Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 49. punktā norādīt atskaites punktu 20 darba dienu termiņa aprēķināšanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu minētajā punktā ietverto informāciju. Kā arī aicinām norādīt konkrētu termiņu, kādā projekta iesniedzējam ir jāiesniedz projekta iesniegums.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 32. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt, jo nav skaidri saprotama attiecīgā punkta būtība un jēga. Norādām, ka ziņojumā (tai skaitā tā 25. punktā) nav minēti pamatojoši dokumenti, bet atsevišķās ziņojuma vienībās norādīts uz pamatojošiem pierādījumiem, kā arī nav skaidri saprotams, vai pamatojošie pierādījumi (informācija un dati) ievadāmi vadības informācijas sistēmā un kuram tiesību subjektam tas ir jādara - finansējuma saņēmējam vai aģentūrai (sk. arī ziņojuma 26. punktu).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt ziņojumu, nodrošinot skaidru ziņojumā ietverto informāciju attiecībā uz investīcijas ieviešanā iesaistītajiem tiesību subjektiem:
pirmkārt, lūdzam ziņojumā norādīt vienīgi uz nozares ministriju un Ekonomikas ministriju, izvairoties no neskaidrām norādēm uz atbildīgajām institūcijām. Kā arī uz Ekonomikas ministriju lūdzam norādīt ziņojumā vienīgi gadījumos, kad minētā ministrija neveic  ar investīcijas ieviešanu saistītus uzdevumus kā nozares ministrija vai finansējuma saņēmēja;
otrkārt, lūdzam izvērtēt un ziņojumā precizēt vienošanās par projekta īstenošanu puses. Norādām, ka nav skaidri saprotams pamatojums tam, ka vienošanos par projekta īstenošanu, kas cita starpā nosaka finansējuma saņēmēja pienākumus, slēdz nozares ministrija, nevis pats finansējuma saņēmējs, turklāt slēdz šo vienošanos ar aģentūru, kura arī ir finansējuma saņēmēja (kā rezultātā nav arī skaidrs, vai aģentūrai jāiesniedz atsevišķs projekta iesniegums u.tml.).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam salāgot ziņojuma 19. punktu ar lēmuma projekta 3. punktu attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam lēmuma projekta 4. punktu izteikt atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, skaidri izsakot Ekonomikas ministrijas uzdevumu darāmās kārtas tagadnes formā ("lūgt pārdalīt"), norādot arī attiecīgā lūguma adresātu, kā arī nepieciešamības gadījumā atsaucoties uz normatīvajiem aktiem (to jomu), kas attiecīgu pārdali paredz.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt visu ziņojumu un novērst tehniskas kļūdas - pārrakstīšanās kļūdas (iztrūkstoši, lieki burti, nekorektas galotnes) un neskaidras teikumu uzbūves.
Piedāvātā redakcija
-