Atzinums

Projekta ID
23-TA-337
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Lūdzam anotācijā ietvert skaidrojumu par līdzšinēji piemērotām vadības maksām komercbankām un kāds vadības maksu apmērs tiek plānots ES fondu 2021.-2027 plānošanas periodā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar papildus informāciju par atbalsta ietvaros komercbankām izvirzāmiem sasniedzamajiem rādītājiem, piemēram, atbalstīto unikālo komersantu skaits, garantēto aizdevumu apmērs, piesaistītais privātais līdzfinansējums, u.c. Vienlaikus lūdzam skaidrot vai ir paredzētas sankcijas par šo rādītāju neizpildi, piemēram, vadības maksas samazinājums, vai citi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt pēc iespējas kvantitatīvu novērtējumu par investīcijas efektivitāti, plānoto ietekmi uz attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, informāciju par atdevi un ietekmi uz ekonomikas transformāciju, kā arī potenciālo ietekmi uz IKP.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā sniegtā atbalsta disproporciju Latvijas reģionu griezumā, lūdzam sniegt skaidrojumu kā Altum sekmēs aizdevumu pieejamību Latgales reģionā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzu precizēt risinājuma apraksta sadaļu par pieejamo finansējumu, lai tas atbilstu ietekmes uz budžetu tabulas 6.punktā norādītajam ERAF finansējuma apjomam.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 5., 7. un 8.ailē atspoguļoto ietekmi uz budžetu, ievērojot, ka budžeta ieņēmumi (1. un 1.1.punkts) ir ERAF finansējuma daļa, budžeta izdevumi (2. un 2.1.punkts) - kopējais pieejamais finansējums, savukārt finansiālā ietekme (3., 3.1., 5. un 5.1.punkts) ir valsts budžeta finansējuma daļa. Vienlaikus 6.punktā lūdzam iekļaut informāciju par finansējuma sadalījumu pa gadiem un avotiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā aktualizēti dati par esošo atbalsta programmas īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēta turpmāka atbalsta programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un atbalsta programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī iekļauta informācija par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, no piesaistītiem finanšu resursiem, kā arī informācija par maksas par Altum noslogoto kapitālu iecenošanu, maksas apmēru, kā arī pamatojumu par vadības izmaksas izmaiņām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam definēt terminu "Kredītiestādes zaudējumi". Saskaņā ar Komisijas 2014. gada 11. septembra īstenošanas regulas Nr. 964/2014, kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem, (turpmāk - Komisijas regula Nr.964/2014) III pielikumu zaudējumi, kurus sedz, ir pamatsummu parāds, maksājamie, nesamaksātie un standarta procenti (izņemot maksājuma kavējuma nodevas un citas izmaksas un izdevumus).
Vienlaikus lūdzam noteikt periodu, no kura brīža var uzskatīt, ka zaudējumi ir iestājušies, piemēram 90 dienas kopš saistību neizpildes termiņa.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikt finansējuma atmaksu apmēru un atbilstoši papildināt noteikumu projekta 5.punktu ar papildus apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai "Altum" vadības izmaksu aprēķināšanas metodika paredz arī ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda pasākumu vadības maksas attiecināšanu. Attiecīgi lūdzam izvērtēt vai MK noteikumu Nr.537 6.punkts ir attiecināms arī uz 1.2.3.4. pasākumu.
Ņemot vērā, ka līdzšinēji portfeļgarantijas tika sniegtas bez ES fondu līdzfinansējuma, attiecīgi vēršam uzmanību, ka Komisijas regulas Nr.480/2014 normu piemērošana ir bijis nesamērīgi augsts administratīvs slogs.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas Nr.2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 5.panta 2.punkta c apakšpunktu, kā arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam 107.§ noteikto, atbalstu var sniegt uzņēmumiem ,kas nav MVU, ja investīcijas tiek veiktas mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrībās un vidējas kapitalizācijas sabiedrībās (ar darbinieku skaitu līdz 3 000), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 6) un 7) punktā, izmantojot finanšu instrumentus.
Savukārt spēkā esošie MK noteikumi Nr.537 ļauj sniegt atbalstu tikai MVU.
