Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
25.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 30. punkts paredz tiesības sabiedrībai “Altum” pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datu bāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem. Vienlaikus anotācijas 1.3. apakšpunktā ir skaidrots, ka sabiedrība “Altum” savā darbībā izmanto dažādus informācijas resursus darījumu pārbaudei un informācijas gūšanai par atbalsta pretendentu, tā saistībām un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu, kas kalpo par nodrošinājumu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes, Latvijas Bankas Kredītu reģistru, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Kadastra informācijas sistēmu. Tāpat, tiks veikts izvērtējums atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam. Proti, no anotācijas 1.3.apakšpunktā ietvertā skaidrojuma izriet, ka sabiedrība “Altum”, izvērtējot komersanta atbilstību prasībām, citastarp plāno apstrādāt fizisko personu datus. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punktu un 6. panta 3. punktu, lai publiska iestāde varētu veikt fiziskas personas datu apstrādi, datu apstrādes tiesiskam pamatam un nolūkam ir jābūt noteiktam normatīvā aktā. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar regulējumu par plānoto personas datu apstrādi, ka arī aizpildīt anotācijas 8.1.13. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-