Atzinums

Projekta ID
22-TA-1016
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka visā projektā, ne tikai projektā izteiktajā noteikumu 3.1 punktā, ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regulas (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē (turpmāk - Regula) prasības, lūdzam papildināt projekta anotācijas 5. sadaļu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk - MKN. 617) 9.19. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Norādām, ka saskaņā ar Regulas 1. panta 5. punktu "dalībvalstis var pieprasīt, lai uzņēmumi, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību, pierādītu, ka to rīcībā attiecībā uz minētajiem transportlīdzekļiem ir tādi paši kapitāla un rezervju apjomi, kādi ir attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas minēti pirmajā daļā. Šādos gadījumos attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde par to informē Komisiju, un Komisija minēto informāciju dara publiski pieejamu". No minētā var secināt, ka projektā ietverta dalībvalsts rīcības brīvība attiecībā uz noteiktu Regulas prasību ieviešanu. Ievērojot minēto, lūdzam projekta anotācijas 5. sadaļā izvērsti pamatot to, kā ir vai nav izmantota dalībvalsts rīcības brīvība saskaņā ar MKN. 617 9.19. apakšpunktu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai atvieglotu projekta piemērošanu praksē, ja iespējams, lūdzam visā projektā identificēt konkrētas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma vienības, kuras jāņem vērā saistībā ar projekta piemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai praksē nerastos problēmas ar attiecīgās normas piemērošanu, lūdzam tajā skaidri identificēt, kādā veida apliecinājums nepieciešams līguma kopijai.
Piedāvātā redakcija
-