Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
No projekta 88.punkta izriet, ka finansējuma saņēmējam jāizvērtē vai: 
1) komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;
2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;
3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
4. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
5. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;
6. cilvēku tirdzniecība;

2) komersants ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā:
1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;
2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3. komersants ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros komersantu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
4. tiek apturēta vai pārtraukta komersanta saimnieciskā darbība vai komersants tiek likvidēts.

Vēršam uzmanību, ka projektā un projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (turpmāk – anotācija) nav norādīts, no kāda informācijas avota finansējuma saņēmējs saņems minēto informāciju par komersanta vai personas, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, iespējamo sodāmību, kā arī nav norādīts informācijas saņemšanas veids.
Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka tiesību normai ir jābūt skaidrai un saprotamai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par savām tiesībām, pienākumiem un juridiskām sekām, precizēt projektu vai projekta anotāciju, norādot projekta 88.1. un 88.2.apakšpunktā ietvertās informācijas avotu un tās saņemšanas veidu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
No tiesiskās noteiktības principa izriet prasība, ka tiesību normai, kas nosaka personas pamattiesību ierobežojumus, jābūt skaidrai un pēc iespējas precīzai (sk. Satversmes tiesas 2010.gada 20.decembra sprieduma lietā Nr. 2010-44-01 11.punktu). Tiesību normas izdevēja pienākums ir rūpēties par to, lai tiesību norma tiktu formulēta tik nepārprotami, ka to varētu pareizi interpretēt un piemērot, bet indivīds varētu apzināties tās piemērošanas tiesiskās sekas (sk. Satversmes tiesas 2010.gada 19.jūnija sprieduma lietā Nr. 2010-02-01 9.4.2.punktu un 2011.gada 11.maija sprieduma lietā Nr. 2010-55-0106 13.1.punktu).
Vēršama uzmanība, ka projekta 88.2.2.apakšpunktā ir ietverti divi dažādi administratīvie pārkāpumi (Darba likuma 158. pants un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 142. panta otrā daļa). 
Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, precizēt projekta 88.2.2.apakšpunktu, nodalot attiecīgos pārkāpumus divās atsevišķās normās.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā Krimināllikuma 198.panta nosaukumā norādīto, aizstāt projekta 88.1.2.apakšpunktā vārdus "neatļauta labuma pieņemšana" ar vārdiem "neatļauta labumu pieņemšana".
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā Krimināllikuma 326.2 un 326.3 panta nosaukumā norādīto, aizstāt projekta 88.1.2.apakšpunktā vārdus "prettiesiska labuma pieprasīšana" ar vārdiem "prettiesiska labumu pieprasīšana".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā Krimināllikuma 79.4 panta nosaukumā norādīto, aizstāt projekta 88.1.5.apakšpunktā vārdus "personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai" ar vārdiem "personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam".
Piedāvātā redakcija
-