Lūdzam izvērtēt iespēju paplašināt atbalsta saņēmēju loku, t.sk. pārskatot arī MK noteikumi Nr.537 1.punktā uzskaitīto pasākuma mērķa grupu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt iespēju noteikumu projektā noteikt komercdarbības atbalsta likmes diferencēšanu atbilstoši komersanta lielumam (mazais, vidējais, mazs vidējās kapitalizācijas vai vidējās kapitalizācijas komersants). Ja netiek paredzēta komercdarbības atbalsta likmes diferencēšana, tad lūdzam anotācijā ietvert skaidrojumu par šādu nosacījumu nepiemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt minimālu multiplikatora apmēru. Saskaņā ar Ex-ante izvērtējumu multiplikatoram jābūt vismaz 5.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikt cik ilgā laika posmā sabiedrībai "Altum" ir jāsedz kredītiestādes zaudējumus. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 964/2014 III pielikumu šie zaudējumi jāsedz 60 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Piekrītam, ka metodoloģijai par visu finansiālo priekšrocību nodošanu saimnieciskās darbības veicējiem ir jābūt izstrādātai un saskaņotai ar EM un FM. Taču lūdzam precizēt šo punktu, jo Komisijas regulas Nr. 480/2014 nav attiecināma uz 2021.-2027.gada plānošanas periodu.
Ņemot vērā, ka minētā metodika jau ir izstrādāta un saskaņota ar EM un FM, kā arī ņemot vērā, ka noteikumi tagad paredz arī ERAF atbalstu, aicinām minēto metodiku saskaņot arī ar ES fondu vadošo iestādi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Izsekojamības un noteiktības nolūkā lūdzam anotācijā iekļaut informāciju gan par ALTUM lēmuma apstrīdēšanas kārtību, gan par komercbanku lēmuma apstrīdēšanas kārtību, tādējādi informējot adresātus par tālākām minēto lēmumu apstrīdēšanas tiesībām. Uzskatām, ka vispārējā civiltiesiskā kārtībā apstrīdami lēmumi nav pašsaprotamas cita normatīvā akta regulētas tiesības.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. sadaļā minēto atsauci uz MK noteikumu Nr. 537 5.3. apakšpunktu atbilstoši noteikumu projekta 4. punktā iekļautajam MK noteikumu Nr. 537 punktam.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 4. punktā izteiktajā MK noteikumu Nr. 537 5.punktā ietverto vārdu "atbilstoši normatīvajam aktam" nepieciešamību un pēc nepieciešamības tos svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai kredītlīnijas vai kredītlimita gadījumā tiks noteikta maksimālā atbalsta summa, kuru var saņemt gala labuma guvējs. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 964/2014 III pielikumu Komisijas ieteiktajā portfeļgarantiju atbalsta pasākumā jābūt fiksētai maksimālai summai uz noteiktu laiku, kā arī noteikts, ka portfelī iekļaujamie aizdevumi nav atjaunojamas kredītlīnijas. Lūdzam sniegt skaidrojumu kā tiks uzskaitīts de minimis atbalsts kredītlīnijas vai kredītlimita gadījumā. Vai katrs nākamais aizdevums, kas tiks izsniegts kredītlīnijas vai kredītlimita ietvaros, tiks uzskatīts par atsevišķu atbalstu un sasniedzot de minimis robežvērtību, atbalsts tiks pārtraukts.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta d) un e) apakšpunktos ir uzskaitītas darbības nevis nozares, kurām atbalsts netiek piešķirts attiecīgās regulas ietvaros, aicinām veikt tehnisku precizējumu MK noteikumu projekta 13.3. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai ES fondu attiecināmības termiņš, kas ir no 2021.gada 1.janvara līdz 2029.gada 31.decembrim, ietekmē šos noteikumus, proti, vai nebūtu jānosaka atbalsta sākuma un beigu termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai sabiedrības “Altum” atlasē var piedalīties tikai uzaicinātās kredītiestādes. Vienlaikus lūdzam skaidrot kā tiks ievērots šo noteikumu 17.punktā noteiktais par atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un objektīvu atlases procedūru.
Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, vai tiks veikta jauna atlase, jo no noteikumu projekta tas nav nolasāms.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai arī plānotajai atlasei tiks piemērots nosacījums, ka kredītiestādei ar augstāko vērtējumu piešķir ne vairāk kā 50 % no pieejamā finansējuma. Lūdzam izvērtēt iespēju noteikt pieejamo finansējumu procentuāli pret komercbanku klientu skaitu.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 32.1 punktu, ņemot vērā, ka nelikumīgā de minimis atbalsta gadījumā ir jāatgūst visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, piemēram, šādā redakcijā: “Ja tiek pārkāptas šajos Noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr.1407/2013,atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-