Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt projekta sadaļas “Uzdevumu kopsavilkums” ietvertās tabulas (turpmāk - uzdevumu kopsavilkums) ceturtajā un piektajā ailē norādīto informāciju, ievērojot, ka attīstības plānošanas dokumentos kā atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas var noteikt tikai Ministru kabinetam padotas iestādes vai institūcijas, kuras pilda valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus (sk. Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju 2022. gada 11. novembra sanāksmes protokola Nr. 5 3. paragrāfa 1.1. apakšpunkts).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta saturs atbilst politikas plānošanas dokumentam, nevis informatīvajam ziņojumam. Proti, Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 “Ministru kabineta kārtības rullis” (turpmāk - MK Kārtības rullis) 47. punkts noteic, ka informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta plānošanas dokumenta īstenošanu vai tiesību akta izpildi, un tajā neietver konceptuālus jautājumus. Savukārt atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta pirmajai un otrajai daļai politikas plānošanas dokuments ir attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka mērķus, uzdevumus un rīcību vienas vai vairāku politikas jomu, nozaru vai apakšnozaru attīstības veicināšanai.

Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” noteiktajai kārtībai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Personas datu aizsardzības regulējumam piemīt horizontāls raksturs, no kā saprotams, ka speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas paredz personas datu apstrādi, atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai visu pirms nodrošina pārzinis. Norādām, ka Tieslietu ministrija sniedz atzinumus par normatīvo aktu projektiem savas kompetences ietvaros atbilstoši MK kārtības rullī noteiktajai kārtībai.

Tieslietu ministrija ir norādīta kā līdzatbildīgā institūcija uzdevumu kopsavilkuma 1.1.5.1. un 1.3.3.1. apakšpunktā. Vēršam uzmanību, ka Tieslietu ministrija, neskaitot MK kārtības rullī noteikto atzinumu sniegšanas kārtību, nesaskata citus veicamus uzdevumus, lai to varētu norādīt kā līdzatbildīgo institūciju pie minēto uzdevumu izpildes.

Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot Tieslietu ministriju kā līdzatbildīgo institūciju uzdevumu kopsavilkuma 1.1.5.1. un 1.3.3.1. apakšpunktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ievērojot, ka uzdevumu kopsavilkuma 1.1.5.1. apakšpunktā kā līdzatbildīgā institūcija ir norādīta Datu valsts inspekcija un Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto, lūdzam projektu saskaņot ar Datu valsts inspekciju.
Piedāvātā redakcija
-