Atzinums

Projekta ID
22-TA-1709
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā izteiktos iebildumus par noteikumu projektu lūdzam atbilstoši precizēt anotāciju kopumā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka Komisijas regula Nr.651/2014 5.panta 2.punkta a. apakšpunktā ir uzskaitītas pārredzamas atbalsta kategorijas, t.i., dotācija vai procentu likmju subsīdija, lūdzam konkretizēt, kādā veidā atbalsts šo noteikumu ietvaros tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 reģionālā atbalsta mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam nodrošināt, ka kopprojektu gadījumā būs noteiktas līgumsaistības ar kopprojekta dalībniekiem, kurās tiktu atrunāts atbalsta apmērs konkrētajam kopprojekta dalībniekam, lai nodrošinātu atbalsta normu korektu piemērošanu un izsekojamību arī partneru līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai nodrošinātu noteikumu projekta normas korektu interpretāciju, lūdzam precizēt 43.8punktu, piem., šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Piešķirto finansējumu šajos noteikumos var apvienot ar citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā, par tām pašām attiecināmām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo šajos noteikumos noteikto reģionālā finansējuma intensitāti (reģioni atbilstoši statistisko NUTS 3 reģionu klasifikatoram) un maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā:

 
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu (skat. izziņas 22.punktu), ņemot vērā, ka pasākuma ietvaros atbalstu plāno sniegt kā reģionālo atbalstu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta nosacījumus un ievērojot to, ka ieguldījumu un algu izmaksu gadījumā nevar veikt kumulāciju par vienām un tām pāšam izmaksām, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar punktu, kas paredzētu nosacījumu kumulācijas aizliegumam attiecībā uz algu izmaksām, proti, ka atbalstu nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām, piem., šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai novērstu nekorektas interpretācijas iespējas, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunkta nosacījumi ir piemērojami tikai noteikumu 1.2.apakšpunkta pasākuma ietvaros, lūdzam precizēt, piem., šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
Projekta iesniedzējs, kas darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā vai 13. panta "a" vai "b" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, tādējādi nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014. Atbalstu nesniedz darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā.
 
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam mūsu izteikto iebildumu (izziņas 27.punkts), ņemot vērā, ka noteikumu ietvaros ir paredzēti kopprojekti, nepieciešams noteikumos skaidri noteikt, ka kopprojektu gadījumā ir jāvērtē arī uzņēmuma statuss pēc tā lieluma visiem kopprojekta dalībniekiem. Lūdzam attiecīgi papildināt noteikumus, nosakot arī brīdi, kad uzņēmuma statuss tiks vērtēts.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 43.14 punktu ar noteikumu projekta 43.10punktu, kas arī runā par stimulējošās ietekmes izpildi, piem., papildinot noteikumu projekta 43.14 punktu ar norādi, ka tas ir piemērojams gadījumos, kad nav paredzēta atbalstu apvienošana (kumulācija).  
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 43.2punktā ir noteikts, ka "Materiālie aktīvi un nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. un 30. punkta un 2. panta 49. punkta "a" apakšpunkta definīcijai, ja, īstenojot projektu, iegūst šo noteikumu 43.1 punktā minēto galaproduktu", lūdzam atbilstoši precizēt 43.15punktā atsauci uz Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 49.punkta 'a' apakšpunktu, nepaplašinot tvērumu attiecībā uz lielajiem komersantiem. Gadījumā, ja tomēr tiek paredzēta arī uzņēmējdarbības vietas aktīvu iegāde Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 49. punkta 'b' apakšpunkta nozīmē, lūdzam attiecīgi ietver nosacījumus, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 6.punkta 2. daļas.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 43.16punkta pirmo teikumu, ņemot vērā, ka no tā var nekorekti izlasīt, ka informācija, kas būtu jāglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 12.pantu ir tā pati informācija, kas jāpublicē saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 9.panta 1. un 4. punktu. Vēršam uzmanību, ka informācijas apjoms, kuras glabāšanu ir jānodrošina atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 12.pantam ir lielāks nekā informācijas apjoms, kurš tiek publicēts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 9.panta 1. un 4. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta "b" apakšpunkts paredz nosacījumu attiecībā uz ražotni vai iekārtām, nevis visa veida preču iegādi, lūdzam pārskatīt normu, nodrošinot tās atbilstību gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta "b" apakšpunktam, gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktam kopumā, t.sk., attiecībā uz to, ka iegādātiem aktīviem ir jābūt jauniem, izņemot, ja tos iegādājas MVU. 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta ietvaros atbalstu sniedz ar dažādiem Eiropas Savienības līmeņa komercdarbības atbalsta regulējumiem, kuru pārkāpumu gadījumā arī būtu veicama nelikumīga (un nesaderīga) komercdarbības atbalsta atgūšana, noteikumu projekta 43.19punkts būtu attiecināms uz visiem nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas gadījumiem. Lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projekta 43.19punktu, kā arī pārvērtēt tā atrašanās vietu noteikumu projekta tekstā, ņemot vērā paša noteikumu projekta struktūru.

