Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"" (turpmāk – projekts) ir ietverts jauns grozījums, kas paredz papildināt Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumus Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" (turpmāk – noteikumi) ar 9. punktu, nosakot, ka noteikumi stājas spēkā 30 dienu laikā pēc tam, kad to īstenošanai likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam" tiks piešķirts nepieciešamais finansējums.
Vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 156. punkts noteic, ka, ja nepieciešams, noteikumu projekta pēdējā punktā, bet, ja Ministru kabineta noteikumu projekts iedalīts nodaļās, nodaļā ar nosaukumu "Noslēguma jautājumi" ("Noslēguma jautājums") raksta norādi uz noteikumu spēkā stāšanās laiku. Norādē secīgi raksta vārdus "noteikumi stājas spēkā" un noteikumu spēkā stāšanās datumu attiecīgā locījumā.
Savukārt projektā paredzētais noteikumu 9. punkts neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 156. punktā noteiktajām prasībām, jo tajā nav norādes par noteikumu spēkā stāšanās datumu, bet paredzēts nosacījums, kad noteikumi varētu stāties spēkā.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka projektā paredzētais noteikumu 9. punkts ir neskaidrs, proti, noteikumu spēkā stāšanās ir atkarīga no tā, vai tiks piešķirts attiecīgais finansējums. Līdz ar to nav skaidrs, kas būs gadījumā, ja attiecīgais finansējums netiks piešķirts. Tāpat nav skaidrs, no kura brīža tiks skaitīts 30 dienu termiņš, proti, no likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam" spēkā stāšanās dienas v.tml.
Papildus vēršam uzmanību uz to, ka noteikumi ir spēkā no 2012. gada 1. jūnija, tādēļ projektā paredzētajā noteikumu 9. punktā nevar noteikt citu noteikumu spēkā stāšanās termiņu.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektā paredzēto noteikumu 9. punktu, norādot attiecīgo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās datumu.
Piedāvātā redakcija
-