Atzinums

Projekta ID
21-TA-441
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekts papildināts ar jaunu 1. punktu, kas paredz papildināt Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumus Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) ar norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 100.2. apakšpunktu noteikumu projekta pirmajā punktā raksta likumā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam. Ievērojot minēto, kā arī projekta 1. punktā noteikto, lūdzam atbilstoši papildināt arī noteikumu 1. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Anotācijas I sadaļas 2. punktā nekorekti norādīts, ka Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk - PVD), lai PVD varētu veikt informācijas pārbaudi, ir piešķirta piekļuve Valsts zemes dienesta informācijas sistēmai www.kadastrs.lv. Pamatojoties uz 2019. gada 23. aprīlī starp PVD un Valsts zemes dienestu noslēgto starpresoru vienošanos, Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība" noteikto, valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai Valsts zemes dienests nodrošina PVD iespēju saņemt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus, tajā skaitā datus par būves vai telpu grupas lietošanas veidu un datus par ekspluatācijā pieņemšanas gadu, izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotāja portālā izvietoto e-pakalpojumu "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm". E-pakalpojuma ietvaros PVD ir iespēja saņemt datus par pieprasījumā norādīto kadastra objektu. Līdz ar to ir veicamas atbilstošas izmaiņas anotācijā, tajā skaitā I sadaļas 2. punkta 3. apakšpunkta 2. rindkopa ir izsakāma šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
"Lai dienests varētu veikt minētās informācijas pārbaudi, pamatojoties uz 2019. gada 23. aprīļa starpresoru vienošanos, Valsts zemes dienests nodrošina dienestam iespēju saņemt aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā pieejamu Valsts zemes dienesta e-pakalpojumu "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm"."
3.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Anotācijas I sadaļas 2. punkta 3. apakšpunktā norādīts, ka PVD saņem sūdzības no veterinārmedicīniskās prakses iestādēm “par datu neatbilstību informācijas sistēmā www.kadastrs.lv attiecībā uz faktiem par ēkas nodošanu ekspluatācijā, noteikumu projekts paredz svītrot dienestam uzdevumu pārbaudīt minēto informāciju. Dienests, pārbaudot sūdzībās minēto informāciju, pārliecinājās, ka ir iestādes, kuru ēkas ir nodotas ekspluatācijā un tām ir sakārtota visa nepieciešamā dokumentācija ar Valsts zemes dienestu, tomēr www.kadastrs.lv informācijas sistēmā neparādās informācija par to, ka šo iestāžu ēkas ir nodotas ekspluatācijā (pie ieraksta “nodošana ekspluatācijā” parādās ieraksts “nav”). Šādā situācijā pēc 2021. gada 31. decembra dienests būs spiests pieņemt lēmumu par iestāžu slēgšanu, lai gan to ēkas/būves būs nodotas ekspluatācijā. Grozījumi paredz samazināt administratīvo slogu, nepieprasot papildus izziņas no Valsts zemes dienesta, kas ir maskas pakalpojums, kā arī izziņas pieprasīšanai un saņemšanai nebūs jātērē papildus laiks.”.
Paskaidrojam, ka datu izplatīšanai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas Valsts zemes dienests izmanto aktuālos kadastra datus.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumiem Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 263) Kadastra informācijas sistēmā datus par būves pieņemšanu ekspluatācijā Valsts zemes dienests aktualizē, saņemot ziņas no Būvniecības informācijas sistēmas vai ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, (piemēram, veterinārmedicīniskās prakses ambulatoro un stacionāro iestāžu turētājs) Valsts zemes dienestā ierosina kadastra datu aktualizāciju, iesniedzot dokumentu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Tādējādi, ja nekustamā īpašuma īpašnieks, vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts ir veicis visas normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. panta pirmajai daļai ir ierosinājis kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (ja mainīti nekustamā īpašuma objekta raksturojošie dati), tad Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būs pieejami aktuāli dati par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Turklāt kopš 2020. gada 1. maija Valsts zemes dienests informāciju par būves pieņemšanu ekspluatācijā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktualizē no Būvniecības informācijas sistēmas. Līdz ar to situācija, kurā pēc 2020. gada 1. maija ekspluatācijā nodotas ēkas dati nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nevar rasties.
Spēkā esošie normatīvie akti neparedz izziņu saņemšanu no Valsts zemes dienesta, bet paredz PVD pienākumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos pārliecināties, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, (veterinārmedicīniskās prakses ambulatoro un stacionāro iestāžu turētājs) ir veicis noteiktās darbības, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiktu aktualizēti dati par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Valsts zemes dienesta ieskatā PVD informāciju par būves pieņemšanu ekspluatācijā var pārbaudīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (izmantojot Valsts zemes dienesta e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm”) vai Būvniecības informācijas sistēmā.
Vienlaikus iebilstam anotācijas II.sadaļas 3. punktā noteiktajam, jo Valsts zemes dienests PVD nodrošina iespēju bez maksas saņemt aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus Valsts informācijas sistēmas savietotāja portālā izvietotajā e-pakalpojumā "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm". Ņemot vērā to, ka no 2020. gada 1. maija dati par būves un telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek aktualizēti automātiski no Būvniecības ifnormācijas sistēmas, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būtu iekļauti aktuāli dati par anotācijā minēto deviņu iestāžu ēku nodošanu ekspluatācijā, iestādēm Valsts zemes dienestā būtu jāiesniedz atbilstošs iesniegums par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" pielikuma 7. punktam maksa par kadastra datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir 9,25 EUR. Vienlaikus norādām, ka Valsts zemes dienests nesniedz tādas izziņas, par kurām atbilstoši minētajam Valsts zemes dienesta cenrādim būtu noteikta anotācijā norādītā maksa 18,50 EUR.
Līdz ar to, ņemot vērā augstāk minēto, nepieciešams veikt atbilstošas izmaiņas anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-