Atzinums

Projekta ID
21-TA-256
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt ietverto aprakstu saistībā ar prasību un izmaksu samērīguma izvērtēšanu. Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projektā paredzētā var secināt, ka obligāti veicamo darbu apjoms var palielināties, piemēram, kas izriet no noteikumu projekta 5. punkta par vertikālo apzīmējumu mazgāšanu, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 1. pielikuma 7. un 8. punkta grozījumiem, kas līdz šim nebija jāveic.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. apakšpunktā ir sniegta informācija, ka ir paredzēts Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 1. pielikuma 7. punktā noteikt prasības satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs, kā arī 8. punktā noteikt prasības nesaistīta seguma un nesaistīta seguma nomaļu iesēdumu aizbēršanai uz autoceļiem ar noteiktu A un B uzturēšanas klasi. Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav sniegts pamatojums, kāpēc ir paredzētas šāda veida izmaņas, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo regulējumu, kā arī, kāda būs ietekme uz attiecīgo mērķgrupu. Tādēļ lūdzam precizēt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. apakšpunktā ir sniegta informācija, ka ir paredzēts precizēt Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 41. punktu, nosakot, ka jāveic ne tikai ceļa zīmju, bet arī vertikālo apzīmējumu mazgāšana. Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav sniegts pamatojums šāda regulējuma nepieciešamībai, tādēļ lūdzam precizēt anotāciju. Tāpat anotācijā nav sniegts izvērtējums, kāda būs ietekme (piemēram, finanšu un papildu slogs) attiecīgajai mērķgrupai, kurai tas būs jāveic. Attiecīgi lūdzam precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 2.1.apakšpunktā sniegto informāciju, norādot, kā noteikumu projekts ietekmēs katru no mērķgrupām – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu (sk. Vadlīniju tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā kopsavilkumu). Vēršam uzmanību, ka šobrīd esošā informācija ir vispārīga un nav saprotams, kādas tieši izmaiņas ir jāveic autoceļu ikdienas uzturēšanas plānošanā valsts un pašvaldību autoceļu pārvaldītājiem. Tāpat vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts ietekmēs arī pašvaldības un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 7. punktam sākotnējās ietekmes izvērtēšanas procesā ievēro normatīvos aktus par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, nodrošinot mērķtiecīgu sabiedrības līdzdalību un, ja iespējams, izvērtēšanā iesaistot to sabiedrības grupu pārstāvjus, kuras ietekmēs projekts, vai šo sabiedrības grupu intereses pārstāvošās biedrības un nodibinājumus.
Vienlaikus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septīto daļu un 48. panta otro daļu valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību; tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. Lūdzam precizēt anotāciju, atspoguļojot informāciju par sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas tikuši organizēti projekta izstrādes laikā, kā arī, vai anotācijā minētā sabiedrības mērķgrupa (gan valsts un pašvaldību autoceļu pārvaldītāji, pašvaldības un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi") ir informēta par noteikumu projekta izstrādi un kā tiek plānota tās informēšana pēc projekta spēkā stāšanās. Tāpat lūdzam sniegt informāciju, vai minētā sabiedrības mērķgrupa atbalsta noteikumu projektā paredzēto.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar normatīvo aktu izstrādes juridiskās tehnikas prasībām normatīvā akta tekstam jābūt skaidram un nepārprotamam, lai tā adresātam būtu skaidri saprotamas no šā normatīvā akta izrietošās tiesības un pienākumi. Lūdzam precizēt  noteikumu projekta 6. punktu (grozāmo noteikumu 54. punkta redakciju), jo nav saprotams, no kura brīža tiek skaitīts attiecīgais termiņš. Papildus vēršam uzmanību, ka esošā redakcija ir pretrunā anotācijā sniegtajai informācijai, ka šajā punktā noteikto prasību izpilde jāveic noteiktā laikā pēc nepilnību konstatēšanas brīža. Minētais noteikumu projektā nav paredzēts.


 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt grozījumu, jo tas ir gramatiski nepareizs.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt grozījumu, jo tas ir gramatiski nepareizs.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt grozījumu, jo tas ir gramatiski nepareizs.
Piedāvātā redakcija
-