Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt kopsavilkuma par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu tabulu, ņemot vērā, ka atbilstoši patreizējam sadalījumam ailes “1.Rīcības virziens”  nosaukums neatbilst norādītajam informācijas saturam, jo tiek norādīta visu piecu rīcības virzienu kopssumma nevis atspoguļots 1.rīcības virziens.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Iebildums
Ņemot vērā plāna projekta kopsavilkumā par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu norādīto, ka 4.4.pasākuma īstenošanai sākot ar 2024.gadu nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 89 496 euro apmērā ik gadu, plāna projekta V sadaļas “Mērķi un rīcības virzieni” ailē “Finansējuma avots” norādāms, ka 4.4.pasākumam nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Iebildums
Plāna projekta pielikumā 4.4.pasākuma papildu nepieciešamā finansējuma aprēķinā tiek plānoti administrēšanas izdevumi 20% apmērā, turklāt aprēķinā papildus administrēšanas izdevumiem 20% apmērā tiek iekļautas pakalpojuma nodrošināšanai pieskaitāmās izmaksas (telpu, materiālu, u.c. konsultāciju nodrošināšanas izmaksas). Nav atbalstāma tik lielu administrēšanas izdevumu plānošana, līdz ar to nepieciešams pārskatīt plānoto administrēšanas izdevumu apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Iebildums
Plāna projekta 53.lpp. norādīts, ka LM ir uzsākts darbs pie ģimenes asistenta pakalpojuma ieviešanas pašvaldībās. Lūdzam papildināt plāna projektā minēto informāciju ar skaidrojumu, kāda finansējuma ietvaros minētais pakalpojums tiek īstenots. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plāna projekts
Iebildums
Atbilstoši plāna projektam 4.1.pasākums paredz izvērtēt iespēju izveidot atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakses programmu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem klientiem, savukārt plāna projekta pielikumā 4.1.pasākumam ailē “Finansējuma avots” norādīts “Bez finansējuma”. Lūdzam papildināt plāna projekta pielikumu ar informāciju, kādu LM piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros tiks īstenots minētais pasākums, tai skaitā norādot pasākuma īstenošanai paredzētā finansējuma apmēru. Plāna projekta pielikums analoģiski papildināms arī par 4.3. un 4.5.pasākuma īstenošanai plānoto finansējumu. Vienlaikus, attiecīgi precizējama plāna projekta V sadaļas “Mērķi un rīcības virzieni” ailē “Finansējuma avots” norādītā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot pasākumam “Izmeklējums ar mikromatricu tehnoloģiju narkotisko vielu noteikšanai” norādītās summas plāna projekta 2.11.pielikumā ar  kopsavilkumā par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu norādīto.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Plāna projekts
Iebildums
Ņemot vērā plāna projektā norādīto, ka Labklājības ministrijai 4.2. un 4.4.pasākuma īstenošanai nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums sākot ar 2024.gadu, lūdzam precizēt MK rīkojuma projekta 5.punktu, nosakot, ka jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Attiecīgi papildināma plāna projekta VI sadaļa “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu”, vienlaikus tajā norādot kopējo papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējuma apmēru sadalījumā pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Plāna projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Veselības ministrija attiecībā par plāna projektā minēto pasākumu ir iesniegusi starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu kartiņu (29_05_H), kurā norādītā informācija daļēji sakrīt ar plāna projekta pielikumā “Kopsavilkums par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo  finansējumu” norādīto informāciju saistībā ar papildu nepieciešamo finansējumu 2023.gadam un turpmāk ik gadu  sadalījumā pa apakšprogrammām. Lūdzam nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgos precizējumus.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Plāna projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka nākotnē paredzama publiskā finansējuma piešķiršana pasākumiem, kas saistīti arī ar saimnieciskās darbības veikšanu, lūdzam papildināt plāna projektu ar norādi, ka ieviešot plānā minētos pasākumus, tie tiks vērtēti komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā un tiks piemērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums, ja nepieciešams.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt plāna projektam pielikumā 4.2.pasākumam ailē “Budžeta programmas” norādīto LM pamatbudžeta 22.02.00 apakšprogrammas nosaukumu uz “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt plāna projekta V sadaļas “Mērķi un rīcības virzieni” 2.1. plānā mērķa rezultatīvā rādītāja apraksta teksta redakciju, kur vārdu “policija”  aizstāt ar pilnu iestādes nosaukumu “Valsts policija”. Attiecīgi precizēt iepriekš minētā vārda redakciju citviet plāna projektā.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt plāna projekta V sadaļas “Mērķi un rīcības virzieni” tabulā pie 1.1., 1.2., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 5.3. un 5.6.pasākumiem atsauces, tajās norādot, ka šo pasākumu ieviešana plānota Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” ietvaros. Norādām, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam vēl nav apstiprināta, līdz ar to atbalsts vēl var mainīties.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam korekti norādīt plāna projekta 3.3.5. apakšsadaļā “Cilvēkresursi narkoloģijā” Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fona 2014.-2020. gada plānošanas periods nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam korekti norādīt plāna projekta 3.3.5. apakšsadaļā “Cilvēkresursi narkoloģijā” Eiropas Savienības kohēzijas politikas 2021.-2027.gada plānošanas perioda nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam visā plāna projektā norādīt ESF projektu numurus un nosaukumus.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt plāna projekta sadaļu "Izmantotie saīsinājumi" ar saīsinājumi "ESF+", ņemot vērā, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas 2021.-2027.gada plānošanas periodā veselības veicināšanas pasākumus plānots finansēt no Eiropas Sociālais fonds plus. Attiecīgi lūdzam pārskatīt plāna projektu, un korekti pielietot saīsinājumu "ESF" un "ESF+".
Piedāvātā redakcija
-