Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
02.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka projekts paredz būtiski paaugstināt pakalpojuma izmaksas, kā arī bez Valsts zemes dienesta pakalpojuma saņemšanas nav iespējams būves vai telpu grupas nodot ekspluatācijā un uzsākt ekspluatāciju un citas ar īpašuma apsaimniekošanu saistītās lietas, lūgums noteikt saprātīgu termiņu noteikumu spēkā stāšanās termiņam, lai sabiedrībai ir pietiekošs laiks sagatavoties izmaksu pieaugumam.
Piedāvātā redakcija
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Projekts paredz palielināt maksas pakalpojuma cenas, piemēram, būvju un telpu grupu kadastrālai uzmērīšanai, kadastra objektu datu reģistrācijai, kadastru datu aktualizācijai. Anotācijā (pielikumos) ir sniegta informācija kā mainīsies pakalpojuma izmaksas salīdzinājumā ar esošajām izmaksām. Tomēr, lai novērtētu cik lielā mērā katra pakalpojuma izmaksas palielināsies (procentu veidā) pret šā brīžā izmaksām un ietekmēs pakalpojuma saņēmēju, piemēram, par viena īpašuma ēkas, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanu no 42 euro uz 72,67 euro (VZD maksas pakalpojumu cenrāža pielikuma 1.1.apakšpunkts), par vienu apbūves laukuma kvadrātmetru ēkas kadastrālā uzmērīšana no 0,17 euro uz 0,37 euro, bet ne mazāk kā no 25,90 uz 56,37 euro par ēku (VZD maksas pakalpojumu cenrāža pielikuma 1.2.apakšpunkts) utt., lūgums papildināt anotācijas tekstu ar informāciju, kuru pakalpojumu izmaksas pieaugs vai samazināsies, kādā apjomā.
Ņemot vērā, ka pakalpojuma gala samaksa veidojas no vairākām cenrāža pozīcijām, kuras tiek būtiski palielinātas, kā arī būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta ir viens no nepieciešamajiem dokumentiem, lai būvi vai telpu grupu varētu pieņemt ekspluatācijā, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par cik vidēji pieaugs (procentu veidā) pakalpojuma izmaksas personai pasūtot telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu standarta dzīvoklim, kā arī par cik vidēji pieaugs – būvēm, piemēram, privātmājām, kā arī par ēkas nolietojuma noteikšanu, būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrāciju vai aktualizāciju, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 15.punktam aizpildīt anotācijas sadaļu, norādot informāciju par sabiedrības grupām, kuras ietekmēs projekts, ietekme uz tām, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Svītrot frāzi "un tas ir tehniski iespējams,", jo šī norma tiek izmantota, lai nesniegtu pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā.
Piedāvātā redakcija
Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi.
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Iebilstam, ka tiek svītrots 22. punkts, jo pakalpojumi pamatā tiek pasūtīti gadījumos, kad to prasa normatīvie akti, un tie jāizpilda normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, lai neradītu pasūtītājiem nelabvēlīgus apstākļus, piemēram, nekavētu pieņemšanu ekspluatācijā un ekspluatācijas uzsākšanu. Šādos gadījumos jānosaka, ka pakalpojuma maksa tiek samazināta, piemēram, 0.5 % apmērā par katru kavēto dienu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Precizēt pielikuma 4.piezīmē atsauci "šā pielikuma 16. punktā" ar "šā pielikuma 17. punktā".
Piedāvātā redakcija
-