Atzinums

Projekta ID
21-TA-510
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
03.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iebildumi:
1) izteikt MK noteikumu projekta 19.15. apakšpunktu šādā redakcijā, jo administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidota Ventspils valstspilsētas pašvaldība:
"19.15. Ventspils valstspilsētas pašvaldība;";
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Daugavpils pilsētas pašvaldības iebildums:
izskatīt iespēju integrētu teritoriālo investīciju projektu ietvaros izsludināt jaunu projektu iesniegumu atlasi ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, lai veicinātu Eiropas Savienības fonda finansējuma pilnvērtīgu apguvi, kā arī lai nodrošinātu projekta “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta”, identifikācijas Nr.10.1.3.0/18/TP/013 (turpmāk – Daugavpils pilsētas projekts) ietvaros plānoto darbību un mērķu izpildi.  Plānoto darbību īstenošanai ir nepieciešams pagarināt Daugavpils pilsētas projekta īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 30.jūnijam un funkciju īstenošanai nepieciešams papildus piešķirt finansējumu 8 000,00 eiro apmērā.
Minētais nepieciešams, jo pašvaldība izsludināja visas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases projekta Daugavpils pilsētas projekta ietvaros. Uz doto brīdi izvērtēts un apstiprināts nav tikai viens 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” īstenošanas noteikumi” pirmās atlases kārtas (turpmāk – 4.2.2.SAM) ietvaros iesniegtais projekta iesniegums - “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Saules ielā 7, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.4.2.2.0/20/I/007 (turpmāk – projekts Nr.4.2.2.0/20/I/007). Projektam Nr.4.2.2.0/20/I/007 ir pieejami Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļi 533 732,37 eiro apmērā, un saskaņoti šādi rezultatīvie rādītāji – “Primāras enerģijas gada patēriņa samazinājums gadā” 334 003,67 kWh un “Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā” 64,17 t (atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 30.jūlijā sniegtajam atzinumam par Pašvaldības attīstības programmu 2020.gada 30.jūlija vēstule Nr.1-132/6910 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības investīciju plānā iekļauto projektu ideju saskaņošanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros”).
Minētā projekta Nr.4.2.2.0/20/I/007 precizējumu iesniegšanas termiņš tika vairākkārtīgi pagarināts, bet, ņemot vērā aktuālo situāciju būvniecības un būvmateriālu tirgū, būvniecības darbu sadārdzinājumu, projekta indikatīvās izmaksas ir 7 066 469,44 eiro, no kurām ERAF pieejamais finansējums ir tikai 487 794,24 ir un valsts budžeta dotācija - 25 824,40 eiro. Tādejādi pašvaldības līdzfinansējums sastāda vairāk kā 90% no kopējās projekta summas, kas ir ievērojams slogs uz pašvaldības budžetu. Ņemot vērā aprēķinātās izmaksas un vadoties pēc drošiem finanšu vadības principiem, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2021.gada 28.oktobra Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 703 (prot.Nr.43, 14§) ar kuru nolemts atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu Nr.289 “Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Saules ielā 7, Daugavpilī”.
Pašvaldība, kā finansējuma saņēmējs, apzināja nepieciešamos pasākumus 2021. un 2022. gadam, kam šobrīd trūkst finansējuma, konstatēja, ka Pašvaldības projektam “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkā, Arhitektu ielā 21” ir augsta gatavības pakāpe. Projekts ir iekļauts Rīcības un investīciju plānā 2014.-2020.gadam (492.lpp., 632.punkts). 2021.gada 10.augustā tika noslēgts līgums par būvprojekta „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī” izstrādi. 2021.gada 8.oktobrī tika iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā. Kopējais būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gadam 7.janvārim.
Pašvaldības infrastruktūras energoefektivitātes projekta iesnieguma “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkā, Arhitektu ielā 21” veidlapa var tikt sagatavota un iesniegta izvērtēšanai līdz 2022.gada 26.februārim, bet tā īstenošana nodrošināta līdz plānošanas perioda beigām, t.i., līdz 2023. gada 31.decembrim saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi”. Vienlaikus šie grozījumi paredz lielāku ERAF finansējumu.

Nepieciešamības gadījumā par Daugavpils pilsētas pašvaldības iebildumu lūdzam sazināties ar D.Brišku, tel.:  26511188.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iebildumi:
1) precizēt MK noteikumu projekta 1.pielikuma 22.rindā norādīto finansējuma saņēmēja nosaukumu un informāciju par finansējumu 11.1.1. SAM ietvaros, jo finansējuma saņēmējs ir Ventspils valstspilsētas pašvaldība nevis minētā Ventspils novada pašvaldība, kura ir realizējusi 10.1.3. SAM projektu ar maksimāli pieejamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu EUR 40 500 apmērā. Vienlaicīgi lūdzam precizēt, ka Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir īstenojusi tehniskās palīdzības projektu arī 11.1.1. SAM ietvaros ar kopējo finansējumu EUR 21 057,14, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 17 898,57 apmērā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam precizēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības nosaukumu un informāciju par finansējumu 11.1.1. SAM ietvaros.

Nepieciešamības gadījumā par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iebildumu lūdzam sazināties ar K.Rendnieci-Petrevicu, 63601281.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Priekšlikums
VARAM atbalsta MK noteiktumu projektu virzību un lūdz papildināt MK noteikumu projekta anotāciju ar informāciju/skaidrojumu par ministriju, kurām papildu nepieciešamais finansējums 2022.gadam tiks piešķirts mazākā apjomā, kā tika iesniegti priekšlikumos par nepieciešamo finansējumu, ņemot vērā ierobežoti pieejamo TP finansējumu, tālāko rīcību gadījumā, ja ar nepilnīgi piešķirto finansējumu nebūs iespējams segt visus administratīvos un cilvēkresursu  izdevumus 2022.gadā saistībā ar ES fondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanu un uzraudzību. VARAM 2021.gada septembrī – oktobrī vērsa Finanšu ministrijas uzmanību, ka ar 2022.gadam piešķirto finansējumu 902 984 eiro apmēra VARAM var potenciāli pilnībā nosegt 9 mēnešu administratīvos un cilvēkresursu  izdevumus, t.i., pietiks finansējums līdz 2022. gada 30.septembrim. Papildus minētajam, lūdzam anotācijā iekļaut informāciju par tehniskās palīdzības ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda finansējuma pieejamību, lai nodrošinātu finansējuma un cilvēkresursu nepārtrauktību ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar VARAM Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vadītāju I.Kuzminu, 66016771.
 
Piedāvātā redakcija
-