Atzinums

Projekta ID
23-TA-860
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
14.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma sadaļā “4.1.2. Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība” likts uzsvars uz valsts kapitālsabiedrību daļējas kotācijas biržā nozīmīgumu akciju tirgus kapitalizācijas palielināšanā, atzīstot, ka lēmumam ir jābūt balstītam uz reālām kapitālsabiedrības finansējuma piesaistes un investīciju vajadzībām.
Atgādinām, ka ar Ministru kabineta 2022. gada 15. septembra rīkojumu Nr. 618 "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" (turpmāk – MK rīkojums Nr.618) 5.punktu MK noteica valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka no 2023. gada 1. janvāra pirms tādu valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas jautājumu izskatīšanas Ministru kabinetā, kas atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26. panta sestajā daļā norādītajai robežvērtībai – 15 % no kapitālsabiedrības aktīvu apjoma, tiek sagatavots izvērtējums par alternatīvu finanšu instrumentu piesaisti un to ekonomisko analīzi, t. sk. obligāciju emisijas potenciālu.
Līdz ar minēto, uzdevums kapitāla daļu turētājiem investīciju nepieciešamības gadījumā nodrošināt izvērtējumu par finansējuma piesaistes iespējām kapitāla tirgū, jau ir spēkā.
Atsevišķas valsts kontrolētas kapitālsabiedrības jau ir uzsākušas investīciju tirgus kapitāla piesaistes iespēju apzināšanu.
Tomēr ziņojumā un protokollēmumā formulētais priekšlikums komerciālu valsts kapitālsabiedrību, kapitāla daļu turētājiem līdz 2023.gada 1.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā un Finanšu ministrijā izvērtējumu par finansējuma piesaisti kapitāla tirgū kapitālsabiedrības attīstības mērķu finansēšanai un plānoto laika grafiku  plānotajām darbībām šī mērķa sasniegšanai, neskatoties uz attiecināmajā ziņojuma sadaļā norādīto pamatojumu, neietver finansējuma piesaistes nepieciešamības nosacījumu, kā rezultātā ir attiecināms uz visām komerciālām kapitālsabiedrībām, neatkarīgi no to kapitāla struktūras, attīstības īpatnībām un investīciju nepieciešamības.
Ņemot vērā norādīto, nepieciešams Ziņojumā ietvert papildus pamatojumu, kāds ir valsts komerciālo kapitālsabiedrību vērtspapīru kotācijas biržā izvērtējuma sagatavošanas mērķis un priekšnosacījumi, ja tie ir atšķirīgi no MK rīkojuma Nr.618 ietvertā uzdevuma pamatojuma, kā arī norādīt iesniegto izvērtējumu turpmāko pielietojamību.


 
Piedāvātā redakcija
-