Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu. Lūdzam IZ II. sadaļā "Atbalstāmās izmaksas" iekļaut informāciju par izmaksām vismaz sadalījumā pa iesaistītajām pusēm, kurām tiek piešķirts finansējums, jo katrai pusei ir savas atbalstāmās darbības. Vēršam uzmanību, ka ir jānodala EM un LIAA atbalstāmās izmaksas, jo tās ir plānotas atšķirīgas. Piemēram, EM ir plānotas tikai atalgojuma izmaksas. Tāpat lūdzam izdalīt atsevišķi LZA atbalstāmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 46.punktu, nepārprotami nosakot, ka LZA pienākumos ir zinātniski-tehnoloģiskās ekspertīzes kapacitātes stiprināšana un inovāciju projektu novērtēšana (LZA eksperti būs atbildīgi par projekta iesnieguma zinātniskās kvalitātes un projekta ietekmes izvērtējumu) un rekomendāciju izstrāde, t.sk., izmaksu pamatojumā ir definēts, ka LZA eksperti tiks iesaistīti ne tikai AF investīcijas ietvaros izstrādātā atbalsta instrumenta īstenošanā, bet arī citās inovāciju atbalsta programmās. Tāpat lūdzam zinātnisko ekspertīžu jautājumu saskaņot ar IZM un skaidrot, kas tās nodrošinās pēc AF īstenošanas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu par IZ 37.punktu. Lūgums ievērot AF plāna (1576) rindkopā noteikto sastāvu vai lūgums izziņā skaidrot izmaiņas. Piemēram, joprojām kā pārstāvis netiek noteikts "RIS3 jomas akadēmiskais vadītājs" un "RIS3 jomas industriālais vadītājs", kā arī neatspoguļojas IZM un VARAM iesaiste.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 26.3.3. apakšpunktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
līdz 2025.gada 30.septembrim publicēts Uzraudzības ziņojums par 2024. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu;
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Finanšu ministrija nevar atbalstīt IZ iekļautās izmaiņas (pret sākotnēji AF plānā un CID plānoto), kamēr EK konceptuāli nav piekritusi izmaiņām. Attiecīgi lūdzam precizēt IZ 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrāk definēt 5.1.1.1.i. investīcijas ieviešanas shēmu, lai būtu skaidri saprotams:
1) Kas ir projekta iesniedzējs, t.sk. cik projekti ir plānoti;
2) Kas apstiprina projekta iesniedzēju;
2) Kas ir finansējuma saņēmējs;
3) Kuru iesaistīto pusi var definēt kā sadarbības partneri (piemēram, LZA);
4) kā tiek nodalītas EM funkcijas kā FS un atbildīgajai iestādei.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt ziņojuma 72.punktu, nosakot, ka pieeja dokumentācijai ir arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Aicinām izvērtēt un svītrot informatīvā ziņojuma 71.punktā norādi uz Latvijas Zinātnes padomi (turpmāk - LZA). Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar ziņojuma 23.punktu finansējuma saņēmēji ir Ekonomikas ministrija (turpmāk - EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - LIAA). Savukārt EM ar LZA  atbilstoši ziņojuma 24.punktam, ja nepieciešams var slēgt vienošanos par ekspertu iesaisti. Attiecīgi secināms, ka LZA eksperti iespējams tikai tiks piesaistīts pie EM projekta atsevišķu darbību īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 67.punktu, ka dokumentu glabāšanas termiņš ir pieci gadi no pēdējā maksājuma dalībvalstij. Papildus aicinām izvērtēt nosacījumu ar ziņojuma 72.punktu, vēršam uzmanību, ka abos punktos noteiktais regulējums pārklājas.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam svītrot ziņojuma 63.punktā vārdu "LZA", ņemot vērā, ka projekta īstenošanu nodrošina EM un LIAA kā finansējuma saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt pamatojumu atlases procesam (sk. informatīvā ziņojuma 58. punktu), ņemto vērā iepriekš izteikto komentāru, ka faktiski tiek veikta investīcijas īstenošana resora ietvaros un resora funkciju izpildes ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam saskaņot nosacījumu par jaunizveidotajām vietām pēc 2029.gada 30.decembra ar Valsts kanceleju, ņemot vērā Valsts kancelejas 2022.gada 1.novembra vēstuli Nr.2022-7.3.1./114-2797 "Par atzinumiem". (sk. informatīvā ziņojuma 50. