Atzinums

Projekta ID
22-TA-2197
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (7.lpp.) norādītie plānotie izdevumi sadalījumā pa EKK nesakrīt ar anotācijas 2. un 3.pielikumā norādītajiem izdevumu apmēriem sadalījumā pa EKK. Līdz ar to nepieciešams salāgot norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
MK noteikumu projekta anotācijas 1.3.apakšpunktā ir minēts, ka zālēm, ķimikālijām, laboratorijas precēm pieaudzis pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk– PVN) līdz 21%, aktuāli papildināt maksas pakalpojumu cenrādi ar jauniem pakalpojumu kodiem. Vēršam uzmanību, ka medikamentu pegādēm tiek piemērota samazināta PVN likme 12% apmērā un tā nav mainījusies kopš 2011.gada. Tāpat nav skaidrs, kas anotācijas tekstā ir domāts ar vārdu "ķimikālijas" un kāpēc to piegādēm ir pieaugusi PVN likme. 
Attiecībā uz laboratorijas precēm vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 22. marta spriedumā administratīvajā lietā Nr. A420143317 (SKA-123/2021) paustos apsvērumus, tika konkretizēts (sašaurināts) to medicīnisko ierīču tvērums, kam ir piemērojama samazinātā PVN likme 12% apmērā, atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā un PVN Direktīvā (Padomes Direktīva 2006/112/EK ( 2006. gada 28 novembris ) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu) noteiktajam. Samazinātā PVN likme piemērojama  medicīniskajām ierīcēm tādā gadījumā, ja tās tiek parasti lietotas pacienta organisma funkcijas traucējumu ārstniecībā vai atvieglošanā, kā arī gadījumos, kad tās tiek izsniegtas personām kā tehniskie palīglīdzekļi un nav paredzētas vispārīgai lietošanai jebkurai personai. Savukārt samazināto PVN likmi nepiemēro precēm, materiāliem, palīgierīcēm, ko izmanto profesionāļi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijas tekstu, korekti aprakstot situāciju attiecībā uz PVN likmju piemērošanu. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Nepieciešams salāgot anotācijas 2.pielikumā un 3.pielikumā norādītos izdevumus sadalījumā pa EKK, jo, saskaitot anotācijas 2.pielikumā norādītos izdevumus sadalījumā pa EKK, tie atšķiras no anotācijas 3.pielikumā norādītajām izdevumu kopsummām, t.i., piemēram anotācijas 3.pielikumā EKK 5000 kopsumma ir norādīta 48,5 euro, savukārt, saskaitot anotācijas 2.pielikumā pakalpojumiem izdevumus EKK 5000, kopsumma veidojas 716,27 euro apmērā, analogas nesakritības arī izdevumiem  EKK 2000 un izdevumiem EKK 1000.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 2.pielikuma 2.12.apakšpielikumā izdevumu klasifikācijas kodam 2341 “Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces” (turpmāk – EKK) ailē “Rādītājs (materiāls/izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)” norādīto aprēķinu, jo 6.pozīcijā “Karte DAT Screening 2” ir norādītas izmaksas 4,07 euro apmērā, savukārt turpmāk aprēķinā tiek izmantots izmaksu apmērs 3,10 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 2.pielikuma apakšpielikumos norādīto aprēķinu izdevumu klasifikācijas kodam 2223 “Izdevumi par elektroenerģiju” (turpmāk – EKK), jo ailē “Rādītājs (materiāls/izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu veidi)” ir norādīts aprēķins ar iznākuma summu 0,07 euro (kas pēc aprēķina ir nepareiza), savukārt ailē “Izmaksu apjoms 1 izmeklējumam (euro)” minētajam EKK norādīts izmaksu apjoms.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam salāgot anotācijas 3.pielikumā un anotācijas 2.pielikumā norādītos izdevumu apmērus, ņemot vērā, ka ir norādīti atšķirīgi izdevumu apmēri, kā piemēram, 1.6.pakalpojumam anotācijas 3.pielikumā  ailē “PVN 21%”  norādīta summa 9,95 euro un ailē “Izdevumi ar PVN 21% kopā” norādīta summa 57,35 euro, savukārt anotācijas 2.pielikuma 1.6.apakšpielikumā minētajam pakalpojumam rindā “PVN 21 %” - 9,90 euro un rindā “Pakalpojumu izmaksas kopā (ar PVN) vienam dalībniekam” - 57,30 euro apmērā, analogas nesakritības ir arī pakalpojumiem 1.9., 1.12.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Nepieciešams precizēt izmaksu apjoma aprēķinu anotācijas 2.pielikuma 1.10.apakšpielikumā pie izdevumu klasifikācijas koda 2261 “Ēku, telpu īre un noma”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam salāgot anotācijas 3.pielikumā un anotācijas 2.pielikumā norādīto izdevumu sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, t.i., 2.pielikuma 2.1.apakšpielikumā ir norādīts, ka tiek plānots finansējums 5000 EKK, savukārt 3.pielikumā  minētajam pasākumam norādīts, ka 5000 EKK finansējums nav paredzēts. Attiecīgi precizējumi veicami arī 3.pielikumā attiecībā uz visiem pakalpojumiem, sākot ar 2.2.pakalpojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai nepieciešams anotācijas 2.pielikuma apakšpielikumos norādīt EKK 5220 “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas”, ņemot vērā, ka tam nav paredzētas izmaksas.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Anotācijas 1.pielikumā 8.13. pozīcijas aprēķinus (kolona "Cena ar  PVN (euro)").
Piedāvātā redakcija
-