajiem padziļinātajiem kursiem: Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II, Vēsture II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Matemātika II, Dizains un tehnoloģijas II, Programmēšana II, Projektu darbs II;
 
Piedāvātā redakcija
Ziņojuma 1.nodaļas “Augstvērtīga izglītības nodrošināšana” pirmās apakšnodaļas “Plašs un daudzveidīgs izglītības piedāvājums” 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
      •    Vispārējā vidējā izglītībā iespēja apgūt trīs no vismaz 4 - 6 īstenotajiem padziļinātajiem kursiem: Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II, Vēsture II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Matemātika II, Dizains un tehnoloģijas II, Programmēšana II, Projektu darbs II;
 
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. Ziņojuma 2.nodaļas “Izaicinājumi” pirmajā sadaļā par skolēnu mācību sasniegumu rezultātiem un Ziņojuma 3.pielikumā par pedagogu un atbalsta nodrošinājumu, izmantot OECD 2021. (https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en) un 2022.gada (https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2022_3197152b-en) pētījumu rezultātus;
2. Ziņojumu papildināt ar informāciju par Valsts ģimnāzijām, to vietu un lomu augstvērtīgas izglītības nodrošināšanai ilgtspējīga izglītības iestāžu tīkla izveides rezultātā.
 
Piedāvātā redakcija
-