Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
22-TA-3813
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Anotācijas 1.6.sadaļā ietverta informācija, ka Valsts vides dienests (turpmāk-VVD) nodrošina, ka  investīcijas projekta ietvaros komercdarbības atbalsts nav plānots un netiks sniegts. Investīcijas projekta līdzekļi tiks ieguldīti:
- APUS tehnoloģiskās modernizācijas īstenošanā, kā arī veicot atkritumu biznesa procesu un funkcionālo moduļu uzlabošanu un papildināšanu, lai sasniegtu investīcijas projekta mērķus.
- Atkritumu apjomu, to aprites datu pieejamības un pārvaldības nodrošināšanai valsts mērogā.
- Administratīvā sloga samazināšanai atkritumu apsaimniekošanas operatoriem.
- Pašvaldībām nodrošinot pieeju datiem par savākto sadzīves atkritumu apjomu pašvaldības teritorijā un apglabāto atkritumu apjomu poligonos. Tādejādi atkritumu  apsaimniekotajiem nav nepieciešams sagatavot un iesniegt papildu atbilstošos pārskatus un atskaites pašvaldībām.
- Digitālo pakalpojumu nepārtrauktības, ātrdarbības, drošības, augstas pieejamības un lietojamības nodrošināšanai.
Taču anotācijā nav sniegti argumenti, kas pamato to, ka pasākumā netiks piešķirts komercdarbības atbalsts (netiek skaidrots, piemēram, vai ASUS ir sistēma, kas izveidota valsts funkciju īstenošanai vai arī tā ir tāda, kas sniedz atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī nav veikta analīze atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām pazīmēm). Lūdzam papildināt anotāciju.

Tāpat - ņemot vērā, ka projekta pasē nav iekļauta informācija par to, kā VVD nodrošinās, ka investīcijas projekta ietvaros komercdarbības atbalsts netiks sniegts, lūdzam iekļaut minēto informāciju arī pasē.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Atbilstoši Valsts kancelejas (turpmāk - VK) 2022. gada 1. novembra vēstulē
Nr. 2022-7.3.1./114-2797 sniegtajai informācijai, visu jaunu valsts pārvaldes amatu vietu izveide ir jāsaskaņo ar VK. Tādejādi lūdzam papildināt pases projektu ar informāciju, ka projekta īstenošanas laikā netiks izveidotas jaunas valsts pārvaldes amata vietas. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas un noturības plāna projekti ir jāievieš esošo valsts pārvaldes nodarbināto resursu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīt provizoriskus detalizētākus aprēķinus uzturēšanas izmaksām, turklāt ņemot vērā sniegto informāciju, ka esošā Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (APUS) tiks likvidēta, lūdzam arī sniegt informāciju, kādas ir esošās APUS uzturēšanas izmaksas, un informēt, ka esošais finansējums to segšanai tiks novirzīts jaunā APUS uzturēšanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļā norādītais PVN apmērs nesakrīt ar Ministru kabineta rīkojuma 1.punktā un Ministru kabineta rīkojuma projekta 1.pielikumā (projekta pasē) norādīto PVN apmēru, attiecīgi lūdzam pārskatīt un precizēt sniegto informāciju, tai skaitā nepieciešamības gadījumā precizējot arī kopējo plānoto projekta finansējuma apmēru. Vienlaikus lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā arī skaidrot, kā noteikts PVN izmaksu apmērs, ņemot vērā, ka no šobrīd sniegtās informācijas nav izsekojams tā aprēķins, turklāt papildus vēršam uzmanību, ka atlīdzības maksājumiem PVN nepiemēro.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta 1. punktu ar informāciju par avotu no kā tiks finansētas PVN izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta 1.punktu ar vārdiem "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma" aiz vārda "apstiprināt."
Piedāvātā redakcija
-
7.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta 4. punktu ar vārdiem "un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta pasē plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu" aiz vārda "iesniedzēju".
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot atsauci uz Eiropas Padomes 2021.gada 13.jūlija Īstenošanas lēmumu par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (ST 10157/21, ST 10157/21 ADD 1), vēršam uzmanību, ka minētais lēmums nav saistīts ar investīcijas īstenošanas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka projekta ieviešana veicinās Atveseļošanas un noturības plāna apstiprināto rādītāju sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 2.punktu ar informāciju par Valsts vides dienestu, kurš ir finansējuma saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ir jau iestājies 2023.gads, aicinām anotācijas 3.sadaļā kā kārtējo gadu norādīt 2023.gadu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Lūdzam papildināt antoācijas 4.1.1. punkta sadaļu "Pamatojums un apraksts" saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem punktā norādītajos tiesību aktos.
Piedāvātā redakcija
-