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu skaidrot investīcijas shēmu, t.i., vai investīcijas īstenošanā plānots vienu projektu ar diviem finansējuma saņēmējiem vai divus atsevišķus projektus. No redakcijām nav skaidri nolasāms kā plānots ieviest investīciju.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022, 14.10.2022 un 28.12.2022 iebildumu attiecībā uz informatīvā ziņojuma projekta 48.2.9. apakšpunktā norādītā, ka LIAA ir veicami "tirgus pētījumi un priekšlikumu sniegšanu inovāciju un eksporta stratēģiju izstrāde, izvērtējot iespēju veikt sociāli atbildīgus publiskos iepirkumu". Vēršam uzmanību, ka pirmšķietami secināms, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veiks atbalstāmās darbības uzņēmumu interesēs, t.i. komersantu inovāciju un eksporta stratēģiju izstrāde un tirgus pētījumi, kas katram komersantam būtu jāveic savā komercdarbībā. Lūdzam skaidrojumu skatīt pie iepriekš izteiktajiem iebildumiem un, ņemot vērā, ka attiecībā uz atbalstu komersantiem ir piemērojams komercdarbības atbalsta regulējums, lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju par piemērojamo komercdarbības atbalsta regulējumu un tā nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt IZ 51.punktu piedāvātajā redakcijā, ņemot vērā to, ka rādītāju sasniegšanas termiņi un to pamatojošie dokumenti ir noteikti citos IZ punktos.
Piedāvātā redakcija
Investīcijas projekts ir jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30.jūnijam.
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums precizēt IZ 26.1. apakšpunktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
mērķis: līdz 2023.gada 31.decembrim piesaistīts nepieciešamo cilvēkresursu skaits – 19;
17.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ierosinām precizēt informatīvā ziņojuma 57. punktu,nosakot, ka nozares ministrija nosūta uzaicinājumu LIAA un EM iesniegt projekta iesniegumus, jo atbilstoši informatīvā ziņojuma 23. punktam, projekta iesniedzēji ir LIAA un EM, ar ko tiek saprasts, ka tiek plānoti divi projekti. Attiecīgi lūdzam precizēt arī informatīvā ziņojuma 49. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 72.punktu, ka dokumentu glabāšanas termiņš ir pieci gadi no pēdējā maksājuma dalībvalstij.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 69.punktā vārdus "minētajām institūcijām un atbilstoši tajos noteiktai kārtībai", kam nav juridiskā sloga.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot vai un kā tiek pārbaudīti piesaistāmo ekspertu interešu konflikta riski. (sk. informatīvā ziņojuma 61. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Jau iepriekš ziņojumu izstrādes ietvaros esam pauduši skaidru viedokli, ka izlēgšanas kritēriji tiek pārbaudīti pēc mērķa un jēgas un faktiski privāto tiesību subjektu atlases ietvaros. Lūdzam ņemt vērā, ka LIAA un LZP ka valsts pārvaldes sastāvdaļa faktiski atbilst šiem kritērijiem un attiecīgi šo arī pēc būtības ir jānorāda informatīvā ziņojuma tekstā, nevis formāli uzskaitīt kritērijus. (sk. informatīvā ziņojuma 60. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 49. punktā LZA, ņemot vērā, ka par projektu īstenošanu atbildīgie ir noteikta EM un LIAA.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 47.punktu, norādot kam priekšlikumi tiek iesniegti.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot interešu konflikta riska kontroles kārtību šīs investīcijas īstenošanas ietvaros. Jo īpaši, izveidoto padomju darbības ietvaros. (sk. informatīvā ziņojuma 42. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 33. punktā vārdus "EM un LIAA" ar vārdiem "finansējuma saņēmējs". Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt visā tekstā, kur attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt informatīvā ziņojuma 32. punktu un to precizēt, lai nerastos interpretācijas iespējas. Vēršam uzmanību, ka šī ziņojuma ietvaros Ekonomikas ministrija pilda gan nozares ministrijas funkcijas, kas izriet no Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr.621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" un finansējuma saņēmēja funkcijas. Attiecīgi pildot abas šīs funkcijas, tām jābūt nodalītām.