Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums pievienot kopsavilkumu par Plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt informāciju par Plāna 4.3.7. un 4.4.6. pasākumu ietvaros sasniedzamajiem darbības rezultātiem, lai Ministrijai būtu iespējams izvērtēt iespējas īstenot šos pasākumus.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums skaidrot, kādā veidā Plāna 2.4.4. pasākumā iekļautie "Preventīvi pasākumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību internetā" uzlabo interneta drošu lietošanu.  
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums svītrot Plāna 3.3.2. pasākumu. Pasākumi, kuri ir vērsti uz jauniešu ar ierobežotām iespējam iekļaušanu sabiedrībā ir paredzēti Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2022.-2025. gadam.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums pievienot kopsavilkumu par Pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 4.4. rīcības virziena 3. uzdevuma iekļaušanas nepieciešamību, ņemot vērā, ka uzdevums “Veicināt nepilngadīgo remigrantu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā un remigrējušo ģimeņu sociolingvistisko integrāciju” jau ir noteikts Ārlietu ministrijas izstrādātajā Plānā darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt Pamatnostādņu projekta 4.4. rīcības virziena aprakstu ar informāciju par rīcības virziena un tā uzdevumu saskaņotību ar Ārlietu ministrijas izstrādāto Plānu darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam.  
Piedāvātā redakcija
-
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 3.3. Rīcības virziena “Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana” 9. uzdevuma iekļaušanas Pamatnostādnēs nepieciešamību, ņemot vērā kā vertībizglītības loma izglītības saturā ir noteikta  Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai".
Piedāvātā redakcija
-
9.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 3.3. Rīcības virziena “Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana” 7. un 8. uzdevumu iekļaušanas Pamatnostādnēs nepieciešamību, ņemot vērā, ka uz jauniešu aktīvās līdzdalības veicināšanu, iniciatīvu atbalstu un brīva laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu ir vērsti 3.1. un 3.2. rīcības virzieni.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt 3.3. Rīcības virziena “Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana” 6. uzdevumu formulējumu, nosakot, kādas tieši izaugsmes un nodarbinātības iespējas šobrīd nav nodrošinātas jauniešiem.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 3.3. Rīcības virziena “Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana” 1. uzdevuma iekļaušanas Pamatnostādnēs nepieciešamību, ņemot vērā, ka šie uzdevumi dublē Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteiktos uzdevumus.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums pamatot ar datiem apgalvojumus, kuri ir izteikti 3.3. Rīcības virziena pirmajā rindkopā, ņemot vērā, kā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam ex–post novērtējumā šiem apgalvojumiem arī nav sniegts faktiskais pamatojums.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatot, kāpēc IZM iesniegtais rīcības virziens “Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana” tika iekļauts 2.2. Rīcības virzienā “Bērnu un jauniešu ar invaliditāti, kā arī bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana”, ņemot vērā, ka “jaunieši ar ierobežotām iespējām” saturiski ir daudz plašāks jēdziens, kā arī to, ka starp septiņiem 2.2. Rīcības virziena uzdevumiem trīs dublē citos plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus, un vēl trīs ir vērsti uz visiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Lūdzam izvērtēt iespēju iekļaut Pamatnostādņu 2. vai 3. mērķī atsevišķu rīcības virzienu “Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana” vai arī mainīt 2.2. Rīcības virziena nosaukumu un struktūru.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nodaļas “Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana” iekļaušana apakšsadaļā “2.2.1. Bērni un jaunieši, kuriem noteikta invaliditāte” ir hierarhiski nekorekta, jo jaunieši ar invaliditāti veido tikai vienu no iespējamām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt 2.2. Rīcības virziena “Bērnu un jauniešu ar invaliditāti, kā arī bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana” apakšsadaļu “2.2.1. Bērni un jaunieši, kuriem noteikta invaliditāte” ar statistikas datiem par jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 2.1. Rīcības virziena “Ģimeniska vide bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē” 6. un 7. uzdevumu iekļaušanas Pamatnostādnēs nepieciešamību, ņemot vērā, ka šie uzdevumi dublē Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteiktos uzdevumus.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt, kurās institūcijās ir paredzēts izveidot “Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļas”, kas ir minētas 1.5. Rīcības virziena aprakstā, kā arī lūgums skaidrot, pēc kādiem kritērijiem tiks noteiktas uzvedības deviances, kurus ir paredzēts mazināt ar šo nodaļu iesaisti.  
