Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-1561
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaitli "3.1" aizstāt ar skaitli "3.1", jo Ministru kabineta noteikumi ir izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52. panta 3.1 daļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 1.1. apakšpunktā skaitli "2.1" aizstāt ar skaitli "2.1", jo Ministru kabineta noteikumos nav 2.1. apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam pārskatīt visas anotācijas sadaļas un tajā ietverto informāciju. Vēršam uzmanību, ka virknē sadaļu nav aizpildīta attiecīga informācija atbilstoši Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla  funkcionalitātei un vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā (sk. arī turpmākos iebildumus).
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. apakšpunktā pie pašreizējās situācijas ir sniegta informācija, ka esošais stipendijas apmērs studējošajiem bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā ir 99,60 euro mēnesī un doktora studiju programmas studentam studiju programmas apguvei - 113,83 euro mēnesī.  Vēršam uzmanību, ka esošā informācija ir nepilnīga un neatbilst Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" 41. punktam, kas paredz, ka 2021./2022. akadēmiskajā gadā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās studiju programmās studējošajiem minimālās mēneša stipendijas apmērs ir 200 euro mēnesī. Līdz ar to lūdzam precizēt anotācijā minēto informāciju atbilstoši šobrīd esošajai situācijai, jo no minētā izriet, ka stipendijas apmērs nevis tiek palielināts, bet gan pretēji - samazināts.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam aizpildīt, vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi, kā arī prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 1.4. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 1.5. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 2. un 7. sadaļā sniegto informāciju, norādot, kā noteikumu projekts ietekmēs katru no mērķgrupām  – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu (sk. vadlīnijas tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā). Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav sniegta informācija, kā noteikumu projekts ietekmēs augstskolas un koledžas un kāds administratīvais slogs tām radīsies (piemēram, pārrēķinot un izmaksājot stipendijas). Tāpat vēršam uzmanību, ka ietekmi uz valsts un pašvaldību institūcijām norāda anotācijas 7. sadaļā.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
2.2.1. uz makroekonomisko vidi:
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.2.1. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.2.2. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.2.3. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.2.4. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
2.2.5. uz konkurenci:
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.2.5. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.3. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 2.4. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts.
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 4. sadaļu, jo tā nav aizpildīta. Ja attiecīgā sadaļa uz noteikumu projektu neattiecas, jāizvēlas opcija "nē".
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 5. sadaļu, jo tā nav aizpildīta. Ja attiecīgā sadaļa uz noteikumu projektu neattiecas, jāizvēlas opcija "nē".
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijas 6. sadaļā projekta autoram sākumā jāatzīmē, vai tiesību akta projektam ir jānodrošina sabiedrības līdzdalība. Ja tiek norādīts, ka sabiedrības līdzdalība nav jānodrošina, šī izvēle ir jāpaskaidro iznirstošā laukā "Skaidrojums". Lūdzam attiecīgi precizēt anotāciju.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 7. punktam sākotnējās ietekmes izvērtēšanas procesā ievēro normatīvos aktus par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, nodrošinot mērķtiecīgu sabiedrības līdzdalību un, ja iespējams, izvērtēšanā iesaistot to sabiedrības grupu pārstāvjus, kuras ietekmēs projekts, vai šo sabiedrības grupu intereses pārstāvošās biedrības un nodibinājumus. Vienlaikus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septīto daļu un 48. panta otro daļu valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību; tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. Lūdzam precizēt anotāciju, atspoguļojot informāciju par sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas tikuši organizēti projekta izstrādes laikā, kā arī, vai anotācijā minētā sabiedrības mērķgrupa (augstskolas, koledžas un tajā esošie studenti) ir informēta par noteikumu projekta izstrādi un kā tiek plānota tās informēšana pēc projekta spēkā stāšanās. Tāpat lūdzam sniegt informāciju, vai minētā sabiedrības mērķgrupa (augstskolas un koledžas ) atbalsta noteikumu projektā paredzēto.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 7. sadaļu, jo tā nav aizpildīta. Ja attiecīgā sadaļa uz noteikumu projektu neattiecas, jāizvēlas opcija "nē".
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
8. Horizontālās ietekmes
Iebildums
Lūdzam aizpildīt 8. sadaļu, jo tā nav aizpildīta. Ja attiecīgā sadaļa un tajā esošie apakšpunkti uz noteikumu projektu neattiecas, jāizvēlas opcija "nē".
 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projektā svītrot paraksta zonu (tai skaitā dokumenta iesniedzēju un vizētāju), jo noteikumu projekts tiek vizēts  un parakstīts izmatojot Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla  funkcionalitāti.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 1.1. apakšpunktā sniegto informāciju, jo Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcija Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" ir zaudējusi spēku 2021. gada 9. septembrī, kā arī anotācijā nav jāaizpilda kopsavilkums.
 
Piedāvātā redakcija
-