Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā paredzēt efektivitātes kritēriju, lai nodrošinātu izmaksu samērīgumu proporcionāli izglītojamo skaitam, pamatojot to arī anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Lūdzam norādīt, cik pašvaldību projekti katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti, sniedzot  anotācijā  pamatojumu atbalstāmo projektu skaitam katrā plānošanas reģionā. Vienlaikus lūdzam  norādīt  rīcību, gadījumā, ja kādā plānošanas reģionā nav sasniegts plānotais projektu skaits. Tāpat lūdzam noteikt projekta minimālo un maksimālo kopējo izmaksu apmēru, pamatojot to anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka novadu pašvaldību sadarbību ar attiecīgajām valstspilsētu pašvaldībām nosaka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punkts. Vienlaikus uzskatām, ka valstspilsētas pašvaldībai, kura iesniedz projektu, arī nepieciešams pieņemt domes lēmumu par dalību projektā, pirms tam noslēdzot savstarpēju vienošanos ar novada pašvaldību, kura pieņēmusi lēmumu  par vispārējās izglītības iestādes reorganizāciju,  par sadarbību projekta realizācijā. Attiecīgi lūdzam precizēt šo punktu, paredzot, ka projektu iesniegumu, ja saņemts atbalsta sniedzēja uzaicinājums, iesniedz attiecīgā valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar novada pašvaldību, ņemot vērā, ka valstspilsētas pašvaldība var veikt ieguldījumus tikai savā īpašumā esošajos infrastruktūras objektos. Attiecīgi lūdzam noteikt prasības sadarbības projektu īstenošanai, kā piemēru izmantojot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" trešā projektu iesniegumu atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" īstenošanas praksi un attiecīgo normatīvo regulējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar terminu “valstspilsēta” saprot valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju un novada pašvaldības administratīvās teritorijas vienību. Savukārt ar pašvaldību kā tiesību subjektu saprot valstspilsētas pašvaldību un novada pašvaldību. Tāpat norādām, ka saskaņā ar minētā likuma 8. panta otro daļu Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās.
 Līdz ar to lūdzam lietot attiecīgu terminu atkarībā no tā, kādā kontekstā šo terminu paredzēts piemērot. Tāpat lūdzam izvērtēt šajā punktā  iekļauto regulējumu kontekstā ar 16.punktā noteikto, t.sk. vai šis regulējums attiecas tikai uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punktā minētajām valstspilsētu pašvaldībām vai arī pārējām valstspilsētu pašvaldībām (Rīgas un Jūrmalas valstspilsētu pašvaldības), šajā gadījumā paredzot sadarbības projektu iespējas un nosacījumus, sniedzot pamatojumu  anotācijā.    
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas aprakstošajā daļā lietots termins "valstspilsēta". Norādām, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar terminu “valstspilsēta” saprot valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju un novada pašvaldības administratīvās teritorijas vienību. Savukārt ar pašvaldību kā tiesību subjektu saprot valstspilsētas pašvaldību un novada pašvaldību. Tāpat norādām, ka saskaņā ar minētā likuma 8. panta otro daļu Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās. Līdz ar to lūdzam anotācijas un Ministru kabineta  noteikumu projekta visā tekstā lietot attiecīgu terminu atkarībā no tā, kādā kontekstā šo terminu paredzēts piemērot. 

 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
No pievienotās redakcijas nav skaidrs, vai domāts vienas pašvaldības domes lēmums, vai vairāku pašvaldību domju lēmumi
 
Piedāvātā redakcija
-