Atzinums

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-246
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši noteikumu projekta 19.punktam noteikts, ka Zaļu valsts aģentūra (turpmāk – ZVA) kompensāciju izmaksā 5 darbdienu laikā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļu saņemšanas aģentūras kontā. Ņemot vērā, ka ZVA ir budžeta nefinansēta iestāde, līdzekļi no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks nodrošināti kā transferta pārskaitījums. Vienlaikus, ņemot vērā, ka ZVA budžets tiek apstiprināts ar atsevišķu MK rīkojumu, attiecīgi vajadzēs gatavot grozījumus minētajā MK rīkojumā. Lai nepalielinātu administratīvo slogu, Veselības ministrijai jārod risinājums kā atbildīgo iestādi kompensācijas izmaksām noteikt citu Veselības ministrijas padotībā esošo budžeta iestādi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļā “Cita informācija” (18.lpp.) norādītajam 2023.gadā un turpmāk ik gadu papildu nepieciešams  417 547 euro apmērā, kurus plānots novirzīt arī turpmāk no aģentūras naudas līdzekļu atlikuma, savukārt, gadījumā, ja pietrūks finansējums no aģentūras naudas līdzekļu atlikuma, Veselības ministrija normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – LNG), lai nodrošinātu Zaļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA) jauno funkciju īstenošanu. Ņemot vērā, ka nav atbalstāma līdzekļu piešķiršana no LNG pasākumiem, kuru īstenošanai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums turpmākajiem gadiem, t.i. 2023.gadam un turpmāk ik gadu, kā arī anotācijā norādīto, ka ZVA jauno funkciju īstenošanai 2022.gadam tiks novirzīts 2021.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2022.gada 1.janvāri, noteikumu projektā paredzētās ZVA jaunās funkcijas jānodrošina ZVA saņemto pašu ieņēmumu ietvaros. Līdz ar to nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļā “Cita informācija” sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot tajā noteikumu projektā paredzēto Zaļu valsts aģentūras jauno funkciju nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru 2023.gadam un turpmāk ik gadu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļā “Cita informācija” norādīto 2023.gadā un turpmāk ik gadu papildu nepieciešamo finansējuma apmēru atbilstoši anotācijas 3.sadaļas 6.punktā un anotācijas 2.pielikumā sniegtajai informācijai.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot ZVA neizmantotā 2021.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikuma apmēru uz 2022.gada 1.janvāri.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Atbilstoši anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādītajam paredzēts, ka tiesību aktu projekts stājas spēkā ar 2022.gada 1.maiju, taču, lai nodrošinātu jaunās funkcijas īstenošanu, aģentūrai vecākie ārsti eksperti un valsts pārvaldes juriskonsulti ir jāpiesaista ar 2022.gada 1.aprīli. Ņemot vērā, ka jau šobrīd ir 2022.gada aprīlis un noteikumu projektā paredzēto, ka noteikumi stāsies spēkā ar 2022.gada 1.maiju, nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu un anotācijas 1.pielikumu, finansējumu aprēķinot no noteikumu spēkā stāšanās datuma.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, sniedzot pamatojumu 8 jaunu amata vietu izveidošanas nepieciešamībai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļu, sniedzot novērtējumu par nepieciešamo finansējumu noteikumu projektā paredzēto kompensāciju izmaksām, savukārt, ja to nav iespējams sniegt, nepieciešams anotācijas 3.sadaļas 2.-4.punktā norādīt “precīzi nav aprēķināms”, vienlaikus anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniedzot tam pamatojumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 2.punkta ievaddaļu, vārdus “smags” aizstāt ar vārdiem “smagais”.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Redakcionāli precizējams noteikumu projekta 14.punkts, vienlaikus izvērtējot, vai noteikumu projekta 14.punkts nav apvienojams ar 15.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 18. un 19.punktu, pirms vārdiem “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” norādot skaitli “02.00.00”.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas punkta “Pašreizējā situācija” 7.apakšpunktu (8.lpp.), aiz skaitļa “12.3” lietojot vārdu “apakšpunktu”, nevis vārdu “punktu”.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā nav 4.2.apakšpunkta, lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas punkta “Pašreizējā situācija” 3.apakšpunktā (3.lpp.) sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas punkta “Pašreizējā situācija” 3.apakšpunktā (3.lpp.) norādītos noteikumu projekta punktus, skaitļa “4’ vietā lietojot skaitli “2’ un skaitļa “2” vietā lietojot skaitli “3”.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas punkta “Pašreizējā situācija” 2.apakšpunktu (2.lpp.), vārdu “Ministru kabinets noteica” vietā lietojot vārdus “paredzēts noteikt”. Vienlaikus nepieciešams precizēt iekavās norādīto noteikumu projekta punktu, skaitļa “3” vietā lietojot skaitli “4”.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam salāgot anotācijas 3.sadaļas 6.punktā un anotācijas 1.pielikumā sniegto informāciju, novēršot 1 euro neprecizitāti.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punkta trešajā rindkopā norādīto gadu, skaitļa “2021” vietā lietojot skaitli “2022”.
Piedāvātā redakcija
-