Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 6. punktā ir norādīti Kopējās lauksaimniecības politikas (turpmāk KPL) mērķi, tai skaitā, vides un klimata mērķi, bet nav norādīti nosacījumi par obligāto finansējuma novirzīšanu šiem mērķiem. Lūgums papildināt Informatīvo ziņojumu ar informāciju, kurā tiktu norādīti pasākumi, to finansējums un atbilstība iezīmētajiem vides un klimata mērķiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 9.punktā  nav nošķirts, kuras vajadzības tiks segtas ar aktīvu KLP SP finansiālu atbalstu un kuras vajadzības ietilpst laba lauksaimniecības un vides nosacījumu standartā vai citos  obligātajos nosacījumos, kuru izpilde ir KLP SP maksājumu saņemšanas obligāts priekšnosacījums. Tāpat nav norādīts, kā ieviešot KLP SP pasākumus, tiks nodrošināts, ka viena KLP mērķa sasniegšanai paredzētie pasākumi nekaitēs citu mērķu sasniegšanai (piemēram, atbalstot apmežošanu, lai palielinātu CO2 piesaisti, netiks pieļauta zālāju biotopu iznīcināšana un apmežošana u.tml.).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 13.punktā  lūdzam papildināt, ka 1) ekoshēmu saistību periods ir 1 gads, 2) ekoshēmas ir brīvprātīgas, tas nozīmē, ka šo shēmu ieguldījums vides un klimata mērķu sasniegšanā ir atkarīgs no lauksaimnieku aktivitātes. 13.1.1. un 13.1.5.punktos norādītais par AAL lietojuma samazināšanos nav korekts, jo KLP SP projekts kā pietiekamu nosacījumu paredz AAL plāna izstrādi, bet neizvirza prasības AAL lietošanas apjoma samazināšanai. Līdz ar to šīs intervences devums vides un klimata mērķu sasniegšanā ir apšaubāms. 13.2. punktu papildināt ar informāciju, kuri ekoshēmu pasākumi un kādā veidā, nodrošinās Eiropas Komisijas rekomendāciju ievērošanu un ES Zaļā kursa mērķu sasniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 20.1.5.punktā norādīto pasākumu aktivitātes pārklājas ar 26.1.5.. un 26.1.6.punktos norādītajiem pasākumiem. Lūdzam precizēt, vai mākslīgo mitrzemju veidošana un zālāju atjaunošana ir “ieguldījumi materiālajos aktīvos” vai agrovides platībmaksājumi, atbilstoši norādot pasākumu tikai vienā no sadaļām.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 28.punkts. VARAM nepiekrīt, ka tiek paredzēta tikai daļēja kompensācija par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem saistībā ar Direktīvu 2009/147/EEK un 92/43/EEK īstenošanu. VARAM norāda, ka plānotais atbalsta apjoms, kas paredzēts tikai 3 gadiem, neatbilst likuma “Par kompensācijām par saimnieciskās darbībās ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” nosacījumiem. Likums neparedz citus finansēšanas avotus šādām kompensācijām. VARAM pieņem zināšanai, ka kompensāciju nodrošināšanai pilnā apjomā informatīvais ziņojums un protokollēmums paredz papildus finansējuma pieprasījumu valsts budžeta līdzfinansējuma veidā. Tomēr nepieciešams skaidrojums, vai šāds finansējuma avotu nodrošinājums ir pilnībā atbilstošs kompensāciju likumā paredzētajam.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 37.punkts. Vēršam uzmanību KLP nav paredzēts nepieciešamais finansējums kompensāciju izmaksai saistībā ar būtiskiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk - Natura 2000 teritorijas) un mikroliegumos.
Likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 2.panta otrā daļa nosaka, ka ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) izmaksā normatīvajos aktos par lauku attīstības atbalsta piešķiršanu noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos tiešā veidā izriet no ar Direktīvu 2009/147/EEK un 92/43/EEK tiesiskā regulējuma un ir pilnībā saskanīgi ar “Zaļā kursa” un ES biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam mērķiem.
Tāpat arī vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisija 2019.gadā ierosināja pārkāpumu procedūru lietā Nr.2019/2304 pret Latviju, norādot, ka sešiem biotopu veidiem joprojām nav nodrošināta pietiekama aizsardzība. Lai novērstu pārkāpumu procedūrā norādītos pārkāpumus, Natura 2000 teritoriju tīklā būs jāiekļauj papildus biotopu platības (tajā skaitā mežu platības). Tas nozīmē, ka jau tuvākajos gados Natura 2000 teritoriju platība Latvijā būs jāpalielina un, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, arī meža īpašniekiem jaunajās Natura 2000 teritorijās būs jānodrošina atbilstošs kompensāciju apmērs.
Kā pamatoti norādījusi Finanšu ministrija 2021.gada 14.decembra atzinumā par Informatīvo ziņojumu - kopējais Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansējums 2021.-2027.gadu periodam ir būtiski lielāks salīdzinājumā ar 2014.- 2020.gadu periodu. Šādos apstākļos, kad pieejamais finansējuma apjoms ir palielinājies, KLP stratēģiskajā plānā neieplānot nepieciešamos līdzekļus likumā noteikto saistību izpildei, ir nesaimnieciski un nepamatoti.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvais ziņojuma pielikuma 2.punkta “Indikatīvs ELFLA finansējuma sadalījums lauku attīstības atbalsta intervenču īstenošanai, euro” 2.tabulas 12.punktā noteikts, ka NATURA2000 teritorijas (mežiem) - kopā publiskais finansējums – 11 925 000 euro.
Norādām, ka paredzētais finansējuma apjoms (11 925 000 euro) nespēj nodrošināt normatīvajos aktos noteikto (bāzes) finansējumu kompensāciju izmaksai. Jaunajā KLP plānošanas periodā (2023.-2027.gads) šim mērķim ieplānoti divreiz mazāk finanšu resursu nekā līdzšinējā plānošanas periodā. 2020.gadā kompensācijās tika izmaksāti vairāk nekā 4,3 milj. euro. Līdz ar to minimālā summa, kas nepieciešama piecu gadu saistību izpildei, pārsniedz 21,5 milj. euro. Nav pieļaujama kompensāciju izmaksai nepieciešamā finansējuma samazināšana apstākļos, kad kopējais ELGF un ELFLA budžets ir palielināts.
 
Piedāvātā redakcija
-