Atzinums

Projekta ID
24-TA-560
Atzinuma sniedzējs
Ārvalstu investoru padome Latvijā
Atzinums iesniegts
04.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
FICIL ir iepazinies ar likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā” (turpmāk – Likumprojekts). FICIL konceptuāli atbalsta Likumprojektu un uzskatām, ka ierosinātie grozījumi ir labs risinājums kā pasargāt akciju sabiedrības no likvidācijas riska, pārnesot atbildību par informācijas sniegšanu par akcionāriem no sabiedrības uz pašu akcionāru. 
 
Tomēr vēlamies vērst uzmanību uz vairākiem priekšlikumiem. FICIL ieskatā nepieciešams salāgot termiņus, kas noteikti Likumprojekta tekstā (pārejas noteikumu 88.punktā) ar termiņiem, kas noteikti Anotācijas 1.3.punkta pēdējā rindkopā. FICIL iesaka saglabāt termiņus, kas noteikti Likumprojekta tekstā, jo Anotācijā noteiktie termiņi ir pirmšķietami par garu. 
 
FICIL aicina precizēt vai problemātika, kas saistīta ar to, ka akciju sabiedrībai nav nekāda informācija par kādu tās akcionāru ir aktualizējusies tikai attiecībā uz akcionāriem, kas ir fiziskas personas? No Likumprojekta (pārejas noteikumu 87.punktā) saprotams, ka izņēmums attiecas tikai uz akcionāru – fizisku personu. Attiecībā uz pārejas noteikumu 87.punkta redakciju, FICIL ierosina to precizēt, lai radītu pilnīgu priekštatu par to, kādas informācijas trūkums par akcionāru rada šajā punktā minētās sekas:
 
“87. Ja šā likuma pārejas noteikumu 86. punktā minētajā gadījumā akcionāru reģistrā nav ierakstīta kāda no akcionāru identificējošajām ziņām (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums), tad līdz brīdim, kad akcionāru reģistrā tiek ierakstītas pilnīgas akcionāru identificējošās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums), akcionāram nav tiesību atsavināt akcijas, nav balsstiesību un, nosakot pārstāvības normu, minētā akcionāra balsis netiek ņemtas vērā, kā arī sabiedrība neizmaksā akcionāram dividendes.”
 
Šajā pašā sakarā, FICIL aicina papildināt Anotāciju ar visām akcionāru reģistrā ierakstāmajām ziņām par akcionāru, ko prasa Komerclikuma 235.pants, bet kuras tiek uzskatītas par nebūtiskām un kuru neesamība nerada pārejas noteikumu 87.punktā minētās sekas - tas ir, akcionāra pases dati (akcionāriem kuriem nav Latvijas personas koda).
 
Ievērojot iepriekšējā punktā minēto, aicinām precizēt arī pārejas noteikumu 88.punktu: 
 
“88. Sabiedrība sākot ar 2026. gada 30. jūniju  iesniedz pieteikumu tiesā par uzaicinājuma izdarīšanu un īpašuma tiesību dzēšanu uz akcijām, kuru piederība nav zināma (nav zināmas akcionāru identificējošās ziņas). Akcijas, uz kurām īpašuma tiesības ir dzēstas uzaicinājuma kārtībā, pāriet valstij. Ja sabiedrība līdz 2028. gada 30. jūnijam nav iesniegusi tiesā pieteikumu, akcijas, kuru piederība nav zināma, dzēšamas, attiecīgi samazinot pamatkapitālu saskaņā ar šā likuma 262.-265. panta noteikumiem ."
 
Piedāvātā redakcija
-