 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Šobrīd no noteikumu projekta nav skaidrs saskaņā ar kādu komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu var tikt attiecinātas projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmās izmaksas gadījumos, kad komercdarbības atbalsts tiek sniegts atbilstoši noteikumu projekta 3.2.nodaļai. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumiem, saskaņā ar kuriem noteikumu projekta ietvaros tiks segtas projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmās izmaksas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas gadījumos, kad ieguldījumu atbalsts tiks sniegts saskaņā ar šo noteikumu projekta 3.2.nodaļu 

 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 11.1.apakšpunkts paredz stingrākas prasības nekā Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 5.punkts, līdz ar to aicinām izvērtēt šādas stingrākas prasības nepieciešamību. Vienlaikus, ja tiks saglabāta prasība esošajā redakcijā lūdzam papildināt anotāciju ar šī punkta izvērtējumu pret Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 5.punktu, norādot, ka noteikumu projekta 11.1. apakšpunkts paredz stingrākas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam dzēst noteikumu 24.punktu (noteikumu projekta konsolidētajā versijā), ņemot vērā, ka tas dublē 43.8 punktu, kura nosacījumi būtu konkrēti attiecināmi uz reģionālo atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 43.12punkts atrunā Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 16.punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu, kas nav saistīta ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteikto ierobežojumu, lūdzam attiecīgi precizēt normu, ar kuru tiktu noteikts, ka atbalstu nevis nepiešķir Komisijas Regulas Nr.651/2014 14.panta 16.punktā minētajos gadījumos, bet gan, ja atbalsta saņēmējs nevar apliecināt Komisijas Regulas Nr.651/2014 14.panta 16.punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu.

 
Piedāvātā redakcija
Atbalsta pretendents iesniedz apliecinājumu par Komisijas Regulas Nr.651/2014 14.panta 16.punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu: atbalsta pretendents apstiprina, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu nav veicis pārcelšanu uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts. Atbalstu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī, ja atbalsta saņēmējs nevar apliecināt Komisijas Regulas Nr.651/2014 14.panta 16.punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu. Pārcelšana atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. "a" apakšpunktā noteiktajam.
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 43.13, 43.20, 43.21punktos salāgot jēdziena "lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu" lietošanu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt nosacījumu attiecībā uz dokumentu glabāšanu atbalsta saņēmējam, ņemot vērā, ka attiecībā uz atbalsta saņēmēju dokumenti ir jāglabā desmit gadus no atbalsta piešķiršanas brīža, kā arī atbalsta sniedzējam, t.i., jāglabā desmit gadus no brīža, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem (skat., arī Finanšu ministrijas iepriekš izteikto priekšlikumu izziņas 41.punktā). Šobrīd esošā redakcija ir stingrāka nekā to prasa Komisijas regula Nr.651/2014 12.pants un daļēji to neizpilda attiecībā uz atbalsta sniedzēju.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt šī punkta redakciju un precizēt atsauci uz noteikumu projekta normu.
 
Piedāvātā redakcija
-