Atzinums

Projekta ID
21-TA-1524
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta 1.punktu ar atsauci uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu, kā arī atbilstoši līdzšinējai praksei minētajā punktā norādīt, kādām vajadzībām konkrētais nekustamais īpašums tiek atsavināts (kā piemēru lūdzam skatīt Ministru kabineta 2021.gada 27.oktobra rīkojumu Nr.758 “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” https://likumi.lv/ta/id/327241-par-nekustama-ipasuma-jersikas-iela-17-riga-pirksanu-zalu-valsts-agenturas-vajadzibam?&search=on).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nepiekrītam anotācijas 1.3.punktā norādītajam, ka "Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas šajā gadījumā nav piemērojamas, jo nekustamais īpašums ir Latvijas Universitātes manta, kas nav saņemta valdījumā no valsts" un lūdzam svītrot minēto teikumu. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajai daļai būtu iespējams Latvijas Universitātei piederošo nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības valsts īpašumā valsts pārvaldes funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, līdz ar to minētais likums varētu tikt piemērots. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0097) un tā sastāvu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā pamatot nekustamā īpašuma pirkšanu sabiedrības vajadzībām, norādot valsts vajadzības šāda nekustamā īpašuma pirkšanai, kā arī norādīt, ka nekustamā atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai un to pamatot.

 
Piedāvātā redakcija
-