Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Atzinums iesniegts
28.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Likumprojekts  “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (23-TA-2075) (turpmāk – Likumprojekts) paredz noteikt, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19.oktobra Regulas (ES) 2022/2065 par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu un ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK (Digitālo pakalpojumu akts) (turpmāk – Digitālo pakalpojumu akts) kompetentā iestāde, kas uzrauga Digitālo pakalpojumu akta piemērošanu, kā arī tā pilda digitālo pakalpojumu koordinatora funkciju.
Likumprojekta 5. pants papildina likumu ar IX nodaļu, kuras 23. pantā noteikts, ka PTAC veic visus Digitālo pakalpojumu aktā noteiktos digitālo pakalpojumu koordinatora uzdevumus, tostarp uzrauga starpniecības pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu akta III nodaļas 1. - 4. iedaļā noteiktajiem pienākumiem.
Kā norādīts Likumprojekta anotācijā, Digitālo pakalpojumu akta III nodaļā noteiktie pienākumi skar arī politisko reklāmu, lai arī Digitālo pakalpojumu aktā šis reklāmas veids atsevišķi netiek izdalīts.
Vēršam uzmanību, ka KNAB atbilstoši likumos par priekšvēlēšanu aģitāciju noteiktajai kompetencei kontrolē priekšvēlēšanu aģitācijas  noteikumu un ierobežojumu, tai skaitā priekšvēlēšanu aģitāciju internetā (Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 18. pants), ievērošanu.
Tomēr jāuzsver, ka KNAB kompetence ir attiecināma tikai uz priekšvēlēšanu aģitācijas periodu. Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajam tas ir “laika posms no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.”
Attiecīgi KNAB lūdz papildināt Likumprojekta anotāciju ar informāciju par KNAB lomu un kompetenci Digitālo pakalpojumu aktā noteikto prasību īstenošanā, kā arī iespējamo sadarbības modeli ar PTAC. Papildus lūdzam anotācijā sniegt prognozi par Likumprojekta iespējamo ietekmi uz KNAB darba noslodzi gada ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-