Atzinums

Projekta ID
21-TA-144
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir iepazinies ar informatīvā ziņojuma projektu “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu” un tam pievienotajiem dokumentiem un lūdz šā ziņojuma 1. pielikumā norādītajām visām datu kopām, kas attiecas uz Reģistru, precizēt to atvēršanas termiņu. Ņemot vērā Reģistra praktiskās iespējas atvērt norādītās datu kopas, lūdzam attiecīgajām datu kopām kā atvēršanas termiņu norādīt 01.07.2022.
Piedāvātā redakcija
Lūdzu 1. pielikumā attiecībā uz datu kopām, kas attiecas uz Reģisatru, sākotnēji norādīto termiņu 30.09.2021. aizstāt ar norādi uz termiņu šādā redakcijā: "01.07.2022.".
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma projekta 4. punkta sadaļā "valsts amatpersonu deklarācijas" ietvertajā rekomendācijā norādīts, ka datu kopu iespējams publicēt Latvijas Atvērto datu portālā, ja tā nesatur personas datus vai satur anonimizētus datus. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Datu regulas 4.panta 1.punktā ietverto personas datu definīciju un Datu regulas 26.apsvēruma punktu datu aizardzības principi nav jāpiemēro anonīmami informācijai, proti, informācijai, kas neattiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Ievērojot to, ka anonīma informācija nav uzskatāma par  personas datiem, lūdzam svītrot teikuma daļu "satur anonimizētus datus" vai alternatīvi norādot, ka informācija tiek pulicēta, anonimizējot personas datus. Atbilstoši minētajam precizējama arī sadaļa "Atvēršanas statuss"
 
Piedāvātā redakcija
Piedāvātā redakcija
Atbilstoši principam ”atvērts pēc noklusējuma”
datu kopu iespējams publicēt Latvijas Atvērto datu
portālā, ja tā nesatur personas datus.

Atbilstoši principam ”atvērts pēc noklusējuma”
datu kopu iespējams publicēt Latvijas Atvērto datu
portālā, anonimizējot personas datus.
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 6. nodaļā ietvertajā tabulā 1. ailē attiecībā uz Valsts zemes dienestu izdalītās trīs rindās ietvertās datu kopas apvienot vienā rindā, jo prioritārā pasākuma kartiņa ir par visām datu kopām. Jāietver informācija, kas ir iesniegta uz 2022. gada budžetu par visām datu kopām.
 
Piedāvātā redakcija
Kolonnā "Iestāde" ietvert vārdus "Valsts zemes dienesta datu kopas";
Kolonnā "Datu kopa" ietvert vārdus "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu publicēšana atvērto datu veidā"
Kolonnā "Pakalpojuma vai sistēmas izmaksas (EUR/gadā)" ietvert skaitli "1 988 220". 
 
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 6. nodaļas pirmspēdējās rindkopas pirmajos divos teikumos svītrot informāciju par Valsts zemes dienestu, jo ir atbalstīta Valsts zemes dienesta pieteiktā prioritāte - valsts budžeta dotācijas piešķiršana informācijas sistēmu datu atvēršanai no 2022. gada (Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu datu publicēšanai atvērto datu veidā).
Piedāvātā redakcija
Par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu kopām ir jāveic papildu izpēte, lai precīzi noteiktu datu atvēršanas izmaksas, jo ieņēmumi no maksas pakalpojuma sniegšanas ne vienmēr detalizēti atspoguļo datu kopas uzturēšanas un atvēršanas izmaksas. Vienlaikus ir jāizvērtē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra finansējuma modeļa maiņai, nosakot scenāriju, kā iestāde var pārveidot procesus, lai vispārpieejamas informācijas izsniegšana notiktu atvēro datu veidā, savukārt negūto ieņēmumu daļa tiktu kompensēta no valsts budžeta.

 
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 6. nodaļu papildināt ar jaunu pēdējo rindkopu par to, ka Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā vai citā vietnē, kurā publicējami atvērtie dati, bez maksas nodrošinās piekļuvi Valsts zemes dienesta datu kopām atvērto datu veidā, ja Saeimā tiks pieņemts gadskārtējais valsts budžeta likums atbilstoši Valsts zemes dienesta pieteiktajai prioritātei - valsts budžeta dotācijas piešķiršana informācijas sistēmu datu atvēršanai no 2022. gada (Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu datu publicēšanai atvērto datu veidā).
 
Piedāvātā redakcija
Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā vai citā vietnē, kurā publicējami atvērtie dati, bez maksas nodrošinās piekļuvi Valsts zemes dienesta datu kopām atvērto datu veidā, ja Saeimā tiks pieņemts gadskārtējais valsts budžeta likums atbilstoši Valsts zemes dienesta pieteiktajai prioritātei - valsts budžeta dotācijas piešķiršana informācijas sistēmu datu atvēršanai no 2022. gada (Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu datu publicēšanai atvērto datu veidā).
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Norādām, ka administratīvo pārkāpumu sastāvu atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešajai daļai noteic attiecīgo nozari regulējošajie likumi vai pašvaldību saistošie noteikumi, tādējādi projekta 4. sadaļā ietvertās tabulas astotās ailes otrajā kolonnā norādīto uzdevumu par statistiskās informācijas publicēšanu par iepirkumu darbību pārkāpumiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem, tai skaitā par administratīvo pārkāpumu lietvedību un resorisko pārbaužu skaitu kopā, to uzsākšanas pamatiem, pieņemtajiem lēmumu veidiem, piemērotajiem administratīvā soda veidiem un konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem,izdalot tos pēc Administratīvās atbildības likuma pantiem, nav iespējams nodrošināt. Informējam, ka publisko iepirkumu jomā administratīvos pārkāpumus, par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā iestādē noteic Publisko iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums.

Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta 4. sadaļā ietvertās tabulas astotās ailes otro kolonnu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā svītrot vārdus "Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) un", jo Tieslietu ministrija (Valsts zemes dienests) 2022. gadam un turpmākajiem gadiem ir pieteikusi attiecīgu prioritāro pasākumu un tas ir atbalstīts 24.09.2021. Ministru kabineta ārkārtas sēdē.
Piedāvātā redakcija
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt attiecīgus prioritārā pasākuma pieteikumus 2023. gadam un turpmākajiem gadiem, paredzot nepieciešamo finansējumu esošajiem maksas pakalpojumiem, kas nodrošina vispārpieejamās informācijas (datu) izsniegšanu pārveidei uz atvērto datu publicēšanu.
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu "Ministru kabineta kārtības rullis" 10. punktam ministrijas izstrādātu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē iesniedz Ministru kabineta loceklis (ministrs). Ievērojot minēto, lūdzam precizēt  protokollēmuma projekta 6. punktu.
Piedāvātā redakcija
-