Atzinums

Projekta ID
22-TA-1709
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā izteiktos iebildumus pie noteikumu projekta, lūdzam pārskatīt noteikumu projekta punktu izvērtējumu pret Komsijas regulu Nr.651/2014.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projektu, nodrošinot attiecināmo prasību nodalīšanu starp komercdarbības atbalsta projektiem, kas saistīti ar LESD I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanu, no komercdarbības atbalsta projektiem, kas nav saistīti ar LESD I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanu un attiecībā uz kuriem ir piemērojami Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumi. Vēršam uzmanību, ka šobrīd noteikumu projektā ietvertie nosacījumi var radīt nekorektu interpretāciju saistībā ar piemērojamām prasībām konkrētiem komercdarbības atbalsta projektiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts ir papildināts ar prasībām, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta mērķa, normatīvā akta pārskatāmības nolūkos, lūdzam skaidri nodalīt nosacījumus, t.sk., izmaksu attiecināmību, pieļaujamajās izmaksas, kas attiecas uz atbalstu, ko sniedz ar Komisijas regulu Nr.651/2014 14.pantu, nodrošinot sasaisti ar Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 49.punktā noteikto attiecībā uz sākotnējo ieguldījumu. Papildus vēršam uzmanību, ka šobrīd noteikumu 11.5 apakšpunktā minētais par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu nenodrošina Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 49.punktā noteikto pamatprasību ievērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam pārskatīt šī punkta redakciju, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā noteiktajam, t.i.,  projektā veiktos ieguldījumus saglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas, nevis no projekta iesniegšanas. Turklāt lūdzam papildināt normu ar visām prasībām, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punkta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt terminu "pārbūve" un "atjaunošana" lietošanu. Vēršam uzmanību uz Eiropas Komisijas sniegto atbildi Spānijai un Francijai (eWIKI), ka izmaksas, kas saistītas ar renovāciju (atjaunošana), kuras radušās lieliem uzņēmumiem, nevar iekļaut attiecināmo izmaksu bāzē, jo pēc būtības renovācija ir saistīta ar lietotiem aktīviem, līdz ar to, ja uz attiecināmo projektu attiecas 2. panta 49. punkta a) apakšpunktā noteiktais, tad lielu uzņēmumu gadījumā aktīviem ir jābūt jauniem. Ievērojot izteikto iebildumu, lūdzam pārskatīt un precizēt 21.punktā un jo īpaši tā 11.4., 11.5., 37.2.1. un 37.2.4.apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumi ir papildināti arī ar reģionālā atbalsta nosacījumiem, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta, kā arī Komisijas regulas Nr.651/2014 8.panta par atbalsta kumulāciju, lūdzam šo normu pārskatīt un precizēt, uz kuru atbalstu konkrēti šī atbalsta apvienošanas norma ir attiecināma šo noteikumu ietvaros, vienlaikus šo redakciju lūdzam pārskatīt kontekstā ar noteikumu 39.1punktu, 39.29. un 39.210. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumus saskaņā, ar kādu komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu atbalstu var sniegt, ja paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, ievērojot to, ka noteikumu 39.2punktā noteikts, ka, ja projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 651/2014.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot šo noteikumu 39.2.2.punktā noteikto, ka: "materiālie aktīvi un nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. un 30. punkta un 2. panta 49. punkta "a" apakšpunkta definīcijai, ja, īstenojot projektu, iegūst šo noteikumu 39.2 punktā ievaddaļā minēto galaproduktu;", var saprast, ka tiek paredzēta arī uzņēmējdarbības vietas aktīvu iegāde 2. panta 49. punkta nozīmē, lūdzam attiecīgi ietver nosacījumus, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 6.punkta 2. paragrāfa.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam šo punktu apvienot ar šo noteikumu 39.212. punkta redakciju, kurā ir definēta konkrēta prasība par pārcelšanu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot noteikumu 39.2punktā noteikto, ka atbalstu šajā noteikumu punktā sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 14. panta mērķim, lūdzam nodrošināt atbilstību Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai, t.i., 
ka par saistītajām personām uzskata tikai tās personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai un dzēst vārdus: "un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā". 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Gadījumā, ja plānots, ka atbalstāmi varētu būt arī lieli ieguldījuma projekti (kas nav vienotais investīciju projekts) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014  2. panta 52. punktam, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumiem, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 12.punkta, proti, ka "Lieliem ieguldījumu projektiem atbalsta summa nepārsniedz atbalsta koriģēto summu, kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 20. punktā noteikto mehānismu" .
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā kumulācijas praktisko piemērošanu attiecībā uz atbalstu algu izmaksām, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar punktu, kas paredzētu nosacījumu kumulācijas aizliegumam attiecībā uz algu izmaksām, proti, ka atbalstu nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbalsta kumulācija ir iespējama gan par tām pašām attiecināmajām izmaksām, gan par citas atbalsta programmas ietvaros piešķirto finansējumu, lūdzam precizēt šo normu, piem., šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija

