Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2022/2555 (turpmāk - NIS2) 1. pielikuma "Sevišķi kritiskās nozares" 10. punkts attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm (centrālo valdību valsts pārvaldes vienības, ko definējusi dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un reģionālā līmeņa valsts pārvaldes vienības, ko definējusi dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem). Atbilstoši Augstskolu likumam un Zinātniskās darbības likumam valsts dibinātās augstskolas un valsts dibinātie zinātniskie institūti ir atvasinātas publiskas personas, kā arī valsts augstskolu (universitāšu) dibinātie zinātniskie institūti arī var būt ar atvasinātas publiskas personas juridisko statusu.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka izglītības informācijas sistēmas uzturētāji jau ir ietverti likumprojekta 17.pantā un atbilstoši 17.panta otrajai daļai, izglītības informācijas sistēma šā likuma izpratnē ir tāda informācijas sistēma, kurā tiek veikta Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes izglītojamo datu elektroniskā apstrāde. Tādēļ uzskatām, ka visu pakāpju un veidu izglītības iestādes ir jau ietveras likumprojekta 17.pantā, tādēļ, lai nodrošinātu regulējuma skaidrību, tās nav jāietver 16.pantā. Savukārt zinātniskās institūcijas  - komersanti arī ir ietverti 17.pantā, tādēļ nav pamatota publisko tiesību subjektu iekļaušana 16.pantā, īpaši ņemot vērā, ka zinātne kā joma NIS2 direktīvā ir ietverta 2.pelikumā, nevis 1.pielikumā. Papildus vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši augstskolu likumam visas augstskolas veic zinātnisko darbību un tādēļ ir zinātniskās institūcijas.

Tādēļ aicinām izteikt  likumprojekta 16. panta 6.daļu tādā redakcijā, kas izslēdz valsts dibinātās augstskolas (atvasinātas publiskas personas) un valsts vai valsts augstskolas dibinātus zinātniskos institūtus, kuri ir atvasinātas publiskas personas. 
Piedāvātā redakcija:
"6) atvasināta publiskā persona, izņemot valsts dibināta augstskola vai valsts, vai valsts augstskolas dibināts zinātniskais institūts."
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam pievienot 17.panta pirmajai daļai jaunu apakšpunktu, ietverot tajā valsts, vai valsts augstskolas dibinātos zinātniskos institūtus, kurā nodarbināto skaits ir 50 un vairāk. Tādejādi regulējums atbilstu NIS2 tvērumam un publisko un privāto tiesību subjekti būtu vienādā stāvoklī attiecībā uz kiberdrošības pienākumu nodrošināšanu. 
Piedāvātā redakcija:
"5) valsts, vai valsts augstskolas dibināts zinātniskais institūts, kurā nodarbināto skaits ir 50 un vairāk."
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Iebildums
Atbilstoši Zinātniskās darbības likuma (ZDL) 1.panta pirmās daļas 7.punktam zinātniskās institūcijas ir gan zinātniskie institūti, augstskolas, komercsabiedrības, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos, nolikumā vai satversmē ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. 
Atbilstoši ZDL 21.panta 4) punktam zinātniskais institūts var būt privāto tiesību juridiskā persona vai tās struktūrvienība. Atbilstoši ZDL 28.pantam Zinātnisko institūciju reģistrā var reģistrēt gan privāto tiesību juridisko personu, gan tās struktūrvienību. 
Atbilstoši ZDL 21.4 panta pirmajai daļai zinātniskais institūts — privāto tiesību juridiskā persona tiek izveidots vai nodibināts un darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, Biedrību un nodibinājumu likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Tādēļ aicinām precizēt o) apakšpunktu, izsakot redakcijā: "o) zinātniskā institūcija - privāto tiesību juridiskā persona vai tās struktūrvienība". 
 
Piedāvātā redakcija
"o) zinātniskā institūcija - privāto tiesību juridiskā persona vai tās struktūrvienība". 
Piedāvātā redakcija
-