Atzinums

Projekta ID
22-TA-2283
Atzinuma sniedzējs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Atzinums iesniegts
17.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk -  Regulators) vērš uzmanību, ka pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt maksas samazinājuma par patērēto dabasgāzi kompensēšanas kārtību ir noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 6.panta ceturtajā daļā. Ievērojot minēto, Regulatora ieskatā, nepieciešams papildināt deleģējošo tiesību normu uzskaitījumu ar norādi uz minēto Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma normu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Maksas samazinājuma apmērs par patērēto dabasgāzi mājsaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir mājsaimniecības, ja dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstunda/mēnesī (21 kubikmetrs/mēnesī) (turpmāk – maksas samazinājums) ir noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 6.pantā. Novēršot normu dublēšanos, Regulatora ieskatā,  Noteikumu 168.1punkts ir izsakāms šādā redakcijā:
“168.1 Kompensāciju dabasgāzes tirgotājam izmaksā par normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteiktajiem lietotājiem noteiktajā laika posmā un apmērā piemēroto maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi (turpmāk - maksas samazinājums).”.
 
Piedāvātā redakcija
“168.1 Kompensāciju dabasgāzes tirgotājam izmaksā par normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteiktajiem lietotājiem noteiktajā laika posmā un apmērā piemēroto maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi (turpmāk - maksas samazinājums).”
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Maksas samazinājuma apmērs par patērēto dabasgāzi mājsaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir mājsaimniecības, ja dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstunda/mēnesī (21 kubikmetrs/mēnesī) ir noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 6.pantā. Novēršot normu dublēšanos, Regulatora ieskatā, Noteikumu projektā paredzētais Noteikumu 168.2punkts ir svītrojams. 
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot, ka maksas samazinājuma apmērs ir noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kā arī nodrošinot normas skaidrību un uztveramību, Regulatora ieskatā, Noteikumu projektā paredzētais Noteikumu 168.3punkts ir izsakāms šādā redakcijā:
“168.3 Dabasgāzes tirgotājs nodrošina, ka, neatkarīgi no lietotāja izvēlētās norēķinu kārtības, lietotājs saņem normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteikto maksas samazinājumu par visu maksas samazinājuma piemērošanas periodā patērēto dabasgāzi, kuras apjomu nosaka saskaņā ar sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā patērēto dabasgāzi."
 
Piedāvātā redakcija
“168.3 Dabasgāzes tirgotājs nodrošina, ka, neatkarīgi no lietotāja izvēlētās norēķinu kārtības, lietotājs saņem normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteikto maksas samazinājumu par visu maksas samazinājuma piemērošanas periodā patērēto dabasgāzi, kuras apjomu nosaka saskaņā ar sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā patērēto dabasgāzi."
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot, ka maksas samazinājuma apmērs ir noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā un ka maksas samazinājuma nepiemērošana var būt saistīta ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju regulējumā noteikto, kā arī nodrošinot normas skaidrību un uztveramību, Regulatora ieskatā, Noteikumu projektā paredzētais Noteikumu 168.4punkts ir izsakāms šādā redakcijā:
“168.4 Ja normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu nav noteikts citādi, dabasgāzes tirgotājs normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteikto maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi nepiemēro:
     168.41. šo noteikumu 87.punktā minētajos gadījumos;
     168.42. gadījumos, ja sistēmas operators konstatē, ka par maksas samazinājuma piemērošanas periodu lietotājs sniedzis nepatiesu informāciju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem;
     168.43. ja lietotājs neievēro šo noteikumu 97.10. apakšpunktā noteikto;
     168.44. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”
 
Piedāvātā redakcija
“168.4 Ja normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu nav noteikts citādi, dabasgāzes tirgotājs normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteikto maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi nepiemēro:
     168.41. šo noteikumu 87.punktā minētajos gadījumos;
     168.42. gadījumos, ja sistēmas operators konstatē, ka par maksas samazinājuma piemērošanas periodu lietotājs sniedzis nepatiesu informāciju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem;
     168.43. ja lietotājs neievēro šo noteikumu 97.10. apakšpunktā noteikto;
     168.44. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā lietotos terminus un noteikto deleģējumu Ministru kabinetam, Regulators rosina Noteikumu projektu papildināt ar jaunu punktu, nosakot, ka Noteikumu XII1. nodaļas nosaukums tiek izteikts šādā redakcijā:
“XII1.nodaļa Maksas samazinājuma par patērēto dabasgāzi piemērošanas un kompensācijas izmaksas kārtība”.
Piedāvātā redakcija
-