Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija"
Atzinums iesniegts
03.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
EVK Centralizēta pacienta elektroniskā veselības karte e-veselības sistēmā/DigiVes IS

LĢĀA stingri iebilst studentu (tai skaitā medicīnas) piekļuvei pacientu datiem - pacienta elektroniskai veselības kartei. Lūdzam svītrot [179] “Medicīnas studentiem mācību procesā var būt nepieciešama piekļuve pacientu datiem. Tā kā nākotnē arvien vairāk pacienta datu būs pieejami EVK, iespējams, būtu lietderīgi nodrošināt medicīnas studentiem iespējas drošai piekļuvei pacientu datiem EVK, kas nepieciešami kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.” un arī rīcības virzienā "1.4.2.3. izvērtēt iespējas medicīnas studentiem piekļūt pacientu datiem EVK" (60.lpp.) Pieļaujam iespēju studentiem piekļūt e-veselības sistēmas testa videi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
[189] Tiks arī uzlabota informācijas apmaiņa ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Patlaban valsts pakalpojumu sistēmā ir sasaiste starp veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem, tomēr tā nav nodrošināta pietiekamā apjomā un vienotā pacienta ceļā[1]1 . Sociālo pakalpojumu sniedzēji un SAC norāda, ka ģimenes ārstu sagatavotā medicīniskā dokumentācija bieži ir nepilnīga, tajā iztrūkst informācija par nepieciešamo tālāko ārstēšanas un aprūpes plānu un medikamentu lietošanu. Turklāt minētās veidlapas tiek sagatavotas papīra formā, netiek nodrošināta datu apmaiņa starp veselības aprūpē un pašvaldību SAC izmantotajām informācijas sistēmām[2]2 .

Jautājums, vai 2. teikumā norādītais nepilnības dokumentācijas biežums ir kaut kā izmērīts? Ja ir, tad precizējams, bet ja tas ir vispārīgs apgalvojums, tad teikums izslēdzams no ziņojuma.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā to, ka plānots attīstīt telemedicīnas pakalpojums, palielināt to apjomu un vienlaicīgi zinot, ka daudziem pacientiem, lai saņemtu šādas speciālistu konsultācijas, būs nepieciešama ģimenes ārstu prakšu palīdzība, lūdzam paredzēt papildus finansējumu ģimenes ārstu prakšu cilvēkresursiem un telpām, lai nodrošinātu atbalstu pacientiem ierīču lietošanā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka plānots turpināt vēl vairāk pacientu datus digitalizēt un padarīt pieejamus aizvien plašākam lokam, nepieciešams skaidri un katrā posmā noteikt kā pacients varēs pārvaldīt savus datus, nodrošinot iespēju noteikt, kas varēs piekļūt viņa datiem un kam piekļuve būs liegta, tai skaitā, vai un kurus savus datus ļauj vai neļauj nosūtīt uz kādām citām sistēmām.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
E-veselības sistēma/DigiVesIS platforma – vienotā veselības nozares elektroniskā IS, kuras darbību regulē Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums un MK noteikumi Nr. 134 un kura satur nacionālā līmeņa pacienta elektronisko veselības karti. Ārstniecības personām un iedzīvotājiem sistēma pieejama portālā www.eveseliba.gov.lv.

Līdzšinējā pieredze ar e-veselības portrālu www.eveseliba.gov.lv ir bijusi ļoti smaga no ārstu kā lietotāju puses, turklāt > 5 gadu laikā nav izdevies novērst zināmos trūkumus – lēndarbību, sistēmas darbības traucējumus un neērtumu. Vai DigiVesIS būs uz tās pašas vecās E-veselības bāzes vai principā plānots to pilnībā pārstrādāt vai taisīt no jauna? Vai ārstniecības personām un iedzīvotājiem tiks nodrošināts jauns valsts e-veselības portāls, kurā būs novērsti iepriekš zināmie trūkumi?
Piedāvātā redakcija
-