Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
21.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti iebilstam pret 35.punktā noteikto ierobežojumu, ka to dzīvojamās mājas daļu, kuru pēc projekta īstenošanas plāno izmantot sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, neiekļauj projekta iesniegumā un attiecīgās izmaksas netiek attiecinātas, lūdzot svītrot punkta otro teikumu.
LM pamatnostādnēs ir noteikta sociālo pakalpojumu jomas virzība uz deinstitucionalizāciju jeb sabiedrībā balstītiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka sociālais pakalpojums tiek sniegts integrētā vidē, ģimeniskai videi pietuvinātā veidā un attiecīgi priekšnosacījums tam ir arī mājoklis parastā dzīvojamā fonda ietvaros. Tomēr šiem mājokļiem ir jāizpilda sociāliem pakalpojumiem noteiktās prasības (labs tehniskais stāvoklis, piekļūstamība, atbilstošs telpu skaits, integrēta vide). Esošā dzīvojamā fonda ietvaros pieejamie mājokļi nav piemēroti ģimeniskā vidē sniegtu pakalpojumu nodrošināšanai, un pāreja uz sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem tādējādi ir ievērojami apgrūtināta. Ja pašvaldībām (finansējuma saņēmējiem) šādu dzīvokļu izveide, kuros tiks nodrošinātas integrētas darbības (mājoklis + sociālie pakalpojumi), nebūs iespējams iekļaut un segt pasākuma finansēto darbību ietvaros, un 20% no dzīvojamās mājas kopējās platības, kas var tikt paredzēta sociālo pakalpojumu sniegšanai, atjaunošana vai jaunizbūve būs jāfinansē no pašvaldības budžeta, tad pasākuma mērķis par integrētām darbībām netiks sasniegts. Ņemot vērā, ka pašvaldību iespējas aizņemties ir ierobežotas, pastāv liels risks, ka pašvaldība no šādu dzīvokļu izveides pasākuma ietvaros atteiksies un līdz ar to valsts virzība uz sabiedrībā balstītiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, bērniem ārpusģimenes aprūpē, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks kavēta. Bieži sociālais pakalpojums ir nepieciešams tai pašai mērķa grupai, kurai vienlaikus nepieciešama palīdzība gan dzīvokļa jautājumu risināšanā, gan atbilstošs risinājums sociālajām problēmām, tādēļ ir īpaši būtiski, ka izveidotie dzīvokļi ļauj īstenot integrētu atbalstu, kura ietvaros tiek nodrošināts gan mājoklis, gan atbilstošs sociālais pakalpojums.
 
Piedāvātā redakcija

35. Ja šo noteikumu 22.2. , 22.3. un 22.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas rezultātā atjaunotajai, pārbūvētajai vai izbūvētajai dzīvojamai mājai saskaņā ar projekta iesniegumā ietverto informāciju ir plānots piešķirt sociālās dzīvojamās mājas statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, projekta iesniedzējam ir tiesības izmantot platību, kas nepārsniedz 20% no dzīvojamās mājas kopējās platības, sociālo pakalpojumu sniegšanai.