Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1150
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 5.lpp. 2.rindkopā norādītā projekta “Auto-Cove 2.0” ES finansējuma un partneru līdzfinansējuma kopsumma neveido kopējo projekta “Auto-Cove 2.0” budžeta apmēru 4 789 820,40 euro. Tāpat arī 80% un 20% no kopējā projekta finansējuma matemātiski neveido norādītās ES finansējuma un partneru līdzfinansējuma summas 3 999 017,00 euro un 799 803,40 euro apmērā.
Attiecīgi lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
"2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Tehnikumam) 2023.-2027.gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Auto-Cove 2.0" (turpmāk - Projekts) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas Ventspils Tehnikumam ir 216 229 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 80% apmērā (172 983 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 20% apmērā (43 246 EUR).".
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.un 4.punktu un 5.punktu izteikt kā 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā Projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma nodrošināšanai 34 597 EUR apmērā un līdzfinansējuma nodrošināšanai 43 246 EUR apmērā no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".".
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktu izteikt kā 4.punktu šādā redakcijā:
"4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2024.-2026.gadam. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2024.-2026.gadam.".
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7.punktu izteikt kā 5.punktu šādā redakcijā:
"5. Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Tehnikumam) nodrošināt, ka priekšfinansējums tiks atmaksāts valsts budžetā pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas 2027.gadā.".
Piedāvātā redakcija
-