39.29. saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto finansējumu var apvienot ar citu valsts atbalstu tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apmērs saskaņā ar šiem noteikumiem vai Komisijas Regulu Nr. 651/2014, vai Eiropas Komisijas lēmumu;
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam nodrošināt skaidrus nosacījumus kumulācijas gadījumā, proti, kādas konkrēti atbalsta intensitātes būs jāievēro atbalsta apvienošanas gadījumā, atbilstoši kuram Komisijas regulas Nr.651/2014 punktam, ja attiecināmās izmaksas nebūs nosakāmas, t.i., šobrīd  nav skaidrs, vai jāievēro šajos noteikumos noteiktā intensitāte vai Komisijas regulas Nr. 651/2014. Vienlaikus lūdzam dzēst atsauci uz de minimis regulu, ņemot vērā, ka minētais nosacījumus neizriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 8.panta 4.punkta.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt šo punktu arī ar nosacījumu, ka pasākuma ietvaros atbalstu nesniedz darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā. 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu  ar nosacījumu, ka komersants iesniedz apliecinājumu par Komisijas Regulas Nr.651/2014 14.panta 16.punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu, ka saņēmējs apstiprina, ka tas pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu nav veicis pārcelšanu uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot noteikumu 39.2punktā noteikto, ka atbalstu šajā noteikumu punktā sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 14. panta mērķim, lūdzam nodrošināt grūtībās nonākuša uzņēmuma vērtēšanu tikai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 18.punktā noteiktajai grūtībās nonākuša uzņēmum definīcijai un dzēst vārdus: "un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā vai ja atbalsta pretendentam ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru."

Papildus, ņemot vērā šo noteikumu 17.1.punktā paredzēto attiecībā uz kopprojektiem, ka atbalstu saņem tikai viens no kopprojekta dalībniekiem, lūdzam nodrošināt, ka grūtībās nonākuša uzņēmum pazīmes uz atbalsta piešķiršanas brīdi tiek vērtētas visiem kopprojekta dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka publiskie resursi netiek sniegti grūtībās nonākušiem komersantiem. Vienlaikus kopprojektu gadījumā ir jāvērtē arī uzņēmuma statuss pēc tā lieluma visiem kopprojekta dalībniekiem, lūdzam attiecīgi papildināt noteikumus, nosakot arī brīdi, kad uzņēmuma statuss tiks vērtēts. Papildus nepieciešams nodrošināt, ka kopprojektu gadījumā būs noteiktas līgumsaistības ar kopprojekta dalībniekiem, kurās tiktu atrunāts atbalsta apmērs konkrētajam kopprojekta dalībniekam, lai nodrošinātu atbalsta normu korektu piemērošanu un izsekojamību arī partneru līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt pēdējo teikumu, ievērojot to, ka tikai par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietverto piebildi “vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru” pārbaudi nav iespējams veikt, pamatojoties uz publiskajos reģistros pieejamo informāciju, nevis maksātnespējas procedūras esamību. 
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka šo noteikumu 39.22. apakšpunktā ir paredzēts, ka sākotnējais ieguldījums var būt arī esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai, atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 49.punkta a) apakšpunktā noteiktajam, lūdzam papildināt šo normu ar nosacījumu, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 7.punkta, kas attiektos uz esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanu.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka reģionālā atbalsta gadījumā ir jāpiemēro atbalsta intensitātes atbilstoši statistiskajā NUTS3 līmenī noteiktajam, lūdzam precizēt šī punkta apakšpunktus, ka intensitātes tiek piemērotas atbilstoši NUTS 3 līmenī noteiktajām. Tādējādi, nodrošinot atbilstību, Latvijas saskaņotajai reģionālā atbalsta kartei (Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam", saskaņoti ar Eiropas Komisiju SA.100587 (2021/N) – Latvija Latvijas reģionālā atbalsta karte (laikposmam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim). 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju, ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības termiņš atšķiras dažādiem atbalsta veidiem, t.i.,  reģionālo atbalstu var piešķirt līdz 2023.gada 31.decembrim, bet savukārt pārējos Komisijas regulas Nr.651/2014 panta mērķus līdz 2024.gada 30.jūnijam, lūdzam noteikumu projektā skaidri noteikt, līdz kuram datumam jāpieņem lēmums par atbalsta sniegšanu gadījumā, ja atbalsts tiek sniegts ar Komisijas regulas Nr.651/2014 14.pantu.

Papildus lūdzam izmantot vienotu terminoloģiju attiecībā uz "lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu" (noteikumu projekta 39.5punkts).
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbalsta apvienošanas nosacījumi ir noteikti arī šo noteikumu 39.29.punktā, līdz ar to lūdzam nosacījumu par informācijas iesniegšanu attiecināt arī uz šo noteikumu 39.29.punktā noteikto gadījumu.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka reģionālā atbalsta gadījumā šajā punktā ir saskatāma pretruna ar Komisijas regulas Nr.651/2014 1.panta 2.punkta c) un d) apakšpunktā noteikto, t.i., šo regulu nepiemēro atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces. Lūdzam pārskatīt un atbilstoši precizēt noteikumu 40. un 41.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam dzēst saikli "un" teikuma sākumā, jo šajā punktā ir ietverta neatkarīga prasība un nav nepieciešama sasaite ar citu punktu.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izteikt normu precīzāk, ņemot vērā, ka atbalsta uzskaites veikšana un informācijas uzglabāšana atbalsta sniedzējam ir 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas saskaņā ar shēmu un atbalsta saņēmējam 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 12.panta 1.punktam.  
Piedāvātā redakcija
-