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kas ir informatīvā ziņojuma 29.3.1. apakšpunktā minētie pamatojošie pierādījumi.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kas ir informatīvā ziņojuma 29.2.2. apakšpunktā minētās atsauces uz norādēm par spēkā stāšanos.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kas ir saites informatīvā ziņojuma 29.2.1. apakšpunktā, un to ietvaros pieejamie pamatojošie pierādījumi.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam gramatiski skaidri precizēt informatīvā ziņojuma 29. punktā finansējuma saņēmēja veicamo darbību.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izdalīt informatīvā ziņojuma 24.punkta pēdējo teikumu, kā jaunu punktu, ņemot vērā, ka attiecīgais nosacījums attiecas uz Ekonomikas ministriju kā finansējuma saņēmēju un nav arī saistīts ar avansa piešķiršanas kārtību.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam noteikt, ka nākamo avansa maksājumu LIAA kā finansējuma saņēmējs var lūgt tikai tad, kad iepriekš piešķirtais avanss ir izlietots pilnā apmērā, lai nodrošinātu drošu finanšu vadību. (sk. informatīvā ziņojum 24. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
33.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt 24. punktā vārdu "LIAA" ar vārdiem "finansējuma saņēmējs", ņemot vērā ziņojuma 23. punktā minēto.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt informatīvā ziņojuma 23. punktu par jau iepriekš minēto atlases procesa nepieciešamību, vienlaikus lūgums teikumu precizēt gramatiski.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 21. punktā vārdus "šo noteikumu" ar vārdiem "šī ziņojuma'.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai informatīvā ziņojuma 18. punktā minētā darbība ir uzskatāma par atlasi, ņemot vērā, ka faktiski tiek veikta deleģētā funkcija departamenta un padotības iestādes funkciju ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 15.punktu, precīzi norādot aģentūras nosaukumu, ņemot vērā, ka saīsinājums iepriekš nav atrunāts.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 6.punktu, norādot par kādiem grozījumiem komentāri ir sniegti, lai nerastos interpretācijas iespējas. Papildus, lūgums papildināt minēto informāciju ar skaidrojumu par šo precizējumu saskaņojumu ar EK.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam norādīt informatīvā ziņojuma 2.4. punktā Komisijas regulas Nr. 651/2014 pieņemšanas datumu un pilno nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 2.3. punktā vārdu "ANM" ar vārdiem "Atveseļošanas fonda", ņemot vērā iepriekš noteikto saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 2.2.apakšpunktu ar vārdu "ministrijas" aiz vārda "zinātnes".

 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 22.punkta pēdējo teikumu, svītrojot vārdu “minimālā”.
Piedāvātā redakcija
22. […] Precīzi PVN apmērs būs zināms projektu faktiskās īstenošanas laikā, informatīvajā ziņojumā ir norādīta maksimālā PVN segšanai nepieciešamā summa, kas noteikta arī šī ziņojuma protokollēmumā.
 
43.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka kopējais Atveseļošanas fonda finansējums 5.1.1.1.i. investīcijas īstenošanai ir paredzēts 5 587 918 euro apmērā, lūdzam attiecīgi precizēt informatīvā ziņojuma 21.punktā norādīto kopējo Atveseļošanas fonda finansējumu, kā arī kopsummas sadalījumā pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka norādītajiem izdevumiem RIS3 pārvaldības sistēmas pilnveidei un monitoringam, ka arī starptautiskās pārstāvniecības nodrošināšanai maksimālais PVN apmērs varētu būt 435 834 euro apmērā, savukārt atbilstoši informatīvā ziņojuma 20.punktam valsts budžeta finansējums PVN maksājumu segšanai ir paredzēts 456 834 euro apmērā. Ņemot vērā minēto, lūdzam skaidrot kā ir aprēķināts PVN maksājumu segšanai nepieciešamais finansējuma apmērs, un gadījumā, ja ar PVN apliekamajos izdevumos ir iekļauts Latvijas Zinātņu akadēmijai paredzētais finansējums, lūdzam attiecīgi pamatot PVN izdevumu segšanu no valsts budžeta Latvijas Zinātņu akadēmijai.
Piedāvātā redakcija
-