Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Cilvēktiesību Līgu Starptautiskās Federācijas Latvijas Cilvēktiesību komiteja
Atzinums iesniegts
27.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Mēs un starptautiskā sabiedrība esam par apmācību dzimtajā valodā vismaz privātajās un pašvaldību izglītības iestādēs

 
Piedāvātā redakcija
Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:
9.pantā: 
izslēgt 1.1 daļu;
izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
privātajās izglītības iestādēs, ka arī pašvaldības izglītības iestādēs;
papildināt ar 3.2 daļu šādā redakcijā: 
“(32) Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas īstenošanu svešvalodā nosaka Profesionālās izglītības likums.”; 
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Mēs un starptautiskā sabiedrība esam par apmācību dzimtajā valodā vismaz privātajās un pašvaldību izglītības iestādēs
 
Piedāvātā redakcija
Izslēgt likumprojekta 2.pantā vārdu “interešu”
 
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Mēs un starptautiskā sabiedrība esam par apmācību dzimtajā valodā vismaz privātajās un pašvaldību izglītības iestādēs
 
Piedāvātā redakcija
Izslēgt likumprojekta 7.pantā vārdu “interešu”
 
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Mēs un starptautiskā sabiedrība esam par apmācību dzimtajā valodā vismaz privātajās un pašvaldību izglītības iestādēs
 
Piedāvātā redakcija
Papildināt likumprojekta 9. pantu ar šādu teikumu:
Šis nosacījums neattiecināms uz pedagogiem, kas pasniedz svešvalodā
 
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Mēs un starptautiskā sabiedrība esam par apmācību dzimtajā valodā vismaz privātajās un pašvaldību izglītības iestādēs
 
Piedāvātā redakcija
Pieņemt MK sēdes protokollēmuma projektu šādā redakcijā:
1. Ņemot vērā starptautisko organizāciju atsauksmes par iepriekšējo, maigāko dzimtās valodas izslēgšanu no mazākumtautību izglītības sistēmas posmu (2018.g.). - ANO komiteju ieteikumus (CCPR/C/LVA/CO/3, 11.04.2014,§20; CERD/C/LVA/CO/6-12, 25.09.2018, §§20-21; CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10.03.2020, §§33d, 34f; E/C.12/LVA/CO/2, 30.03.2021, §§48,49), četru ANO īpašo referentu Latvijas valdībai vēstules OL LVA 1/2018, 26.01.2018; OL LVA 3/2018, 08.11.2018; OL LVA 1/2019, 24.09.2019; kā arī ieteikumus no dažādām Eiropas Padomes struktūrām - Venēcijas komisija (CDL-AD (2020) 012-e, 975/2020, 19.06. 2020, §§119,120); Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komiteja (ACFC/OP/III(2018)001, 23.02.2018); Ministru komiteja (CM/ResCMN(2021)9, 03.03.2021).
- noraidīt iesniegto likumprojektu

2. Uzdod Izglītības un zinātnes ministrijai atturēties no aktivitātēm, kas samazina dzimtās valodas izmantošanu mazākumtautību izglītības sistēmā līdz lēmumu pieņemšanas par sūdzībām par iepriekšējo skolu reformas posmu: Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta Nr. 56928/19) un ANO Cilvēktiesību komitejā (lieta Nr. 4120/2022)