Atzinums

Projekta ID
23-TA-337
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 8.ailē “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” precizēt finansējuma sadalījumu pa avotiem, jo šobrīd norādītā ERAF (1. un 1.1.punkts) un valsts budžeta (3., 3.1. un 5., 5.1.punkts) finansējuma proporcija veido 70% un 30%. Vienlaikus precizēto finansiālo ietekmi 5.1.punktā lūdzam norādīt ar “-” zīmi.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MK noteikumus un anotāciju ar informāciju par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas, interešu konflikta un dubultā finansējuma riska novēršanai gan attiecībā uz akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", gan attiecībā uz kredītiestādēm, pēc līdzības kā ir noteikts programmas "Iespējkapitāla ieguldījumi" īstenošanas noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projekta 10.1. apakšpunktu tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks, paredzot, ka atbalstu var saņemt ne tikai sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji (turpmāk - MVU), bet arī mazas vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, kas nav MVU, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4.panta 6. a) apakšpunkta un ir attiecināms uz lielajiem uzņēmumiem, proti, paredzēt, ka lielo uzņēmumu gadījumā, saņēmējam jābūt situācijā, kas pielīdzināma vismaz B- kredītreitingam. Papildus, līdzīgi kā citos gadījumos, kad MK noteikumos, piemēram, 23-TA-1073 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai", ir ietverts šāds nosacījums, lūdzam nodrošināt, ka atbalsta sniedzējam un atbalsta saņēmējam ir skaidrība par to, kā noteikt B- kredītreitingu. 
Piedāvātā redakcija
-