Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 1.17.punkts paredz, ka valsts nodevas apmērs par mednieka sezonas kartes izsniegšanu stājas spēkā 2024.gada 1.aprīlī, attiecīgi tās apmērs līdz tam būs 14,23 euro. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt, vai arī atvieglojumam attiecībā uz to nav jāstājas spēkā vēlāk.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.punktam valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām, un tās apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu. Vēršam uzmanību, ka valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana), tieši šo procesu pārskatīšana un pilnveidošana varētu kalpot par pamatojumu valsts nodevas apmēra pārskatīšanai (izdevumu pieaugums saistībā ar veicamajām funkcijām nav uzskatāms par pamatojumu valsts nodevas apmēra pārskatīšanai). Vienlaikus norādām, ka projekta anotācijā detalizēti atspoguļojams arī pamatojums tieši šāda valsts nodevas apmēra noteikšanai (pa katru valsts nodevas veidu), kā arī ar palielinājumu sasniedzamais mērķis (kontroles palielināšana, darbības veicināšana vai ierobežošana). Ņemot vērā minēto, projekta izstrādes pamatojums ir precizējams. Vienlaikus ir pārskatāms šādā kontekstā viss anotācijas teksts.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Noteikumu projektā paredzēts, ka jaunā valsts nodeva par mednieka sezonas kartes izsniegšanu stājas spēkā ar 2024.gada 1.aprīli, attiecīgi lūdzam pārskatīt ieņēmumu aprēķinu 2023.gadam un 2024.gadam, kā arī pārskatīt plānoto izdevumu apmēru, lai nodrošinātu iespējamā priekšlikuma fiskālo neitralitāti. Attiecīgi lūdzam precizēt sniegto informāciju anotācijas 3.sadaļas 1.-2.punktā pie izmaiņām 2023. un 2024.gadam, kā arī anotācijas 2. un 3.pielikumā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam sadaļā "Cita informācija" otro teikumu papildināt ar tekstu “iesniedzot fiskāli neitrālu priekšlikumu”.
Norādām, ka priekšlikums par papildu izdevumiem neradīs finansiālu ietekmi tikai tādā gadījumā, ja budžeta sagatavošanas procesā tas no Zemkopības ministrijas tiks iesniegts vienlaikus ar priekšlikumu par valsts nodevas ieņēmumu palielināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
Jautājums par papildu dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu 2023. un turpmākajiem gadiem tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Valsts meža dienesta noteikto funkciju īstenošanu, nodrošinot to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām, skatāms 2023. gada valsts budžeta projekta veidošanas procesā, iesniedzot fiskāli neitrālu priekšlikumu.
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Sadaļā "Cita informācija" saistībā ar papildus valsts budžeta dotācijas piešķiršanu Valsts meža dienestam atlīdzības palielināšanai un sistemātiski plānotai pamatlīdzekļu atjaunošanai un uzturēšanai. Lūdzam skaidrot, kā minētie izdevumi ir saistīti ar to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām.

 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd Zemkopības ministrijas prognozētais valsts nodevas ieņēmumu palielinājums par Medību likumā noteiktajām medību darbībām saskaņā ar anotācijas 2.pielikumu ir 699 648 euro. Ņemot vērā Medību likuma 31.pantā noteikto, lūdzam skaidrot, kāpēc Medību saimniecības attīstības fondam paredzēts izdevumos pieprasīt 300 000 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka valsts nodeva un maksas pakalpojums ir divi dažāda veida maksājumi un tādējādi nevar vienu maksājumu iekļaut otrā (no viena veida atsakoties un otram palielinot likmi/apmēru). Valsts nodeva ir maksājāma par darbībām, kas atbilst valsts nodevas definīcijai. Mūsuprāt, no maksas pakalpojuma var atteikties, ja iestāde konstatē, ka turpmāk šo pakalpojumu var sniegt bez maksas vai arī gadījumā, ja izvērtējuma gaitā ir konstatēts, ka maksas pakalpojums nav bijis noteikts korekti, jo tas atbilst citam maksājuma veidam, piemēram, atbilst valsts nodevas objektam. Lūdzam izvērtēt pakalpojumus, lai noteiktu tā atbilstību valsts nodevas objektam. Vienlaikus lūdzam atbilstoši norādītajam pārskatīt un precizēt anotācijā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļā norādīto, lūdzam Ministru kabineta protokollēmuma projektu papildināt ar punktu, kas paredz pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā fiskāli neitrālu priekšlikumu, paredzot valsts nodevas ieņēmumu palielinājumu par Medību likumā noteiktajām medību darbībām un Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskām darbībām un attiecīgu izdevumu palielinājumu Valsts meža dienesta noteikto funkciju īstenošanai, nodrošinot to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām, un Medību saimniecības attīstības fondam.
Piedāvātā redakcija
-