Piedāvātā redakcija
-
18.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt 1.5. Rīcības virziena piekto rindkopu, ņemot vērā, ka saskaņā ar Administratīvas atbildības likumu 16. pantu viena naudas soda vienība ir pieci euro, savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77. pantā ir noteikts, ka par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 1.4. Rīcības virziena “Ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana krīzes situācijā” 1., 2. un 5. uzdevumu iekļaušanas Pamatnostādnēs nepieciešamību, ņemot vērā, ka šie uzdevumi dublē Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteiktos uzdevumus. 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt 1.3. Rīcības virziena “Atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas izplatības mazināšana” iekļaušanas Pamatostādnēs nepieciešamību, ņemot vērā, ka visi rīcības virziena uzdevumi dublē citos plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus.  
Piedāvātā redakcija
-
21.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt 1.2. rīcības virziena 4. uzdevuma “Diskriminācijas un vardarbības (aizskāruma un pāridarījuma) mazināšana sabiedrībā, izglītības iestādēs un e-vidē” atbildīgās un līdzatbildīgas institūcijas, ņemot vērā, ka diskriminācijas un vardarbības mazināšana sabiedrībā un e-vidē ir ārpus IZM kompetences. 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt Pamatnostādņu virsmērķa formulējumu, gan izvērtējot locījumu izmantošanu vārdu salikumā “bērniem, jauniešiem un ģimenēm atbalstoša sabiedrība”, gan arī “ģimenēm ar bērniem un jauniešiem” precizēt uz “bērniem, jauniešiem un ģimenēm”. 
Piedāvātā redakcija
-
23.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums Pamatnostādņu projektā un pielikumos sniegt norādi uz Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2022.-2024. gadam un 2025.-2027. gadam. 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūgums izvērtēt vārdu salikuma “kļūdaina vai nepietiekama bērnu un jauniešu attīstība” izmantošanu jēdzienu “Primārā prevencija/profilakse” un “Sekundārā prevencija/profilakse” skaidrojumos, ņemot vērā, ka bērnu un jauniešu pilnvērtīgai attīstībai nepieciešams nodrošināt individualizēto atbalstu, veidojot iekļaujošu vidi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī tiem, kuri ir pakļauti sociālekonomiskajiem un citiem riskiem.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādnu projekta 76.lpp. minētais īstenojamais uzdevums nr. 3. “Nodrošināta organizēta brīvā laika pakalpojumu pieejamība un interešu izglītība, sporta aktivitāšu pieejamība ikkatram bērnam” , kur Sasaiste ar politikas rezultātu nr. 4.3. un rezultatīvo rādītāju 15.4. Aicinām pārskatīt dotā uzdevuma sasaisti ar politikas rezultātu, jo minētais 4.3. politikas rezultāts ir “ Izveidota vispusīga atbalsta sistēma ģimenēm, nodrošinot kvalitatīvu grūtniecības uzraudzības, dzemdību palīdzības un bērnu aprūpes pakalpojumu saņemšanu”, kamēr 4.2. politikas rezultāts ir “Sabiedrībā dominē pozitīva attieksme pret ģimeni un bērniem“. Iespējams, šajā uzdevumā domāts politiskais rezultāts nr. 4.2 nevis 4.3.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 49.lpp. minētā atsauce uz "Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam" projektu. Aicinām aktualizēt dotā politikas plānošanas dokumenta nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
"Sporta politikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam" projekts (TAP projekta ID – 22-TA-780).
27.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projektā iekļauts rezultatīvais rādītājs: " 15.4. Izglītojamo skaits, kuri darbojas Sporta izglītības programmā" ar bāzes gada (2019) vērtību – 33 067 , 2024.g. - 35 000, 2027.g. - 37 000. Vēršam uzmanību, ka "Sporta politikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam" projektā (TAP projekta ID - 22-TA-780 ), minēti vairāki rezultatīvie rādītāji ar bāzes vērtību (2021.g.) un plānoto vērtību 2024.gadā un 2027.gadā , kā tamdēļ aicinām pārskatīt "Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.-2027.gadam" projekta rezultatīvo rādītāju " 15.4. Izglītojamo skaits, kuri darbojas Sporta izglītības programmā" un sasaistīt ar "Sporta politikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam" projektā attiecīgo rādītāju uz plānoto izglītojamo skaitu 2024. gadā un 2027.gadā, kā arī pārskatīt minēto bāzes vērtību (2019.g.), tā kā ir pieejama jaunāka informācija.
Piedāvātā redakcija
Izglītojamo skaits sporta interešu izglītības programmās (avots; IZM): 44 786 (2021) , 47 000 (2024), 50 000 (2027). 
Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (avots: IZM): 44 695 (2021), 46 000 (2024), 47 500 (2027). 
Valsts finansēto izglītojamo skaits profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (avots: IZM): 39 833 (2021), 41 000 (2024), 42 500 (2027).
28.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 3.3. Rīcības virziena apraksta teikumu “Šī gada februārī ir plānotas LM, IZM un partnerorganizāciju diskusijas par to, kā varētu īstenot ALMA Latvijā” atbilstoši reālajai situācijai.  
Piedāvātā redakcija
-
29.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt 102. un 104. atsauces.
Piedāvātā redakcija
https://jaunatneslietas.gov.lv/sites/default/files/2019-12/IZM_JPIP_Vidusposma_izv%C4%93rt%C4%93jums_2019.pdf
30.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt 1.5. Rīcības virziena otrās rindkopas no beigām pēdējo teikumu.
Piedāvātā redakcija
“…kā arī attīstot bērniem un jauniešiem bezmaksas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas pašvaldībās.”
31.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt 61. atsauces ar mediācijas jēdziena skaidrojumu nepieciešamību, ņemot vērā, ka šis jēdziens tiek daudzkārt izmantots 1.4. Rīcības virziena aprakstā.  
Piedāvātā redakcija
-
32.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt saites adresi atsaucei uz statistikas datiem par noslēgto un šķirto laulības skaitu. 
Piedāvātā redakcija
-
33.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt 1.2. Rīcības virziena 1. uzdevumu.
Piedāvātā redakcija
Īstenoti izglītojošie pasākumi izglītojamiem par vardarbības atpazīšanu un nepieciešamo rīcību vardarbības risku gadījumā, veicinot spēju rast labvēlīgu risinājumu.
34.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums norādīt raksta “Kiberņirgāšanās izplatība Latvijas skolēnu vidū saistībā ar sociāli demogrāfiskiem faktoriem un ņirgāšanos skolā” autorus, kā arī sniegt norādi, kur tas ir pieejams. 
Piedāvātā redakcija
-
35.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt saites adresi atsaucei  “Labklājības ministrijas  Informatīvais ziņojums par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2016.gadā.” 
Piedāvātā redakcija
-
36.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt saites adresi atsaucei “Likumpārkāpumi un vardarbība. Centrālā statistikas pārvalde”. 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt 1.2.Rīcības virziena otrās rindkopas pirmo teikumu.
Piedāvātā redakcija
"Biedrība “Centrs Marta”…"
38.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt iespēju precizēt 1.4. politikas rezultātu.
Piedāvātā redakcija
Veicināta speciālistu un sabiedrības izpratne bērnu un jauniešu labbūtības  un tiesību aizsardzības jomā.
39.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt 1. mērķa apraksta pēdējās rindkopas pirmo teikumu (12. lpp).
 
Piedāvātā redakcija
Kā būtisks izaicinājums ģimeņu, bērnu un jauniešu politikas pilnveidei jāmin plašais atbildīgo institūciju loks (bāriņtiesas, pašvaldību sociālie dienesti, pašvaldības, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēji, nozaru ministrijas, darba ar jaunatni veicēji, izglītības, kultūras un ārstniecības iestādes, valsts un pašvaldības policija, tiesas, tiesu izpildītāji, VPD, sociālās korekcijas iestādes, ieslodzījuma vietas, nevalstiskās organizācijas), to dažādās pieejas problēmu risināšanai, kā arī  iesaistīto speciālistu dažādais izpratnes līmenis,  kas kā būtisku uzdevumu izvirza starpinstitūciju efektīvas sadarbības algoritmu izstrādi komplekso bērnu labbūtības  jautājumu risināšanai.
40.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt 1. mērķa apraksta 3. rindkopas no beigām pirmo teikumu (12. lpp).
Piedāvātā redakcija
Šobrīd Latvijā trūkst tādu politikas ieviešanas instrumentu, kas ļautu laikus identificēt riskus, kas paaugstina iespēju, ka  bērns nākotnē varētu izdarīt kādu likumpārkāpumu
41.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt saites adresi atsaucei “Profilakses veidu definīcijas”. 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt saites adresi atsaucei “I.Konberga. “Atjaunojošā justīcija Latvijā: attīstība, perspektīva un izaicinājumi nākotnē. Pētījums, 2013.” 
Piedāvātā redakcija
-
43.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt iespēju apakšsadaļas “Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas pamatprincipi” 1. pamatprincipa nosaukumā un pirmajā teikumā norādīt arī jauniešus.
Piedāvātā redakcija